Fira Bebådelsen. Fira Guds budbärares uppenbarelse för Jungfru Maria. Också hela naturen runt omkring dig uppenbarar i denna månad den glada nyheten om Guds verks underfulla mysterium. Det som under jord verkade ruttet och dött har spirat fram och grönskat, och det som ovan jord verkade förtorkat och dött har fått liv och börjat knoppa. Skåda in i din själ och lyssna efter om även den fått ta emot det glada budskapet. Har Guds ords säd – det som verkade så tillintetgjort av frestelsernas vindar och nedkylt av världens kyla – har det slagit ut i grönska?

Uppenbarligen har det slagit ut i grönska, om du, om än så litet, har bevarat tron och hoppet på din Gud och Skapare, om du inte fallit i förtvivlan. Omgärda nu och skydda din själs åker. I den här månaden förstärker bönderna stängslen runt sina åkrar, fruktodlingar och vingårdar. Gör så även du med din själ. Bed din skyddsängel att vara dig behjälplig i detta. Rättare sagt, hjälp du honom, så kommer han att göra allt i hans och din Herres namn.

Våren är tiden för den andra sådden. Liksom jordisk säd är mångahanda, så är även himmelsk säd mångahanda. Har du vid den första sådden sått trons och hoppets säd, så nu barmhärtighetens, godhetens och kärlekens säd. Det väsentliga är att du sår Guds säd i din själ. Tron och hoppet är såsom vintersådden. Står de emot vinterns frost och kyla, kommer du i glädje att så vårens säd i din andliga åker: andens frukt och blommor.

Gud sade till Josua, Nuns son: Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla avseenden håller det som är skrivet i den och gör efter det. Ty då skall di a vägar vara lyckosamma, och du skall ha framgång. (Jos.1:8) Läs den Heliga Skrift och befrukta din själ med Guds ord. Upphör inte med detta tills varje litet hörn av din själ är sådd med Guds plantor.