Denna månad börjar med Herrens Omskärelses fest. Omskär din själ på allt sådant som inte är av Gud, enligt Gud och för Gud. Frälsarens omskärelse avsåg inte bara kroppen utan även själen. Hans heliga och rättfärdiga själ kunde aldrig bli föremål för någon omskärelse, då Han var utan synd. Han tillät sig en kroppslig omskärelse, d.v.s. den enda tänkbara omskärelsen, inte för att även du skulle omskäras kroppsligt, utan för att mana dig till en andlig omskärelse. Den här andliga omskärelsen var hos Kristus omöjlig och onödig, medan den hos dig både är möjlig och nödvändig.

Den bitande januarifrosten varnar dig för frestelserna som slår emot dig på din väg mot fullkomningen och frälsningen. Den som vill leva fromt kommer att bli förföljd, säger Guds helige apostel. Och Herren själv sade till sina apostlar: Världen kommer att hata er. Detta världens hat mot andliga människor och asketer liknar vinterfrosten. Låt dig dock inte skrämmas. Den Allseende ser din frestelse och befaller sina änglar att uppmuntra dig och beskydda dig.

När världen förmenar dig kärleken, sök Guds människor. När världen föraktar dig, sök Honom som uppskattar dig. När människors och demoners frost biter mot dig, sök skydd i Faderns varma sköte.

Du undflyr världen lättast om du ställer dig utanför tid och rum. Tänk dig själv i anden längre än tiden och bredare än rummet, så kommer du att finna dig själv hos Gud. Och det kommer att tyckas dig som om du inte fanns. Gud tar din plats, och det är som om du själv inte fanns. Kvar i kampen blir bara Gud, och världen kan inte bekomma Gud. Du förblir dold i Guds skugga, som om du inte fanns. När du på detta sätt avsäger dig ditt väsen och drunknar i Guds obegränsade väsen, kommer Gud att ge dig ett nytt väsen, ett nytt ljus och en ny ära.