Extrastämma

Församlingens fullmäktige kallar härmed till en extrastämma i Helige Johannes Teologens kyrka i Linköping, söndagen 9 oktober, direkt efter den Gudomliga liturgin och firandet av helige Johannes Teologens festdag. Dagordningen består av endast ett ärende: Val av revisor. Vid ordinarie stämma 5 februari gjordes inget sådant val, då inget lämpligt förslag förelåg. En person är nu tillfrågad och ställer sig till förfogande. Fullmäktige kan dock inte självt välja den person som skall granska dess ekonomiska räkenskaper, utan förslaget behöver genom extrastämman få församlingsmedlemmarnas bifall.

Gudstjänstschema

Församlingen kungör sina gudstjänster genom några utskick per år. För att minska portokostnader och merarbete i samband med utskick, försöker vi dela ut scheman i samband med gudstjänster, samt bruka elektroniska media, bl.a. vår hemsida www.heligaanna.se. Vi kommer att arbeta för att skapa ett så brett e-postregister som möjligt av våra församlingsmedlemmar. Därför ber vi er som har e-postadresser att skicka dessa till annechristine.lindvall@gmail.com Uppge då även er postadress, samt samtliga personer i ert hushåll som tillhör vår församling.

Nytt bankkontonummer

Församlingen har fr.o.m. juni 2011 ett nytt bankkontonummer: 761-4779.  Hädanefter används detta kontonummer för kontering av kyrkavgift, gåvor och andra inbetalningar till församlingen. Det gamla postgironumret kommer parallellt att vara aktivt under en övergångsperiod.

Varma hälsningar

 Fullmäktige för Heliga Anna av Novgorod Ortodoxa Församling