1. TRIODION DEL IV  Innehåller: Lördagen före Palmsöndagen t o m Stora lördagens midnattsgudstjänst
 2. ——————————————————————————-
  Lasaroslördagen

  1. Aftongudstjänsten på fredagskväll 
  2. Psalm 141

Herre jag ropar till Dig, bönhör mig./ Bönhör mig Herre./ Herre jag ropar till Dig, bönhör mig./ Lyssna till min böns röst,/ då jag nu ropar till Dig./ Bönhör mig, Herre.

Min bön gälle inför Dig / såsom ett rökoffer,/ mina händers upplyftande såsom ett aftonoffer./ Bönhör mig, Herre.

vers: För min själ ut ur fängelset, så att jag får prisa Ditt namn.

10 stichira sjunges. Alla från Triodion.

 1. 10 stichira från Triodion Ton 8

Då vi nu fullbordat de fyrtio dagarna som varit till nytta för våra själar, beder vi Dig för Din människokärleks skull; giv att vi betraktar Din heliga lidandesvecka, så att vi må besjunga Dina mäktiga gärningar och Din oändliga försyn för oss. Låt oss sjunga med ett sinne; O Herre, ära vare Dig.

vers: De rättfärdiga vänta på mig, till dess Du gör väl mot mig.

Då vi nu …

vers: Ur djupen ropar jag till Dig, Herre. Herre hör min röst

Till martyrerna

I Herrens martyrer, vi bedja eder; frambär era förböner till vår Gud; att Han må förläna våra själar sin stora nåd och rena oss från våra synders mångfald.

vers: Låt Dina öron akta på mina böners ljud. 

 1. Stichira för den Helige Lasaros Ton 6  Av kejsar Leo

När Du Herre ville se Lasaros grav /- ty snart skulle Du själv av egen fri vilja läggas i en grav, / frågade Du; “Var har ni lagt honom?” / Och, lärande vad som redan var känt för Dig, / ropade Du till honom som Du älskade; / “Lasaros kom ut!”/ Och han som var utan anda lydde den Ende, som gav honom ande och även Dig våra själars Frälsare.

vers: Om du Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock, hos Dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta Dig.

Du kom o Herre, till Lasaros till den i fyra dagar dödes grav, gråtande över Din vän. Du uppreste den fyra dagar döda, o Du livets Veteax. Så bands döden av Din röst och gravbindlarna löstes av Dina händer. Din lärjungaskara fylldes med glädje och tillbad med en stämma sägande: ‘Välsignad vare Du o Frälsare, förbarma Dig över oss!’ (2 ggr) 

vers: Jag väntar efter Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.

O Herre, Din röst förstörde helvetets herradöme / och Ditt ords kraft uppreste honom från graven, / han som var död i fyra dagar, / och Lasaros blev förstlingsfrukten i den återupprättade världen. / Allt är möjligt för Dig, Du alltets Herre. / Förläna mig Din tjänare / rening och stor barmhärtighet.

vers: Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel; 

O Herre, Du ville giva Dina lärjungar en försäkran om Din Uppståndelse från de döda / och kom till Lasaros grav och tilltalade honom med namn. / Därvid förstördes helvetet, / och befriade den i fyra dagar döde, som ropade till Dig: / “O, välsignade Herre, ära vare Dig!/

vers: Ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos honom. Och Han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar. 

O Herre, med Dina lärjungar kom Du till Betania för att uppväcka Lasaros./ Gråtande över honom i enlighet med den mänskliga naturens lag. / Du har såsom Gud upprest den fyra dagar döde./ Denne ropade till Dig, vår Frälsare;/ “O välsignade Herre, ära vare Dig.”

vers: Loven Herren, alla hedningar, prisen Honom alla folk.

Ton 8

Då Du stod vid Lasaros grav, o Frälsare, och ropade till den döde mannen, uppväckte Du honom såsom från sömnen. Han avskakade sig förgängelsen genom oförgänglighetens Ande, och på Ditt ord kom han i linnebindlar ut ur graven. Allt är möjligt för Dig. Allting tjänar Dig, Du människoälskande Herre, allting böjer sig för Dig; Vår Frälsare, ära vare Dig!

Ära vare Fadern …

Av Andreas den blinde

Då vi fullbordat de fyrtio dagarna som varit till nytta för våra själar låt oss ropa; Glädjens, Betania, Lasaros hem. Glädjens, Marta och Maria, hans systrar. I morgon kommer Kristus, och giver den döde brodern liv. Hör hans röst, bittra helvete som aldrig tillfredsställd skall darra och stöna högt, och det skall lösa Lasaros som är bunden i linnebindlar. Förundra er över detta under. En stor skara judar skall möta Honom med palmer och kvistar; fastän deras fäder såg på Honom med illvillig avundsjuka, så skall nu barnen prisa Honom sägande; Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn, Du Israels konung!

Nu och alltid …. 

Efter ingången: O Jesu Kriste …

 1. Prokimenon Ton 6  Ps 124

I: Vår hjälp är i Herrens namn, som har gjort himmel och jord.

II: Om Herren icke hade varit med oss – så säge Israel.

 1. Paremier

1 Moseboken 49:33 – 50:26

 1. Prokimenon Ton 4 Ps 125

I: De som förtrösta på Herren, de likna Sions berg.

II: Jerusalem omhägnas av berg, och Herren omhägnar sitt folk.

 1. Ordspråksboken 31:8-31

och sedan resten av  De förut invigda gåvornas liturgi.

 1. Stora sena kvällsgudstjänsten

Efter lovsången används följande kanon av Andreas av Kreta. Irmos sjunges två gånger. Före varje troparion läser vi:  Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

 1. Ton 1
 2. Sång 1

Irmos: Låt oss sjunga segerns sång till Gud som har gjort väldiga gärningar med sin arm och frälsat Israel, Han vare förhärligad!

Du har upprest Lasaros, o min Frälsare, han som varit död i fyra dagar och friade honom från förstörelsen med Din mäktiga arm: och med Din stryka har Du uppenbarat Din makt.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Du  uppreste Lasaros direkt ur graven när Du kallade på honom, dock grät helvetet bittert, och darrade stönande inför Din makt, o Frälsare.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Du utgöt tårar o Herre, över Lasaros och visade därmed att Du är sann människa. Varande Gud till naturen, har Du antagit människonatur.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Du har, o Herre, borttagit Martas och Marias tårar genom att uppresa Lasaros från de döda och med Din kraft har Du förlänat en död kropp livets andedräkt.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Du har, o Härskare, i lydnad för lagen frågat var Lasaros låg för att visa till alla, o Frälsare, att Du blivit sann människa för vår skull.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Du har genom att kalla Lasaros vid namn sönderbrutit helvetets riglar och skakat fiendens makt, och gjort honom skärrad, före Din korsfästelse, Du ende Frälsare.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig.

Du har, såsom Gud, o Härskare, kommit till Lasaros som var fångad av helvetet men Du har löst honom från hans fjättrar. Ty allting böjer sig för Din befallning o Mäktige Herre!

Ära vare Fadern …,

Låt oss förhärliga Fadern, Sonen och Anden, odelbar Treenighet i naturens enhet, och med änglarna låt oss förhärliga Honom såsom oskapad Gud!

Nu och alltid …

Theotokion

O Jungfru, alltid förblivande Jungfru har du avlat världens Skapare, genom den Helige Ande till Guds Faderns välbehag; Ty utan förändring eller sammanblandning blev Han vad vi är.

 1. Sång 2

Irmos: Lystring, o himlar, ty jag vill tala om och lovsjunga världens Frälsare, Kristus. Han som allena älskar människorna.

Ära vare Dig, som själv kallade en fyra dagar död ut ur graven, genom att uppväcka Lasaros, Din vän.

En livlös kropp, hörde Din röst och stod med ens upp från de döda, fylld med livets ande och förhärligade Dig, o Herre.

Den redan stinkande Lasaros mottog Din befallande och livgivande röst, o Frälsare, och steg fram ur graven.

Du göt tårar för Lasaros Din vän, o Frälsare bevisande att Du antagit vår natur och därefter uppreste Du honom.

Helvetet darrade när de såg honom, som bunden av gravbindlar, återvände till denna världens liv då han hörde Din röst.

Ära vare Fadern …,

Judarna förundrade sig när Du kallade på Lasaros, o Frälsare, och uppreste honom genom Ditt ord, ty hans kropp luktade redan.

Nu och alltid …

Dödsrikets boningar skakades, då Lasaros i dess djup åter andades, når han direkt uppväcktes till livet genom ljudet av Din röst.

 1. Sång 3

Irmos: Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten; Detta är den klippa på vilken Kristus grundat Kyrkan, den Han frälsat ur alla folk.

O märkliga under! Fastän Han kände svaret frågade dock Skaparen av alltet, dem som misstrodde Honom; ‘Var har ni lagt honom, som ni begråter? Var är Lasaros begravd, han som Jag  strax skall, för er skull, uppresa till liv från de döda?’

Jesus befallde dem att rulla bort stenen, som de hade täckt graven med när de begravde dig; och strax reste Han dig upp genom att kalla på dig! ‘Lasaros stig upp, kom ut till mig, på det att helvetet må förskräckas av din röst.’

Marta och Maria ropade klagande; O Herre; Herre, han som Du hade kär har varit död i fyra dagar och luktar. Om Du varit här, så skulle Lasaros inte vara död.’ Men emedan Du är allestädes närvarande, har Du kallat på Lasaros och genast rest honom upp.

Utgjutande tårar för din vän, o Frälsare, har du visat Ditt sanna människoblivande. Kött har Du tagit från oss och förenat det med Ditt väsen ej endast synligt. Och emedan Du är en Gud som älskar människorna har Du genast kallat honom att stå upp och han stod upp.

‘Ve mig! Nu är jag helt tillintetgjord’, utropade helvetet och detta talar han till döden! Se mannan från Nasaret har skakat den undre världen och sönderskärande min buk har Han befallt ett livlöst lik att resa sig upp!

Vad är det för dårskap som fångat er, o ni judar? Varför tvivlar ni? Hur länge skall ni vandra i falskhet? Ni ser den döde mannen stiga upp när Kristus kallar honom, och ni misstror ännu Kristus? Sannerligen ni är mörkrets barn.

Ära vare Fadern …,

Jag bekänner Dig en i Treenigheten fastän Du är köttvorden, och tillber Dig som ende Sonen, vilken förutan säd antog kött av Theotokos och förhärligas med Fadern och Anden.

Nu och alltid …

Theotokion

O främmande och fruktan värda syn, förutsedd av profeteter som förkunnande sanningen: Jungfrun, Theotokos, avlade genom gudomlig försyn utan säd och gav födelse åt Gud och förblev utan att förtäras jungfru efter födelsen.

 1. Sång 4

Irmos: Solens sken förmörkades och månens gång stannande. Du blev upplyft, Långmodige Herre, på korset och med det har Du byggt Din kyrka.

O Herre, Du har utgjutit tårar för Lasaros, visande att Du är människa! Och Du har upprest honom från de döda, o Härskare, visande folket att Du är Guds Son.

Livlös hörde han Din befallning o Frälsare! Lasaros kom ut! Och bunden i gravbindlar steg han strax upp, bärande vittne om Din makt.

O Kriste, vår Gud, Du gjorde så att Martas och Marias tårar upphörde då Du genom Din egen befallning kallade Lasaros att vid Din röst stiga upp, och de tillbad Dig.

Såsom människa har Du utgjutit tårar för Lasaros; såsom Gud uppreste Du honom. Du frågade, o käre Herre; ‘Var är han begravd, han som är död i fyra dagar?’ Detta stärker vår tro på Ditt människoblivande.

Önskande att i Din kärlek uppenbara meningen med Ditt lidande och Ditt kors, har Du brutit upp helvetets buk som aldrig kan bli tillfreds, och såsom Gud har Du upprest en fyra dagar död man från döden.

Vem har någonsin hört om en man upprest från de döda efter fyra dagar och redan stinkande? Elia och Elisa uppreste döda dock icke från en grav med en fyra dagars död man.

O Herre, vi lovprisa Din makt. O Kristus vi lovprisar Ditt lidande. Ty genom den ene i Dig, har Du gjort under i kärleksfull barmhärtighet; Den andre i Dig har Du som människa mottagit villigt för vår frälsning.

Genom Dina gärningar bevisade Du att Du är både Gud och människa i båda naturerna. I köttet har Du kommit till graven, o Ord, som Gud har Du upprest den i fyra dagar döde.

Judarna förundrade sig o, Härskare, när de såg Dig uppresa Lasaros ur graven vid Din röst; dock tror de ännu inte på Dina under.

Ära vare Fadern …,

Utan begynnelse har Du trätt fram från Din Fader såsom en i Treenigheten, o Frälsare, och i tiden har du kommit från Anden, tagande gestalt i Jungfruns sköte, o upphöjde Gud.

Nu och alltid …

Theotokion

Theotokos blev havande utan säd och gav födelse utan att lida förgängelsen. Ty, förande båda dessa under till händelse, utblottade Gud sig själv på det att Han skulle bli förenad med oss.

 1. Sång 5

Irmos: Giv oss din frid, o Guds Son, ty vi känner ingen Gud utom Dig. Vi åkallar Ditt namn, ty Du är de dödas och levandes Gud.

Emedan Du, o Herre, är Liv och sant Ljus, har Du kallat den döde Lasaros att stå upp. Ty i Din makt har Du visat alla att Du är Gud för levande och döda.

Helvete, som mottagit så många, var oförmögen att motstå Din suveräna befallning, o Jesus, men skälvande överlämnande det Lasaros, den fyra dagar döde, då han fördes till liv genom Din röst.

Förenande stoft till ande, o Ord. Igenom Ditt ord har du inandat en levande själ i stoftet. Och nu har Du genom Ditt ord upprest Din vän från förstörelsen och jordens djup.

Ingen kan motstå Dina befallningar o Herre. Ty Du har kallat den döde Lasaros, fastän livlös, att uppstå i ett nu, och fastän hans fötter var bundna, nu till att gå.

O ni dåraktiga, fientliga blindhet! Vem har någonsin känt ett lik uppstå ur graven? Elias uppväckte döda, dock icke en i graven fyra dagar död.

Det finnes igen lik Dig, o Långmodige Herre, Du har som Gud gjort allt för oss, och Du led som man. Gör oss alla delaktiga av Ditt Rike genom Lasaros förböner.

Ära vare Fadern …,

O Treenighet som var före all begynnelse, Fader Allsmäktig, Son och Helig Ande, lika eviga och lika i ära, Helig Enhet i tre personer; fräls oss, Adams barn, som med tro lovprisar Dig.

Nu och alltid …

Theotokion

Ditt obefläckade sköte helgades, rena Jungfru, genom den översinnlige Guden, som antog kött av dig. Han är tillbedd som en i Treenigheten. Ordet från Fadern, en Gud med Anden.

 1. Sång 6

Irmos: Du har kastat mig, o Frälsare, i det djupa havets vatten; dock har Du frälst mig från dödens slaveri och löst mina överträdelsers band.

Du känner alla ting, dock har Du frågat, var de begravde mig. Som människa till naturen har du begråtit mig, o Frälsare, och Du har upprest mig från de döda genom Din befallning!

‘Du har kallat mig ur det  lägsta helvetets djup, o Frälsare’ ropade Lasaros till Dig, när Du befriade honom ur helvetet: ‘och Du reste mig från döden genom Din befallning.’

Du har klätt mig i en kropp av stoft, o Frälsare, och inandats liv i mig, och jag har skådat Ditt ljus; och Du har upprest mig från de döda genom Din befallning.

Du har andats liv i mitt kött, o Frälsare, när där igen anda fanns; Du har bundit det vid ben och senor och Du har upprest mig från de döda genom Din befallning

Du har klätt Dig själv i all min mänskliga natur, o Frälsare, och har förblivit ren i födandet från ett obefläckat sköte genom vilket Du framkom i människoblivandet, varande en i Treenigheten.

Ära vare Fadern …,

O heliga Treenighet, jag ärar Ditt medlidande och sjunger med änglarna den trefalt heliga sången: förbarma Dig över våra själar som prisar Dig.

Nu och alltid …

Theotokion

O underbara under! Ordet inträdde genom ditt obefläckade sköte, rena Jungfru Moder, ändock förblivande Jungfru efter födseln.

 1. Sång 7

Irmos: Elden kunde inte, o Frälsare, beröra eller oroa ynglingarna i lågorna. De tre sjöng och lovprisade Dig, välsignande med en stämma: ‘O, våra fäders Gud, välsignad vare Du!’

Du som älskar människorna, o Frälsare, grät över den döde och visade därmed för allt folket, fastän varande Gud, att Du har blivit människa av fri vilja, för vår skull. Utgjutande tårar har Du visat prov på Din innerliga kärlek.

När den fyra dagar döde Lasaros, djupt därnere hörde Din röst, o Frälsare, stod han upp och lovprisade Dig ropande glädjefyllt: ‘Du är min Gud och Skapare; jag ärar och tillber Dig, ty du har uppväckt mig.!’

‘Fastän jag ligger i bojor, o Frälsare’ utropade Lasaros ur djupen till Dig, sin Befriare, ‘ skall jag dock inte förbli för evigt i helvetets djup, om Du endast vill ropa på mig: “Lasaros kom ut!” ty Du är mitt ljus och mitt liv!’

‘Jag besvär dig Lasaros’ sade helvetet, stå upp och giv dig fort iväg från mina bojor. Det är bättre för mig att begråta en, än alla dem som jag slukat i min hunger.’

‘Varför dröjer du Lasaros’ ropade helvetet, ‘Din vän ropar på dig’ “Kom ut,” gå då och jag ska känna lättnad. Ty en gång slukade jag dig, all annan föda är mig vämjelig.’

‘Lasaros varför står du inte snabbt upp?’ ropade helvetet djupt klagande. ‘Varför skyndar du dig inte snabbt härifrån?’

Du är upphöjd, o Härskare Kristus, genom Dina många under som Du gjort. Ty Du har givit blinda ljus och öppnat dövas öron genom ett ord, och såsom Gud har du upprest Lasaros från de döda.

Ära vare Fadern …,

Låt oss lovsjunga Treenigheten och ära den evige Fadern, Sonen och rättfärdighetens Ande, ett enda Vara som vi prisa i den trefalt heliga sången: Helig, helig, helig är Du o Treenighet!

Nu och alltid …

Theotokion

Vi ärar Dig o Kriste, en i Treenigheten. Utan förändring antog Du kött av Jungfrun, och har iklätts allt mänskligt o Jesus, men förenad med oss blev Du inte skild från Faderns natur.

 1. Sång 8

Irmos: O himmelens himlar och vattnen ovan himlarna välsigna och prisa Herren.

Skaparen, som uppehåller allt, kom till Betania för att i sitt medlidande uppväcka Lasaros.

Den fyra dagar döde luktande, bunden i gravbindlar och utan livsande, steg ut iklädd liv.

Folket gnisslade sina tänder av ilska när de såg den döde mannen stå upp på Din befallning, o Kristus.

Folket såg ljuset runt Dig, men förblev i mörker. Varför tvivlade de på Lasaros uppståndelse? Det som är ett Kristi verk?

Gläd dig Sion och lovprisa Livgivaren som genom sitt ord uppreste Lasaros ur graven.

De himmelska härskarorna liksom människor lovprisa Dig, o min Frälsare, ty du har uppväckt Lasaros.

Ära vare Fadern …,

Jag ärar och prisar Fadern, Sonen och Anden och ropar med aldrig tystnande stämma; o Trefalt helige ära vare Dig!

Nu och alltid …

Theotokion

Jag välsignar och tillber Dig, som född av Jungfrun dock aldrig lämnade Din äras heliga tron.

 1. Sång 9

Irmos: Han har visat styrka med sin arm, Han har nedslagit de mäktiga från deras troner och upphöjt de ringa, ty Han är Israels Gud. Morgonrodnaden av höjden har besökt oss och lett oss på fridens väg.

Må Betania med oss lovprisa undret, ty Skaparen begrät Lasaros enligt köttets och naturens lag. Sedan Martas tårar upphört och Marias sorg vänt till glädje uppreste Kristus honom från de döda.

Helvetet darrade vid Din röst som skakade portar och riglar av järn. Helvete och döda fylldes med fruktan, o Frälsare, när de såg Lasaros deras fånge träda fram till livet ut ur graven genom Ditt ord.

Alla betogs av fruktan att se Dig, Frälsare, gråta över den döde Lasaros och i deras bedrövelse sade de: ‘Se hur Han älskade honom!’ Sedan ropade Du omedelbart på honom och på Din befallning uppstod den döde mannen, befriad från förgängelsen.

Portarna skälvde och riglarna bröts sönder och banden som fångade människorna löstes. När Kristus talade med kraft stönade helvetet bittert och ropade högt: ‘Ve mig! Vad och varifrån kommer denna röst som för de döda till liv?’

Stå upp, lyd rösten, din väns som utifrån ropar på dig. Denne är den som fordom upprest de döda; ty Elias och Elisa bringade döda till liv, det var Han som talade och verkade genom dem.

O ord, och Frälsare, vi lovprisa Din utomordentliga kraft. Ty genom Ditt Ord, som skapare av allt, har Du upprest ur djupen den döde Lasaros med hans ben och senor, såsom Du uppreste änkans son från båren.

Ära vare Fadern …,

Allraheligaste Treenighet, o Gud, evige Fader, o lika evige Son och Guds Ord, o Guds helige Ande, käre Tröstare, ett Ljus i den trefaldiga Solen, väsensena Vara, en Gud och Herre, förbarma Dig över världen.

Nu och alltid …

Theotokion

O Jesus, Du som skapat allt i vishet, Du har iklätt dig själv hela min natur, från Jungfrun, dock förblev Du för evigt i Faderns sköte, och Du har såsom Gud nedsänt Den Helige Ande över Din hjord; överskyl oss med Din skugga!

 1. Midnattsgudstjänst 

Efter trosbekännelsen, Helige Gud … och Fader vår, dagens troparion

Redan före Ditt lidande …

Efter andra psaltarläsningen Ps 121 och 134  Helige Gud … och Fader Vår…, kontakion för dagen:

 1. Kontakion Ton 2

Kristus, allas glädje, sanning och ljus, / världens liv och uppståndelse,/ uppenbarade sitt goda för dem som äro på jorden,/ och blev uppståndelsens förebild/ och gav åt alla den gudomliga frälsningen.

Herre, förbarma Dig!! 12 ggr samt slutvälsignelse. Vi avslutar bönen med “Ihågkom o Herre …” samt de böner som följer därefter.

 1. MORGONGUDSTJÄNST
  1. “HERREN ÄR GUD … “
  2. Troparion Ton 1

Redan före Ditt lidande, har Du betygat den gemensamma uppståndelsen, genom att uppväcka Lasaros, o Kriste, vår Gud. Därför ropar också vi likt barnen, som bar segerns symboler, till Dig, dödens besegrare; Hosianna i höjden. Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn.

 1. Kathisma 1

Ps 110, 111, 112; /113,114,115,116:1-9;/ 116;10-19, 117, 118

följd av sitthymn:

 1. Ton 1

Du Kristus vår Gud ömkade Dig över Marta och Maria, när Du såg deras tårar. Du bjöd att stenen rullades bort från graven och Du ropade på den döde. Du har upprest honom, o Livgivare, till världen och givit oss försäkran om uppståndelsen. Ära vare Din makt, o Frälsare. Ära vare Din kraft; ära vare Dig som skapat allt genom Ditt ord.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Du Kristus …

 1. Kathisma 2

Ps 119:1-72,/ 119:73-131,/ 119:132-176

och vi sjunger evlogitaria som på söndagar:

Kör: Välsignad vare Du Herre, lär mig Dina stadgar. Änglarnas härsmakt …

 1. Lilla ektenin
 2. Ton 5

Du Visdomens och förutvetandets källa. Du frågade Martas följeslagare, när Du kom till Betania; “Var har ni lagt min vän Lasaros!” Utgjutande kärlekens tårar för honom kallade Du på honom. Av medlidande uppreste Du honom med Din röst, fastän han varit död i fyra dagar; ty Du är livets givare och Herre.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Du Visdomsens …

Ingen läsning av evangeliet, men vi sjunger direkt:

 1. Uppståndelsehymn

Kör: Sedan vi skådat Kristi uppståndelse, …

 1. Ps 51

Gud var mig nådig … se sid 22 i Triodion del I

 1. KANON

Kanons sånger (irmos) och troparier

T o m sång fem använder vi följande två kanon. Den första med åtta troparier och den andra med sex. Vid sång 6 börjar vi de två fyr-sångs kanon.

 1. Sång 1 Ton 8 Av Theofan

Irmos: Låt oss sjunga segerns sång till Herren, som förde sitt folk genom Röda Havet, ty Han har blivit ärad.

Med Ditt gudomliga ord och för Din människokärleks skull har Du upprest Lasaros, ty Du är livets Skapare och Uppehållare.

Odödlige Herre, med Ditt ord har Du upprest Lasaros, som var död i fyra dagar, och med Din makt har Du förgjort helvetets mörka kungadöme.

Du har givit alla ett tecken på Din upphöjda Gudomlighet, o Mästare, när Du uppreste den fyra dagar döde Lasaros.

Idag förkunnas i Betania, på förhand, Kristi Uppståndelse Livgivaren, och det gladdes över Lasaros uppresande.

 1. En andra kanon Av Munken Kosmas

Irmos: När Israels barn hade korsat vattnet såsom det var torrt land och flytt från Egyptens ondska ropade de högt; Låt oss sjunga till vår Befriare och Gud.

I begynnelsen har Du fört skapelsen ut ur intet och Du känner våra hjärtans hemligheter; Och nu har Du Mästare förutsagt för Dina lärjungar om Lasaros insomnande.

O Kristus, Du har blivit människa och genom Jungfrun antagit mänsklig natur, och såsom människa frågade Du var Lasaros var begraven fastän Du, som Gud, icke var ovetande därom.

O Ord, givande oss en försäkran om Din egen uppståndelse, uppväckte Du Din vän såsom en sovande, fastän han hade legat fyra dagar i graven och redan luktade.

Theotokion

Oupphörligt prisar Dig, o Jungfru Moder, änglarnas här. Ty du har burit deras Skapare såsom ett barn i dina armar.

Katavasia

När Israels barn …

 1. Sång 3 Första kanon

Irmos:  Du är deras starka beskydd vilka fly till Dig, o Herre, Du är ljus för dem som är i mörker, och min ande sjunger pris till Dig.

Framställande Dina två krafter, har Du uppenbarat Dina två naturer; ty Du är både Gud och man.

Fastän Du är kunskapens Djup, frågade Du var de hade lagt Lasaros kropp ty det var Din avsikt, o Livgivare, att uppväcka honom från de döda.

Gående från en plats till en annan har Du visat Dig såsom begränsad dödlig människa, men såsom Gud har Du visat Dig obegränsad, Du som uppfyller allt.

Genom Ditt gudomliga Ord, har du uppväckt Lasaros, o Kristus, därför ber jag Dig; uppres också mig, som är död genom mina många synder.

 1. Andra kanon

Irmos: O Herre, Du Danare av himmelens hopp och Kyrkans grundare, styrk mig i Din kärlek; ty Du är vår högsta längtan och de troendes stöd, Du o ende människoälskande.

Du o Herre, gjorde under i Betania vid Lasaros grav, Du utgöt tårar enligt naturens lag för honom och styrkte därigenom Ditt kötts verklighet vilket Du antagit, o Jesu min Gud.

Strax har Du, o Frälsare, borttagit Martas och Marias sorg när Du visade Din outsägliga makt. Ty, såsom Du sagt, Du är Uppståndelsen och Livet, Alltets Herre.

Ur dödens krets och helvetets mörker har Du, Herre, ryckt Din vän Lasaros, som var bunden i sina linnebindlar, och genom Ditt allsmäktiga ord har Du sönderbrutit dödsrikets portar.

Theotokion

Du o Herre, har tagit Din boning i en Jungfru, uppenbarat Dig i köttet och därigenom gjort det möjligt för människor att se Dig med sina ögon. Du har i sanning gjort henne till Gudaföderska och de troendes Hjälpare, o Du ende människoälskande.

Katavasia

O Herre, Du …

 1. Sitthymn Ton 4

Lasaros systrar stod bredvid Kristus och grät med bittra tårar sägande till Honom; “Herre, Lasaros är död!” Och såsom Gud visste Han gravplatsen, dock frågade Han dem; “Var har ni lagt honom?” Kommande till graven ropade Han på Lasaros som varit död i fyra dagar, och denne stod upp och tillbad Herren, som uppväckt honom.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Ton 8

Såsom Skapare visste Du allt i förväg, Du sade till lärjungarna vid Betania “Vår vän Lasaros har i dag avsomnat.” Och Du var icke ovetande när Du frågade: ” Var har ni lagt honom?” Gråtande som en människa bad Du till Fadern; Du har kallat Din vän Lasaros från helvetet, o Herre, och uppreste honom när han legat fyra dagar som död. Därför ropar vi till Dig; Mottag, o Kriste vår Gud, det lov som vi upphöja och räkna oss alla värdiga Din härlighet.

 1. Sång 4
 2. Första kanon Ton 8

Irmos: Jag har hört, o Herre, om Din befrielses mysterion; jag har begrundat Dina gärningar, och jag har ärat Din Gudomlighet.

Du bad till Fadern, icke för att Du behövde någon hjälp, men för att fullborda människoblivandets mysterion, och så, Allsmäktige Herre, har Du upprest kroppen som varit död i fyra dagar. Lika evig med Fadern, uppenbarades Ordet som av begynnelsen var Gud och nu som människa beder, fastän det är Han, som mottager allas böner.

O Frälsare, Din röst förstörde all dödens makt, och helvetets grundvalar skakas av Din gudomliga makt.

Theotokion

Låtom oss sjunga Jungfruns pris, ty hon förblev jungfru efter havandeskapet och gav födelse åt Kristus vår Gud, som har frälst oss från världens villfarelse.

 1. Andra kanon

Irmos: Herre Du är min starkhet och min styrka, Du är min Gud och min fröjd. Du som icke lämnade Faderns sköte, har icke dess mindre besökt vår fattigdom. Därför ropar jag med profeten Habakuk till Dig: Ära vare Din styrka Du människoälskande!

Såsom en herde ryckte Du, Frälsare och Skapare, mannen, som varit död i fyra dagar, från den rasande och alluppslukande vargen. På förhand har Du uppenbarat Din, på tredje dagens uppståndelse ära.

Seende Dig, o Kristus Livet, utropade Marta högt av lidande: “Om Du hade varit här, o Herre, Du alltets Ljus och Liv, så skulle Lasaros icke ha dött!” Men då Du är de dödas Liv, så har Du i Din människokärlek vänt deras sorg till glädje.

Djupen fruktar Din närvaro, o Herre, Livets källa, alla vatten är Dina tjänare. Dörrväktarna skälver inför Dig, o Kristus, och helvetets riglar är brutna genom Din makt, och Lasaros uppstod från de döda genom Ditt bud, allsmäktige Frälsare som älskar människorna.

Theotokion

Oförmälda Jungfru, du är de troendes ära; du är de kristnas beskydd, deras värn och tillflykt. Ty orörd, har Du uppsänt förböner till din Son, frälsande från faror de som i tro och kärlek bekänt dig som Rena Guds Moder.

Katavasia

Herre Du min …

 1. Sång 5
 2. Första kanon Ton 8

Irmos: O oupphörliga Ljus, varför har Du förskjutit mig? Varför har det främmande mörkret övertäckt mig, fattige och eländige? Dock återvänd till mig, jag beder Dig, och led mig till Ditt ljus och Dina bud.

I Din människokärlek kom Du till Lasaros grav. Du ropade på honom och gav honom liv, ty Du är alla människors odödliga liv, och så har Du som Gud klart förutsagt den kommande Uppståndelsen.

Med fötterna bundna i gravbindlar, vandrade Lasaros ut ur graven. O under av under! Kristus, som styrkte honom, är större än dödens makt som höll honom tillbaka. Alla ting lyder Kristi ord tjänande Honom som Gud och Herre.

Du uppväckte Lasaros på fjärde dagen fast kroppen redan luktade. Uppväck mig, o Kristus, ty jag är död i synden och ligger i dödens mörka grav och skugga. Fräls mig genom Din barmhärtighet.

 1. Andra kanon

Irmos: O oupphörliga ljus …

Du bad och gav äran åt Fadern, ty Din makt är ingen annan än hans. För att styrka de mångas tro som stod runt om Dig, tackade Du Din Fader, o Långmodige Herre, och uppreste Lasaros på Ditt bud.

O, Guds röst! O, Gudomliga kraft och makt! Vid den rösten, o Frälsare, skingrade Du helvetets portar och den allt uppslukande döden. Fräls mig från lidelserna såsom Du har befriat Lasaros, Din vän, han, som var död i fyra dagar.

På förbönerna av Lasaros, Marta och Maria, gör oss, o älskade Herre, värdiga att skåda Ditt kors och Lidande och den glädjefylla drottningen av dagar, Din Uppståndelses Fest.

Theotokion

Då du äger en moders frimodighet inför sin Son, o allrarenaste Jungfru, så beder vi dig, att inte glömma våra behov; ty du är de kristnas förebedjerska inför Herren, på det att vi må undfå hans barmhärtighet genom dina förböner.

Katavasia

O, Oupphörliga ljus …

Här börjar den s k två -fyrsångs kanon. Det betyder att den första kanon sjungs två gånger, och att troparierna ur båda kanon upprepas så att antalet därigenom blir tolv.

 1. Sång 6
 2. Första kanon Ton 8 Av munken Kosmas

Irmos: O Herre, Du som lät Jona vara i fiskens buk, rädda mig från förstörelsen såsom Du räddade honom; ty jag är fångad av fiendens många snaror.

Kärlek förde Dig Mästare till Lasaros i Betania; såsom Gud har Du uppväckt honom, fastän hans kropp allra redan stank, och räddat honom från helvetets bojor.

Marta förtvivlade när hon såg den fyra dagar döde Lasaros. Men som Gud uppreste Kristus honom från förstörelsen och förde genom sitt ord honom tillbaka till livet.

 1. Andra kanon Ton 8 Av munken Johannes

Irmos: Förbarma Dig över mig, o Frälsare, ty många äro mina överträdelser, och led mig upp ur ondskans djup, jag beder Dig; ty till Dig har jag ropat högt; Lyssna till mig, o min frälsnings Gud.

Såsom sann Gud visste Du om Lasaros insomnande, och sade det i förväg till dina lärjungar, och gav därmed bevis på Din gudomliga obegränsade (gränslösa?) makt, o Herre.

Du som av naturen är obeskrivbar blev fattbar i köttet. När Du kom till Betania, o Mästare, grät Du såsom människa över Lasaros och genom kraften såsom Gud uppreste Du honom på fjärde dagen från de döda.

Katavasia

Förbarma Dig över mig …

 1. Kontakion Ton 2

Kristus, allas glädje, sanning och ljus, / världens liv och uppståndelse,/ uppenbarade sitt goda för dem som äro på jorden,/ och blev uppståndelsens förebild/ och gav åt alla den gudomliga frälsningen.

 1. Ikos Ton 2

Världens Skapare förutsade för sina lärjungar vad som skulle hända och bevisade därigenom att såsom Danare av allt, vet Han allt! “Bröder och följeslagare, vår vän har insomnat;” sade Han. “Låt oss då gå och se en främmande begravning, och se Martas och Marias tårar och Lasaros grav. Ty jag skall göra ett under där, som en begynnelse av min korsfästelse, vilken ger gudomlig förlåtelse åt alla!”

 1. Sång 7
 2. Första kanon

Irmos: De hebreiska ynglingarna trampade djärvt eldens flammor och förvandlade elden till dagg, då de ropade högt; Välsignad vare Du, vår Herre och vår Gud, i all evighet.

Såsom människa grät Du av medlidande, och såsom Gud uppreste Du Lasaros ur graven; och löst från helvetet ropar han högt; “Välsignad är Du, vår Herre och vår Gud, i all evighet!”

Befriad från helvetets kaos och mörker kom Lasaros i sina gravbindlar ut ur graven på Mästarens ord; och nu ropar han högt; “Välsignad är Du, vår Herre och vår Gud, i all evighet!”

 1. Andra kanon

Irmos: Judeens ynglingar, som vistades i Babylon trampade under sina fötter eldens flammor genom deras tro på Treenigheten och de sjöng högt “O våra fäders Gud, välsignad vare Du!”

Utgjutande tårar över Din vän, o Barmhärtige Herre, har Martas tårar upphört, och genom Ditt frivilliga lidande har Du strukit bort alla tårar från Ditt folks ansikte. O våra fäders Gud, välsignad vare Du!

Livets Mästare och Frälsare, Du har kallat på den döde, som på en sovande. Med Ditt ord har du sönderbrutit helvetets buk och upprest Lasaros som sjunger; O våra fäders Gud, välsignad vare Du!

O Mästare, du har upprest en död man bunden i gravbindlar, en kropp som redan stank. Jag hålls fast av min synds band, men uppres också mig, så skall jag sjunga; “O våra fäders Gud, välsignad vare Du!”

Katavasia

Judeens ynglingar …

 1. Sång 8
 2. Första kanon

Irmos: En oräknelig skara tillbad bilden vid Dura, vid ljudet av musikinstrument, men de tre ynglingarna, vägrade att nedfalla, utan prisade och ärade Herren i evighet.

Såsom en herde, gick Du att söka Ditt får, räddande den döde från den rasande och förstörande vargen, i Din kraft förde Du honom från förgängelsen till ett nytt liv, och han ropade högt till Dig! Prisen Herren och upphöj Honom över allt i evighet!

Såsom dödlig har du frågat var Lasaros var begravd; såsom Danare, har Du upprest honom från de döda med Din kungliga befallning; Helvetet fruktade honom när han ropade till Dig: “Prisen Herren och upphöj Honom över allt i evighet!

 1. Andra kanon

Irmos: Himmelens Konung, ärad av änglaskaror, må vi prisa och upphöja över allt, i evighet.

Såsom dödlig, sökte Du Lasaros, som Gud uppreste Du Honom med Ditt ord, fastän han varit död i fyra dagar. Därför sjunger vi lovsång till Dig för evigt.

Fullgörande sin tacksamhetsskuld till sin broder förde Maria till Dig, Herre, välluktande kryddor; och hon sjunger lovsång till Dig för evigt.

Såsom människa bad Du till Fadern, såsom Gud uppreste Du Lasaros. Därför o Kristus, lovsjunger vi Dig för evigt.

Låtom oss välsigna Fadern, Sonen och Den Helige Ande, Herren.

Kör: Vi lovsjunga, vi välsigna, vi tillbedja Herren; sjungande och upphöjande Honom i evighet.

Katavasia

Himmelens Konung, ärad av änglaskaror, må vi prisa och upphöja över allt, i evighet.

Vi sjunger inte Guds Moders lovsång samt Ärorikare än kerubim … utan direkt:

 1. Sång 9
 2. Första kanon Ton 8

Irmos: Låtom oss med alla släkten ära och prisa den rena Gudaföderskan,/ som i sitt sköte mottog den gudomliga elden utan att förgås; / Och låtom oss upphöja henne med aldrig tystnande lovsånger.

Seende den fyra dagar döda kroppen gående, slogs folket med förundran inför undret och ropade högt till Befriaren; “Vi prisar Dig med lovsånger o, Gud!

Du styrkte människors tro på Din ärorika uppståndelse, o min Frälsare, när Du innan det skett löste Lasaros som var död i fyra dagar från helvetet; och jag prisar Dig med hymner.

 1. Andra kanon

Irmos: Frälst genom dig rena Jungfru, bekänner vi Dig vara sann Guds Moder, och med änglars kör lovar vi dig.

Ärande Din Fader, o Kristus, och visande att Du var ett med Honom, har Du efter Din bön av egen kraft upprest Lasaros, han som var död i fyra dagar.

O min Kristus, Du uppreste ur graven Lasaros som var död i fyra dagar, och gjorde honom till ett sannfärdigt vittne till Din uppståndelse på tredje dagen.

Du gick, grät och talade, min Frälsare, visande Din mänskliga natur och uppenbarade den gudomliga naturen när Du uppreste Lasaros.

På ett outsägbart sätt har Du, Herre och Frälsare, fört mig till frälsning, i det att Din vilja framställdes i dina båda naturer.

Katavasia

Frälst genom Dig …

 1. Helig är Herren vår Gud … Ton 1
 2. Exapostilarion Ton 1

På Ditt ord, o Guds Ord, uppstod Lasaros, återvändande till livet; folket ärar Dig med palmer o mäktige Herre, ty Du skall helt förgöra dödsriket. (2 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Genom Lasaros, o död, har Kristus redan förskjutit dig. O helvete var är din seger? Betanias klagogråt har nu givits dig. Till Kristi ära låt oss upphöja segerns palmer.

 1. Lovsångerna Ton 1

Marta och Maria sade till Frälsaren, “Hade Du Herre, varit här, så skulle icke Lasaros vara död!” Men Kristus, Uppståndelsen för dem som avsomnat, uppreste honom från de döda fastän fyra dagar gått sedan han dog. Kommen i troende och låt oss alla tillbedja Honom som kommer i stor härlighet för att frälsa våra själar.

 1. Ton 4

Marta ropade till Maria; “Kom, Mästaren kallar på Dig!” Och hon sprang till den plats där Herren var, gråtande, när hon såg Dig, föll hon till Dina fötter, bönfallande Dig; “O, Herre om Du varit här skulle vår broder icke vara död!”

vers: Stå upp Gud, upplyft Din hand; förgät icke för evigt Dina arma.

 1. Ton 8

Du har i Betania upprest Lasaros, som var död i fyra dagar; ty strax när Du kom till graven blev Din röst till liv för den döde. Stönande högt, löste helvetet med fruktan honom. O mäktiga under! O Du nåderike Herre, ära vare Dig!

vers: Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta; jag vill förtälja alla Dina under. Ps 9:2

Ära vare Fadern …

 1. Ton 2

Ett stort och underbart under har skett idag; kallande på en fyra dagar död kropp ut ur graven uppreste Kristus, sin vän. Låt oss ära Honom, ty högt upphöjd är hans ära, på det att Han på förbönerna av den rättfärdige Lasaros må frälsa våra själar.

Nu och alltid …

Kör: Högeligen prisad är Du, Gudaföderska och Jungfru, …

 1. Stora Doxologin / Stora lovsången

Präst: Ära vare Dig, som låtit oss se ljuset.

Kör: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, …

 1. Troparion Ton 1

Redan före Ditt lidande, har Du betygat den gemensamma uppståndelsen, genom att uppväcka Lasaros, o Kriste, vår Gud. Därför ropar också vi likt barnen, som bar segerns symboler, till Dig, dödens besegrare; Hosianna i höjden. Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn.

Ektenier, slutsånger och slutvälsignelse.

 1. LITURGIN

Typika (Ps 103 och 14) och Saligprisningarna med troparier

 1. Saligprisningarna på Lasaroslördagen

Herre, tänk på oss när Du kommer i Ditt Rike!/ Saliga äro de i anden fattiga, /ty dem hör himmelriket till./ Saliga äro de som sörja, /ty de skola bliva tröstade./ Saliga äro de saktmodiga,/ ty de skola besitta jorden./

Du är deras starka beskydd vilka fly till Dig, o Herre, Du är ljus för dem som är i mörker, och min ande sjunger pris till Dig.

Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, / ty de skola bliva mättade.

 1. Ton 8

Framställande Dina två krafter, har Du uppenbarat Dina två naturer; ty Du är både Gud och man.

Saliga äro de barmhärtiga,/ ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

Fastän Du är kunskapens Djup, frågade Du var de hade lagt Lasaros kropp ty det var Din avsikt, o Livgivare, att uppväcka honom från de döda.

Saliga äro de renhjärtade, /ty de skola se Gud./

Gående från en plats till en annan har Du, visat Dig såsom begränsad dödlig människa, men såsom Gud har Du visat Dig obegränsad, Du som uppfyller allt.

Saliga äro de fridsamma,/ ty de skola kallas Guds barn./

Genom Ditt gudomliga Ord, har du uppväckt Lasaros, o Kristus, därför ber jag Dig; uppres också mig, som är död genom mina många synder.

Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, / ty dem hör himmelriket till./

 1. Ton 6

Kärlek förde Dig Mästare till Lasaros i Betania; såsom Gud har Du uppväckt honom, fastän hans kropp allra redan stank, och räddat honom från helvetets bojor.

Ja, saliga är Ni, när människorna för min skull smäda och förfölja eder,/ och sanningslöst säga allt ont mot eder./

 1. Ton 8

Förbarma Dig över mig, o Frälsare, ty många äro mina överträdelser, och led mig upp ur ondskans djup, jag beder Dig; ty till Dig har jag ropat högt; Lyssna till mig, o min Frälsnings Gud.

Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen.

Marta förtvivlade när hon såg den fyra dagar döde Lasaros. Men som Gud uppreste Kristus honom från förstörelsen och förde genom sitt ord honom tillbaka till livet.

Ära vare Fadern …,

Du som av naturen är obeskrivbar blev fattbar i köttet. När Du kom till Betania, o Mästare, grät Du såsom människa över Lasaros och genom kraften såsom Gud uppreste Du honom på fjärde dagen från de döda.

Nu och alltid …

 1. Troparion Ton 1

Redan före Ditt lidande, har Du betygat den gemensamma uppståndelsen,/ genom att uppväcka Lasaros, o Kriste, vår Gud./ Därför ropar också vi likt barnen, som bar segerns symboler,/ till Dig, dödens besegrare;/ Hosianna i höjden./ Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn.

 1. Kontakion Ton 2

Kristus, allas glädje, sanning och ljus, / världens liv och uppståndelse,/ uppenbarade sitt goda för dem som äro på jorden,/ och blev uppståndelsens förebild/ och gav åt alla den gudomliga frälsningen.

I stället för “Helige Gud …” sjungs  “I alle som haven döpts till Kristus …”

 1. Prokimenon Ton 3

I: Herren är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta?

II: Herren är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

 1. EPISTEL Hebr. 12:28-13:8

Bröder!  Därför, då vi nu skall undfå ett rike som icke kan bäva, så låt oss vara tacksamma. På det sättet tjänar vi Gud, honom till behag, med helig fruktan och räddhåga.  Ty “vår Gud är en förtärande eld.” Förbliv fast i broderlig kärlek. Glöm inte att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet har några, utan att veta det, fått änglar till gäster. Tänk på dem som är fångna, likasom var ni deras medfångar, och tänk på dem som utstå misshandel, eftersom också ni själva har en kropp. Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall Gud döma. Var i er handel och vandel fria ifrån penningbegär; låt er nöja med vad ni har. Ty han har själv sagt; “Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.” Alltså kan vi dristigt säga: “Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kan människor göra mig?”  Tänk på era lärare, som har talat Guds ord till er; se hur de slutade sin levnad, och efterfölj deras tro. Jesus Kristus är densamme i går och idag, så också evighet.

 1. Halleluja Ton 5

I: Herren är nu konung, han har klätt sig i härlighet.

II: Herren har klätt sig, omgjordat sig med makt.

 1. Evangelium Joh  11:1-45

Därefter Chrysostomosliturgi

 1. Gudsmodershyllning 9:e sången Första kanon Ton 8

Irmos: Låtom oss med alla släkten ära och prisa den rena Gudaföderskan,/ som i sitt sköte mottog den gudomliga elden utan att förgås; / Och låtom oss upphöja henne med aldrig tystnande lovsånger.

 1. Kommunionhymn Ps 8:3

Av barns och spenabarns mun har Du upprättat en makt. Halleluja, halleluja, halleluja.

 1. PALMSÖNDAGEN
 2. VIGILIA
  1. STORA AFTONGUDSTJÄNSTEN PÅ LÖRDAGSKVÄLL
  2. Psalm 141

Kör: Herre jag ropar till Dig, …

 1. Stichira Ton 6

vers: För min själ ut ur fängelset, så att jag får prisa Ditt namn.

Idag har den Helige Andes nåd fört oss tillsammans, och alla tar upp Ditt kors och säger; Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn; Hosianna i höjden.

vers: De rättfärdiga vänta på mig, till dess Du gör väl mot mig.

Idag har …

vers: Ur djupen ropar jag till Dig, Herre. Herre hör min röst. 

Idag kommer Ordet, som lika evig Son av Gud Fader, vars tron är i himmelen och vars fotapall är jorden, ödmjukade sig själv, till Betania sittande på ett oförnuftigt djur, en fåle. Så sjunger de hebreiska barnen, med kvistar i sina händer, lovprisande Honom; Hosianna i höjden. Välsignad vare Han som kommer, Israels Konung.

vers: Låt Dina öron akta på mina böners ljud. 

Idag kommer …

vers: Om du Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock, hos Dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta Dig.

Låt oss alltså komma idag, hela det nya Israel, hedningarnas kyrka, och låt oss ropa med profeten Sakarja; Fröjda dig storligen du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se din Konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna på en åsninnas fåle. Sak9:9 Hållen fest med barnen, tagen lövrika kvistar i era händer och lovprisa Honom; Hosianna i höjden, välsignad vare Han som kommer, Israels Konung.

vers: Jag väntar efter Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.

Låt oss alltså …

vers: Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel;

Förebildande för oss Din heliga uppståndelse, älskade Herre, uppreste Du på din befallning Lasaros, Din vän, han som var utan livets anda, och som efter fyra dagar i graven redan börjat lukta. Så, o Frälsare, gav Du, sittande på en fåle, och såsom ridande i en bärstol, ett tecken till hedningarna. Därför uppsände också Israel kärleksfullt pris från oskyldiga barns och spenabarns munnar, när de skådade Dig, Kristus, inträda i den heliga staden sex dagar före Påsk.

vers: Ty hos Herren är nåd, och mycken förlossning är hos honom. Och Han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar.

Förebildande för …

vers: Loven Herren, alla hedningar, prisen Honom alla folk.

Sex dagar före Påsk var Jesus i Betania, och hans lärjungar frågade honom; Herre, var vill Du att vi tillreder Påskmåltiden? Han sände iväg dem sägande; ”Gå in i staden och sägen till honom; Mästaren låter säga; Min tid är nära, hos dig vill jag hålla påskhögtid med mina lärjungar.”

Ära vare Fadern …

Sex dagar före …

Idag har den Helige Andes nåd fört oss tillsammans, och alla tar upp Ditt kors och säger; Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden

Nu och alltid … 

Idaghar …

Efter ingången: O Jesu Kriste …

 1. Dagens Prokimenon:  Herren är nu konung …
 2. Paremier
 3. 1 Moseboken 49:1-2, 8-12

Och Jakob kallade sina söner till sig och sade: ”Församlen eder, på det att jag må förkunna eder vad som skall hända eder i kommande dagar:/ Kommen tillhopa och hören, I Jakobs söner; hören på eder fader Israel./ Dig, Juda, dig skola dina bröder prisa; din hand skall vara på dina fienders nacke, för dig skola din faders söner buga sig./ Ett ungt lejon är Juda; från rivet byte har du dragit ditupp, min son. Han har lagt sig ned, han vilar såsom ett lejon, såsom en lejoninna – vem vågar oroa honom?/ Spiran skall icke vika från Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hörsamma./ Han binder vid vinträdet sin åsna, vid ädla rankan sin åsninnans fåle. Han tvår sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod./ hans ögon äro dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk.

 1. Sefanja 3:14-19

Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel; var glad och fröjda dig av allt hjärta, du dotter Jerusalem./ Herren har avvänt straffdomarna ifrån dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren, som bor i dig, är Israels konung; du behöver ej mer frukta något ont./ På den tiden skall det sägas till Jerusalem: ”Frukta icke, Sion, låt ej modet falla./ Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.”/ Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, dem skall jag då församla, dem som levde skilda från dig, du som själv bar smälekens börda./ Ty se, jag skall på den tiden utföra mitt verk på alla dina förtryckare. Jag skall frälsa de haltande och hämta tillhopa de fördrivna, jag skall låta dem bliva ett ämne till lovsång och till berömmelse på hela jorden, där de voro så smädade.

 1. Sakarja 9:9-15

Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle./ Så skall jag utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem; ja, stridens bågar skola utrotas, och han skall tala frid till folken. Och hans herradöme skall nå från hav till hav, och ifrån flöden intill jordens ändar./ För ditt förbundsblods skull vill jag ock släppa dina fångar fria ur gropen där intet vatten finnes./ Så vänden då åter till edert fäste, I fångar som nu haven ett hopp. Ja, det vare eder förkunnat i dag att jag vill giva eder dubbelt igen./ Ty jag skall spänna Juda såsom min båge och lägga Efraim såsom pil på den, och dina söner, du Sion, skall jag svänga såsom spjut mot dina söner, du Javan, och göra dig lik en hjältes svärd./ Ja, Herren skall uppenbara sig i höjden, och såsom en ljungeld skall hans pil fara ut; Herren, Herren skall stöta i basunen, och med sunnanstormar skall han draga fram./ Herren Sebaot, han skall beskärma dem; de skola uppsluka sina fiender och trampa deras slungstenar under fötterna; under stridslarm skola de svälja sina fiender såsom vin, till dess de själva äro så fulla av blod som offerskålar och altarhörn.

 1. Stichirer till Litia Ton 1

Den Allraheligaste Anden, som lärde apostlarna att tala med främmande tungomål, ingav de oskyldiga hebreiska barnen att ropa högt: Välsignad vare Han som kommer, Israels konung

Faderns Son, Ordet, evig och lika Fadern utan begynnelse, har idag kommit till staden Jerusalem, sittande på ett oskäligt djur, på en fåle. Av fruktan vågar ej kerubim skåda Honom, dock ärar barnen Honom med palmer och kvistar och lovsjunger Honom på ett hemlighetsfullt sätt; Hosianna i höjden, Hosianna Davids Son, som kommit för att frälsa människorna från villfarelsen.

Sex dagar före Påsk, hördes Din röst, o Herre, i helvetets djup, och Du uppreste Lasaros därur, han som varit död i fyra dagar. Så utropade de hebreiska barnen högt: Hosianna till vår Gud; ära vare Dig!

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Sex dagar före påsk kom Jesus till  Betania, för att återkalla Lasaros, som varit död i fyra dagar, och för att förkunna den kommande uppståndelsen. Kvinnorna, Maria och Marta, Lasaros systrar mötte Honom, och ropade; ”Herre om Du varit här, så skulle icke vår broder vara död.” Då svarade Han dem: ”Har jag icke förut sagt er: Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör? Var har ni lagt honom?” Och Skaparen av allt ropade till Honom: ”Lasaros, kom ut!”

 1. Aposticha/ Uppståndelsestichira Ton 8

Var glad och gläd dig, o Sions stad! Fröjdas och jubla du, o Guds kyrka. Ty skåda, Konungen har kommit i rättfärdighet, sittande på en åsninnas fåle, och barnen lovsjunger Dig; Hosianna i höjden! Välsignad vare Du som visar stor barmhärtighet; förbarma Dig över oss.

vers: Av barn och spenabarns mun har Du berett Dig lov. Ps 88:3

Frälsaren har idag kommit till staden Jerusalem, för att fullborda Skriften; och alla har tagit palmer i sina händer och brett ut sina kläder för Honom, bekännande att Han är vår Gud, för vilken kerubim oupphörligt sjunger; Hosianna i höjden! Välsignad vare Du som bevisat stor barmhärtighet; förbarma Dig över oss,

vers: Herre, Herre, hur härligt är icke ditt namn över hela jorden. Ps 8:2

Du som är buren av kerubim och prisad av serafim, Du har satt Dig på en fåle, likt David, o Nådige Herre, och barnen ärade Dig med ett Gud välbehagligt lov; men judarna smädade Dig olagligt. Ridandet på en fåle, förebildade hur de otyglade och olärda hedningarna skulle gå från otro till tro. Ära vare Dig Kriste, som är den ende barmhärtige och människoälskande.

Ära vare Fadern …

 1. Ton 6

Idag har Den Helige Andes nåd fört oss tillsammans, och alla tar upp Ditt kors och säger; Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn; Hosianna i höjden.

Nu och alltid …

Idag har Den Helige Andes nåd …

 1. Simeons lovsång

Kör: Herre nu låter Du Din tjänare …

 1. Apolytikion (Festens troparion) Ton 1

Redan före Ditt lidande, har Du betygat den gemensamma uppståndelsen, genom att uppväcka Lasaros, o Kriste, vår Gud. Därför ropar också vi likt barnen, som bar segerns symboler, till Dig, dödens besegrare; Hosianna i höjden. Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn. (2 ggr)

 1. Ton 4

O Kristus vår Gud, vi är i dopet begravna med Dig, och genom Din uppståndelse har vi fått evigt liv. Därför lovsjunger vi Dig; Hosianna i höjden. Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn.

Bön över gåvorna 

Slutvälsignelse

 1. MORGONGUDSTJÄNST
  1. Herren är Gud …  Ton 1
  2. Troparion Ton 1

Redan före Ditt lidande, har Du betygat den gemensamma uppståndelsen, genom att uppväcka Lasaros, o Kriste, vår Gud. Därför ropar också vi likt barnen, som bar segerns symboler, till Dig, dödens besegrare; Hosianna i höjden. Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn. (2 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Ton 4

O Kristus vår Gud, vi är i dopet begravna med Dig, och genom Din uppståndelse har vi fått evigt liv. Därför lovsjunger vi Dig; Hosianna i höjden. Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn.

 1. Första kathismaläsningen Kathisma 2

Ps 9 – 17

 1. Sitthymn Ton 4

Med våra själar renade låt oss med hymner och med palmer i händerna, lovsjunga likt barnen med hög röst till Herren; Välsignad vare Du, Frälsare, som har kommit i världen för att frälsa Adam från den gamla villfarelsen, och i Din kärlek till människorna har Du värdigats andligt bliva den nya Adam. O Ord, som insatt allt vårt goda, ära vare Dig.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Du har upprest Lasaros ur graven han som var död i fyra dagar, o Herre, och därigenom har Du lärt oss att ropa till Dig med palmer och kvistar; Välsignad vare Du som kommer.

Herre, förbarma Dig!(3 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud! (3 ggr)

 1. Andra kathismaläsningen Kathisma 3

Ps 18 – 24

 1. Sitthymn Ton 4

O Kristus, hemlighetsfullt har Du utgjutit tårar över Din vän Lasaros, som låg där utan liv, och upprest honom från de döda. Du har visat ömt medlidande med honom i Din människokärlek. Lärande om Din ankomst, o Frälsare, träder en stor skara ut för att med palmer i sina händer lovsjunga Dig; Hosianna i höjden, välsignad vare Du som kommit för att frälsa världen.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Ton 1

Lovsjungen med en stämma, alla folk och länder: ty änglarnas konung kommer ridande på en fåle, och Han kommer för att nedslå sina fiender med korset i sin allsmäktiga kraft. Därför sjunger barnen med palmer i händerna; Ära vare Dig som kommit som en befriare; Ära vare Dig o Kristus, Frälsare, Ära vare Dig vår Gud, ty Du är den ende välsignade.

Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud! (3 ggr)

 1. Polyeleon  
 2. Lovprisningen

Vi prisar Dig, Livgivare, Kriste! Hosianna i höjden! Och vi sjunga till Dig: Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn.

Herre, vår Herre, huru härligt är icke Ditt namn över hela jorden. Ps 8:2

Vi prisa Dig, Livgivare, …

Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn. Herren är Gud, och har visat sig för oss. Ps 117:26, 27

Vi prisa Dig, Livgivare, …

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud! (3 ggr)

Vi prisa Dig, Livgivare, …

 1. Sitthymn Ton 8

Han som sitter på kerubers tron, sitter för vår skull på en åsninnas fåle; frivilligt kommer Han till sitt lidande, och  hör barnen idag ropa; Hosianna! Medan folket svarar; O Davids Son, skynda att frälsa dem som du skapat, välsignade Jesus, ty för detta har Du kommit på det att vi må känna Din ära!

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Han som sitter på kerubers tron, …

 1. Första Antifonen

”Allt från min … ”  se s 83 PN:s noter

 1. Prokimenon Ton 4

I: Av barns och spenabarns mun har Du berett Dig lov. Ps 8:3

II: Herre, vår Herre, huru härligt är icke Ditt namn över hela jorden. Ps 8:2

 1. Evangelium: Matt. 21:1-11, 15-17

1. Vid den tiden när Jesus och hans lärjungar nalkades Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, då sände Jesus åstad två lärjungar

2. och sade till dem: »Gå in i byn som ligger mitt framför er, så skall ni strax finna en åsninna stå där bunden och en fåle bredvid henne; lös dem och för dem till mig.

3. Och om någon säger något till er, så skall ni svara: ‘Herren behöver dem’; då skall han strax släppa dem.»

4. Detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten som sade:

5. »Säg till dottern Sion: ‘Se, din konung kommer till dig, saktmodig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle.’»

6. Och lärjungarna  gick åstad och gjorde såsom Jesus hade befallt dem

7. och ledde till honom åsninnan och fålen; och de lade sina mantlar på denne, och han satte sig där ovanpå.

8. Och folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen; men somliga skar kvistar av träden och strödde på vägen.

9. Och folket, både de som  gick före honom och de som följde efter, ropade och sade: »Hosianna Davids son! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i höjden!»

10. När han så drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: »Vem är denne?»

11. Och folket sade: »Det är Jesus, profeten, från Nasaret i Galileen.»

15. Men när översteprästerna och de skriftlärde såg de under som han gjorde, och såg barnen som ropade i helgedomen och sade: »Hosianna Davids son!», då förtröt detta dem;

16. och de sade till honom: »Hör du vad dessa säger?» Då svarade Jesus dem: »Ja; har ni aldrig läst: ‘Av barns och spenabarns mun har du berett dig lov’?»

17. Därefter lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten.

“Då vi sett Kristi uppståndelse …” sjunges ej utan direkt:

 1. Psalm 51

Läsare:  Gud var mig nådig efter Din godhet, … sid 22 i Triodion I

Under läsningen beröker prästen bordet med palmkvistarna tre gånger. Han beder därefter med blottat huvud:

 1. Välsignelse av palmkvistar

Präst: Låtom oss bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig!

Präst: Herre, vår Gud, Du som tronar på keruberna. Du som upprättat Din enfödde Sons, vår Herre Jesus Kristi, herravälde, på det att Han genom sitt Kors, sin begravning och sin Uppståndelse skulle återlösa världen.

När Han kom till Jerusalem till sitt frivilliga lidande, tog det folk, som satt i mörker och dödskugga, vid anblicken av Honom kvistar av lövrika träd och palmblad i sina händer såsom ett Uppståndelsens tecken.

O Härskare, bevara också oss som i likhet med dem på denna dag före högtiden bär lövrika kvistar och palmblad i våra händer och som likt dessa folkskaror och barnen ropar Dig vårt: ”Hosianna”.

Beskydda oss, att vi må befinnas värdiga att under psalmer och lovsånger och andliga visor nå fram till den livgivande Uppståndelsen på tredje dagen, i Jesus Kristus vår Herre, med vilken Du är välsignad jämte Din allhelige, gode och Levandegörande Ande, nu och alltid …

Sedan bestänker prästen palmbladen med välsignat vatten i det han säger:

Präst: Dessa palmer välsignas genom bestänkandet av detta heliga vatten; I Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn. Amen. (3 ggr)

Prästen delar ut kvistar. Under tiden sjunger kören:

Ära vare Fadern …

 1. Troparion Ton 2

Kristus kommer till den Heliga Staden, sittande på en fåles rygg: och upphäver den gamla tidsålderns oförnuft.

Nu och alltid …

Kristus kommer till den Heliga Staden, sittande på en fåles rygg: och upphäver den gamla tidsålderns oförnuft.

 1. Ton 6

Idag har den Helige Andes nåd fört oss tillsammans, och alla tar upp Ditt kors och säger; Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden

Förbarma Dig över oss… osv. enl. handboken

 1. Litanian

Efter litanian ”Fräls Herre, Ditt folk …” kysser folket evangelieboken och prästen delar ut palmerna, vilka folket håller i sina händer tillsammans med ett tänt ljus, intill slutet av gudstjänsten.

 1. Kanon för festen Av Kosmas munken

I varje sång, sjungs irmos 2 ggr och varje troparion upprepas 4 eller 6 ggr så att antalet blir 12. Irmos sjungs sedan åter som katavasia, i slutet av varje sång. Före tropariet sjungs: ”Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!”

 1. Ton 4
 2. Sång 1

Irmos: Flodens djup såg sig berövad vattnet, och den stormkastade sjöns grundval låg blottad. ty med Din makt har Du näpst raseriet och frälst Ditt utvalda folk, som sjunger till Dig, o Herre, segerns sång. (2 ggr)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Från barn och spenabarns munnar har Du berett Dig lov. Du har övervunnit motståndarna genom korslidandet och gottgjort Adams fall; med de tre har Du rest honom upp, och han sjunger till Dig, o, Herre, segerns sång. (4 ggr)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Kyrkans helgon giver Dig pris, o Kriste, Du som bor i Sion, och Israel lovar Dig som danat dem. Bergen som förebildar de hårdhjärtade hedningarna, jublar inför Ditt ansikte och sjunger till Dig, o Herre, segerns sånger. (6 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Katavasia: (= irmos)

 1. Sång 3

Irmos:  Israels folk tog vatten från klippan, ty på Din befallning blev det en flödande ström. O Kristus, Du är själv vårt livs klippa. På Dig är Kyrkan grundad, och hon ropar; Hosianna, Välsignad vare Du som kommer.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Bävande återgav dödsriket Din Lasaros vilken varit död i fyra dagar. Ty Du, o Kriste är uppståndelsen och livet; På Dig är Kyrkan grundad, och hon ropar; Hosianna, välsignad vare Du som kommer.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Sjung ni folk, i Sion, en Gud behaglig sång, och frambär böner till Kristus. Ty Han kommer med makt och ära; På honom är kyrkan grundad, och hon ropar; Hosianna, välsignad vare Du som kommer.

Katavasia: (= irmos)

 1. Hypakoi Ton 6

Först lovprisade de Kristus vår Gud med palmkvistar, men sedan grep det otacksamma folket Honom och korsfäste Honom. Dock med oförändrad tro, låt oss ära Honom som Välgöraren och alltid ropa högt till Honom: ”Välsignad vare Du som kommer för att återkalla Adam.”

 1. Lilla ektenin
 2. Sång 4

Irmos:  ”Kristus kommer!” förkunnar profeten, uppenbarande sig själv som vår Gud; Han skall komma och skall icke dröja, från bergen överskuggad av skogen, född av en Jungfru som icke känt någon man.” Därför sjunga vi högt; Ära vare Din makt, o Herre.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Låt bergen och höjderna brista ut i stor glädje över Guds nåd, och låt skogens träd klappa sina händer. Given Kristus lov alla ni länder och upphöj Honom, alla ni folk; ropande; Ära vare Din makt, o Herre.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Tidsåldrarnas konung, Herren, kommer iklädd kraft och överväldigande härlighet, skönhet och ära är uppenbarad i Sion. Därför ropar vi alla; Ära vare Din makt, o Herre!

Katavasia: (= irmos)

 1. Sång 5

Irmos: Höj er berg, giv gott budskap till Sion; och Du som förkunnar för Jerusalem, lyft upp Din röst med kraft. Goda ting talas om dig, o Guds stad; Frid i Israel och frälsning för hedningarna.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig.

Gud, som tronar i höjden på kerubim och ändock har omsorg om de ringa, kommer själv i makt och ära, och allt skall fyllas med hans gudomliga lov. Frid skall vara över Israel och frälsning för hedningarna. (6 ggr)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig.

O Guds heliga berg Sion och Jerusalem, lyft upp dina ögon och skåda hur barnen har samlats till Dig. Ty se, de har kommit fjärran ifrån för att tillbedja Konungen. Frid vare över Israel och frälsning för hedningarna.

Katavasia: (= irmos)

 1. Sång 6

Irmos: De rättfärdigas andar ropar i glädje; ”Nu är det nya förbundet givet åt världen; låt folket förnyas genom bestänkelse av Gudsblodet.”

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig.

O Israel, mottag Guds Riket, låt den som vandrar i mörkret se det stora ljuset; och låt folket förnyas genom bestänkelsen av Gudsblodet.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Giv frihet åt de fångna o Sion, och låt dem gå; för dem ut från den bottenlösa okunnighetens avgrund, och låt folket förnyas genom bestänkelsen av Gudsblodet.

Katavasia: (= irmos)

 1. Lilla ektenin
 2. Kontakion Ton 6

Sittande på Din tron i himmelen / och på jorden buren av en åsninnas fåle,/ har Du, o Kriste vår Gud,/ mottagit änglarnas pris och lovsånger från barnen som ropade till Dig;/ ”Välsignad vare Du som kommer för att återkalla Adam.

 1. Ikos

Du har bundit helvetet,/ nedslagit döden, och upprest världen, Odödlige Herre;/ därför barnen bärande palmer, lovprisar Dig som Segrare, o Kristus,/ och de ropar högt idag; ”Hosianna Davids Son!” / Ty icke mer, säger de, skall de små barnen, slaktas för Marias barns skull,/ men Du allena blir korsfäst för alla, både unga och gamla./ Icke mer skall svärdet dragas mot oss,/ ty Din sida är stungen med ett spjut./ Så ropa vi då med stor glädje; Välsignad vare Du/ som kommer för att återkalla Adam.

 1. Sång 7

Irmos: Du frälste Abrahams barn i elden och slog kaldéerna, som stämplade orättfärdigt mot Din rättfärdighet. Välsignad vare Du, våra fäders Gud, och prisad över allt.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Glädjande sig med dina lärjungar och hållande palmer i sina händer, knäböjde folket och ropade, ”Hosianna Davids Son; Välsignad vare Du, våra fäders Gud, och prisad över allt!”

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

De oskyldiga barnen sjöng en Gud välbehaglig sång till Dig, o Kriste, och ropade; ”Välsignad vare Du som kommer, Tidsåldrarnas konung och ropade: ”Välsignad vare Du, våra fäders Gud, och prisad över allt.”

Katavasia: (= irmos)

 1. Sång 8

Irmos: Gläd dig o Jerusalem, och ni som älskar Sion hållen fest. Ty Han som styr tidsåldrarna, Härskarornas Herre, kommer. Låt hela jorden stå i fruktan inför hans ansikte och ropa högt: O alla ni Herrens verk, prisa Honom!

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Ridande på en ung fåle, är Kristus Konungen nära, o Sion. Ty Han har kommit för att förstöra avgudadyrkans oförnuftiga villfarelse och för att hejda hedningarnas tygellöshet, lärande dem att sjunga; O alla I Herrens verk, prisen Herren.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Glädjens storligen, o Sion, ty Kristus din Gud skall regera för evigt. Såsom det är skrivet; han är saktmodig och ger frälsning. Vår rättfärdige Befriare har kommit ridande på en fåle, för att förgöra hans fienders stolta högmod, som icke vill ropa; ”O alla I Herrens verk, prisen Herren.”

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Den laglösa, olydiga hopen av män drevs ut ur Templets förgård, ty de hade gjort Guds bönehus till ett tillhåll för tjuvar och de förkastade i sina hjärtan Återlösaren till vilken vi ropar högt; O I alla Herrens verk; prisen Herren.

Katavasia: (= irmos)

Guds Moders lovsång utgår

 1. Sång 9

Irmos: Herren är Gud och Han har uppenbarat sig för oss, låtom oss med glädje prisa Kristus med palmer och kvistar, och låt oss ropa högt; Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn, Han är vår Frälsare.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Varför larmar hedningarna? Ni skriftlärde och präster varför framställer ni meningslösa saker? sägande: ”Till vem ropar barnen, välsignad vare Han som kommer i Herrens vår Frälsares namn?”

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Detta är vår Gud och det finns inte någon annan lik Honom; Han har lagt grunden för rättfärdighetens väg och givet det åt sitt älskade Israel; och därför har Han visat sig själv och levt bland människor på jorden., Välsignad vare Han som kommer i Herres vår Frälsares namn.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

O du ohörsamma folk, varför sätter ni stötestenar på vår väg? Era fötter är snabba att utgjuta Mästarens blod, men Han skall uppstå igen, för att frälsa alla dem som ropa; ”Välsignad vare Han som kommer i Herrens, vår Frälsares namn.”

Katavasia: (= irmos)

 1. Lilla ektenin

Det finns inget särskilt exapostilarion utan vi sjunger direkt som på söndagar.

 1. Helig är Herren vår Gud …  Ton 4
 2. Lovsångerna
 3. Psalm 148 – 150 Tacksägelsestichira  Sid. 13 i Triodion del I

Kör: Allt vad anda har, love Herren! Lovsång höves Dig, o Gud! …

 1. Lovsångsstichira Ton 4

Före Ditt frivilliga lidande, Kristus vår Gud, har Du givit alla människor försäkran om den allmänna uppståndelsen, då Du med Din allsmäktiga makt uppväckte den fyra dagar döde Lasaros från de döda och såsom Livets givare, o Frälsare, har Du gjort de blinda seende. Med dina lärjungar har Du inträtt i den heliga staden och har därmed fullbordat profetens förkunnelse. De hebreiska barnen har bärande på palmer och olivkvistar, kommit Dig till mötes. Därför håller också vi palmer och olivkvistar i händerna och lovsjunger till Dig med tacksamhet; Hosianna i höjden; välsignad vare Han som kommer i Herrens namn.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Ton 6

Sex dagar före påsk var Jesus i Betania,/ och hans lärjungar frågade Honom;/ ”Herre var vill Du att vi tillreder påskmåltiden?/ Han sände iväg dem sägande; ”Gå in till staden och sägen till honom; ”Mästaren låter säga:/ Min tid är nära, hos dig vill jag hålla påskhögtid med mina lärjungar.”

Evangeliestichira utgår

Kör: Högeligen prisad är Du, Gudaföderska och Jungfru, …

 1. Stora Doxologin / Stora Lovsången

Präst: Ära vare Dig, som låtit oss se ljuset.

Kör: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, …  Se sid 109 PN:s noter.

 1. Sluttroparion Ton 4

O Kristus vår Gud, vi är i dopet begravna med Dig, genom Din uppståndelse har vi fått evigt liv. Därför lovsjunga vi Dig! Hosianna i höjden. Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn.

Ektenier, slutsånger och slutvälsignelse.

Präst: Kristus vår sanne Gud, Han som för vår frälsnings skull har låtit sig sättas på en åsninnas fåle, må för sin allrarenaste …

 1. Liturgin Palmsöndagen
  1. Första antifonen Ps 116:1-4

Jag har Herren kär, ty Han hör min röst och mina böner.

vers: För Gudaföderskans förböners skull,  fräls oss o Frälsare.

Ty Han har böjt sitt öra till mig och i hela mitt liv skall jag åkalla Honom.

vers: För Gudaföderskans …

Dödens band omvärvde mig, och dödsrikets ångest grep mig.

vers: För Gudaföderskans …

Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn.

vers: För Gudaföderskans …

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

vers: För Gudaföderskans …

 1. Andra antifonen Ps 116:10, 12-14

Jag tror, därför talar jag, jag som var storligen plågad.

vers: O Guds Son, Du som satt på en fåles rygg, fräls oss som för Dig sjunga: Halleluja.

Huru skall jag vedergälla Herren alla hans välgärningar mot mig?

vers: O Guds Son, …

Jag vill taga frälsningens bägare och åkalla Herrens namn.

vers: O Guds Son, …

Jag vill infria åt Herren mina löften, ja, i hela hans folks åsyn.

vers: O Guds Son, …

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

O Du enfödde Son och Guds Ord …

 1. Tredje antifonen Ps 118:1-4

Tacken Herren, ty Han är god; hans nåd varar i evighet.

vers: Redan före Ditt lidande, har Du betygat den gemensamma uppståndelsen, genom att uppväcka Lasaros, o Kriste, vår Gud. Därför ropar  också vi likt barnen, som bar segerns symboler, till Dig, dödens besegrare; Hosianna i höjden. Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn.

Så säge Israel; ty hans nåd varar i evighet.

vers: Redan före …

Så säge de som fruktar Herren; ty hans nåd varar i evighet.

vers: Redan före …

 1. Isodikon

Diakon: Detta är vishet. Låtom oss vara uppmärksamma. Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn. Herren är Gud och Han gav oss ljus.

Kör: O Guds Son, Du som satt på en fåles rygg, fräls oss som för Dig sjunga: Halleluja.

 1. Troparion Ton 1

Redan före Ditt lidande,/ har Du betygat den gemensamma uppståndelsen,/ genom att uppväcka Lasaros, o Kriste, vår Gud./ Därför ropar också vi likt barnen, som bar segerns symboler,/ till Dig, dödens besegrare;/ Hosianna i höjden./ Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn.

Ära vare Fadern …,

 1. Troparion Ton 4

O Kristus vår Gud,/ vi är i dopet begravna med Dig,/ genom Din uppståndelse har vi fått evigt liv./ Därför lovsjunga vi Dig;/ Hosianna i höjden,/ välsignad vare Han som kommer i Herrens namn.

Nu och alltid …

 1. Kontakion Ton 6

Sittande på Din tron i himmelen/ och på jorden buren av en åsninnas fåle/ har Du, Kriste vår Gud mottagit änglarnas pris och lovsånger från barnen som ropade till Dig;/ ”Välsignad vare Du som kommer för att återkalla Adam.”

Trisagion på vanligt sätt.

 1. Prokimenon Ton 4

I: Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn. Herren är Gud och Han gav oss ljus.

II: Tacken Herren, ty Han är god; ty  hans nåd varar i evighet.

 1. Epistel Paulus’ brev till filipperna 4:4-9

Bröder! Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga: Gläd er./ Låt allt ert saktmod bli kunnigt för alla människor. Herren är nära!/ Gör er intet bekymmer, utan låt i allting edra önskningar bliv kunniga inför Gud, genom åkallan och bön och med tacksägelse./ Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus./ För övrigt mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas – tänk på allt sådant./ Detta, som ni har lärt och inhämtat och har hört av mig och sett hos mig, det skall ni göra; och så skall fridens Gud vara med eder.

 1. Halleluja Ton 1

I: Sjungen till Herrens ära en ny sång, ty Han har gjort under.

II: Alla jordens ängder hava sett huru vår Gud frälsar.

 1. Gudsmoders hyllning Ton 4 

9:e Irmos i Kanon

Herren är Gud och Han har uppenbarat sig för oss,/ låtom oss med glädje prisa Kristus med palmer och kvistar,/ och låt oss ropa högt: Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn,/Han vår Frälsare!/

 1. Kommunionhymn

Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn. Herren är Gud och Han gav oss ljus. Halleluja, halleluja, halleluja.

 1. Aftongudstjänst på Palmsöndagens afton

Ingen psaltarläsning

Till ”Herre jag ropar” sjungs 6 stichira.

 1. Ton 8

Var glad och gläd dig, o Sions stad! Fröjdas och jubla du, o Guds kyrka. Ty skåda, Konungen har kommit i rättfärdighet, sittande på en åsninnas fåle, och barnen lovsjunger Dig; Hosianna i höjden! Välsignad vare Du som visar stor barmhärtighet; förbarma Dig över oss. (2 ggr)

Frälsaren har idag kommit till staden Jerusalem, för att fullborda Skriften; och alla har tagit palmer i sina händer och brett ut sina kläder för Honom, bekännande att Han är vår Gud, för vilken kerubim oupphörligt sjunger; Hosianna i höjden! Välsignad vare Du som bevisat stor barmhärtighet; förbarma Dig över oss. (2 ggr)

Du som är buren av kerubim och prisad av serafim, Du har satt Dig på en fåle, likt David, o Nådige Herre, och barnen ärade Dig med ett Gud välbehagligt lov; men judarna smädade Dig olagligt. Ridandet på en fåle, förebildande hur de otyglade och olärda hedningarna skulle gå från otro till tro. Ära vare Dig Kriste, som är den ende barmhärtige och människoälskande. (3 ggr)

Ära vare Fadern …,

Var glad och gläd Dig …

Nu och alltid …

Du som är buren …

Ingång

Kör: O Jesu Kriste …

 1. Prokimenon för söndag
 2. Aposticha / Uppståndelsestichira Ton 2

Övergående från en gudomlig fest till en annan, från palmer och kvistar låt oss skynda, I troende, till det högtidliga och frälsande firandet av Kristi Lidande. Låt oss skåda hur Han frivilligt för vår skull lider, och låt oss med tacksamhet lovsjunga Honom med en tillbörlig sång; O Du källa till nödens ömhet och himmelens frälsning, o Herre, ära vare Dig!

Sjungen till Herrens ära en ny sång; ty Han har gjort under. Ps 98:1

 1. Ton 3

Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer; ty Han är domare över tankar och hjärtats funder. Låt ingen människa träda upp till dom över hans enastående trohet, men låt oss komma till Kristus med ödmjukhet och fruktan, på det att vi må mottaga förbarmande och finna nåd till hjälp när vår tid kommer.

Alla jordens ändar har skådat Guds frälsning. Ps 98;3

 1. Ton 7

O, du onda och otrogna synagoga, du har inte hållit din egen Herres tro. Varför har du fasthållit ett förbund som du icke är arvtagare till? Varför har du ärat Fadern, men förskjutit Sonen? Varför har du icke trott profeternas vittnesbörd om Sonen? Skäms när dina egna barn ropar; ”Hosianna Davids Son; välsignad vare Han som kommer i Herrens namn.”

Ära vare Fadern …

Övergående …

Nu och alltid …

Det är fruktansvärt …

 1. Slutvälsignelse

Präst: Kristus, vår sanne Gud, som för vår frälsnings skull och som av egen vilja satte sig på en åsnas rygg, må för sin allrarenaste Moders, våra Gudbärande fäders och alla helgons förböner förbarma sig över oss och frälsa oss, ty Han är god och människoälskande.

Denna välsignelse används vid alla gudstjänster intill Kvällsgudstjänsten på Stora Onsdagen.

 1. Lilla sena kvällsgudstjänsten

Efter trosbekännelsen följer tre-sångskanon av Den Helige Andreas av Kreta. Irmos sjungs 2 ggr. 

Före varje troparion: Kör: Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

 1. Ton 8

(Antal troparier är inte fulltaligt i denna översättning)

 1. Sång 1

Irmos: Låtom oss till Honom, som krossade fienden med sin arm och förde Israel genom Röda Havet, till vår Befriare och vår Gud låt oss sjunga, ty Han har blivit ärad.

Ära vare Fadern …

Jag ärar Tre utan begynnelse, jag lovsjunger den Trehelige, jag förkunnar Tre, lika eviga i ett väsen. ty den ende Guden förhärligas i Fader, Son och Ande.

Nu och alltid …

Theotokion

Moses stav och Arons stav förändrades genom Guds försyn en förvandling som övergår mänskligt förstånd, och ditt sköte o Guds Moder, har fött på ett alldeles nytt sätt.

 1. Sitthymn Ton 4

Må icke fikonträdets skam komma över dig, min själ, men må du skynda dig att från hjärtats grund bära god frukt inför Kristus Skaparen, och giva det till honom i botfärdighet.

 1. Sång 8

Irmos: Ärad på det heliga berget uppenbarade Herren för Moses, mysteriet med den Eviga Jungfrun  med den brinnande busken; prisen och upphöjen Honom över alla tider.

Ära vare Fadern …

Såsom Enhet i Varat lovsjunger jag Dig, som Treenighet till Personerna tillber jag Dig, Fader, Son och Allhelig Ande. Ditt Rikes kraft som är utan begynnelse ärar jag i all evighet.

Nu och alltid …

Theotokion

Guds Moder bönfaller Dig, o Kristus, och apostlarnas skara beder Dig; Giv fred åt Din värld och förläna oss riklig nåd i all evighet.

Låtom oss välsigna Fadern och Sonen och Den Helige Ande, Herren.

Kör: Vi lovsjunga, vi välsigna, vi tillbedja Herren; sjungande och upphöjande Honom i evighet.

Irmos: Ärad på det …

 1. Sång 9

Irmos: Jungfrulighet är främmande för moderskap och havandeskap för jungfrur; dock i dig o Guds Moder är båda. Därför kallar vi dig, alla folk över jorden oupphörligt välsignad.

Ära vare Fadern …

Det är främmande för ogärningsmännen att ära Dig, Väsende som icke har någon begynnelse, Fader, Son och Helig Ande, Allsmäktige och oskapade Makt, som har grundat hela världen genom gudomlig makt.

Nu och alltid …

Theotokion

Som vår förebedjerska hålla vi Guds Moder; för henne och dina apostlars förböner låt oss, o Mästare få ta del av Dina välsignelser, o Frälsare, och gör oss värdiga Din ärorika Uppståndelses härlighet.

Jungfrulighet är …

 1. Stora heliga veckan
 2. STORA OCH HELIGA MÅNDAGEN

På de tre första dagarna i heliga veckan användes inte olja i matsalen

 1. Morgongudstjänst

Efter Hexapsalmerna och Stora ektenin, Halleluja i Ton 8 med verser och därefter

 1. Troparion Ton 8

Se, Brudgummen kommer vid midnattstimmen och salig är den tjänare, som Han finner vakande, men ovärdig den Han finner sovande. Giv akt, själ; Låt dig inte nedtyngas av sömnen, på det att du inte må överlämnas åt döden och utestängas från Riket. Så stå då upp, ropande: Helig, helig, helig är Du o Gud; genom Gudaföderskan förbarma Dig över oss!

Ära vare Fadern …,

Se, Brudgummen …

Nu och alltid …

Se, Brudgummen …

Kör: Ära vare Fadern …,

Läsare: nu och alltid …

 1. Kathisma 4

Ps 25, 26, 27 

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud! (3 ggr)

Kör: Herre, förbarma Dig! (3 ggr) Ära vare Fadern …,

Läsare: Nu och alltid …

Ps 28, 29, 30, 31, 32.

 1. Sitthymn Ton 1

Idag skiner Ditt ärevördiga lidande fram för världen med frälsningens ljus. Ty Kristus skyndar med kärlek till sina lidanden. Han som har allt i sin makt, ger sig själv att korsfästas för att frälsa människosläktet.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Idag skiner Ditt ärevördiga lidande …

 1. Kathisma 5

Ps 33,34/ 35,36/ 37

 1. Sitthymn Ton 1

O, Du osynlige Domare, hur har Du gjorts synlig i köttet? Hur har Du, genom Ditt lidande fördömt vår fördömelse då Du nu har slagits av laglösa män? Därför uppsänder vi med en stämma lovprisningar inför Din majestätiska ära och makt.

 1. Kathisma 6

Ps 38, 39, 40 / 41, 42, 43 / 44, 45, 46

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

O, Du osynlige Domare, …

 1. Sitthymn Ton 8

Förstlingsfrukten av Herrens lidande uppfyller denna dag med ljus. Kommen då, alla ni som älskar att hålla fest, och låt oss välkomna den med sånger. Ty Skaparen kommer för att lida korset. Han är smädad, slagen och förd inför Pilatus till att dömas. En tjänare slog Honom i ansiktet och allt detta lider Han för att frälsa människosläktet. Därför låt oss ropa högt till Honom: “O Kristus vår Gud, Du som älskar människorna, gav synders förlåtelse åt dem som i tro nedfalla inför Ditt heliga lidande. (Joh 18:22)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Förstlingsfrukten av Herrens lidande …

Diakon: Att vi värdigt må höra det helig …

 1. Evangelium Matt 21:18-43
 2. Psalm 51 Se sid 22 i Triodion del I

Präst: Fräls Herre, Ditt folk …

 1. Kanon av Kosmas
 2. Sång 1 Ton 2

Irmos: Låt oss sjunga en sång till Herren, som med sitt gudomliga bud torkade upp det böljande havet där ingen kunde gå och förde Israels folk till fots genom det. Han är högt prisad!

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Ofattbart är Guds Ords nedstigande. Kristus är både Gud och man och Han räkande icke sin gudomlighet som ett byte. Detta visade Han sina lärjungar genom att anta en tjänares skepnad. (Fil 2:6-79)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Jag som är rik i min gudomlighet har kommit för att tjäna Adam som har blivit fattig. Jag, som formade honom, har av egen vilja tagit hans gestalt. Jag som är oöverstiglig i min gudom har kommit för att nedlägga mitt liv som en lösepenning för honom. (2 Kor 8:9, Matt 20:28 Mark 10:45 1 Tim 2:6)

 1. Lilla ektenin
 2. Kontakion Ton 8

Jakob begrät förlusten av Josef, men hans rättfärdige son som satt på en tron ärad som konung. Ty han var icke förslavad av Egyptens fröjder, men ärades av Gud, som ser till människohjärtat och förlänar dem oförstörbarhetens krona.

 1. Ikos

Låt oss lägga vår gråt till Jakobs och gråta med honom över Josef, hans vise och ärbare son, som till kroppen förslavades men behöll sin själ fri från träldom och blev Herre över hela Egypten. Ty Gud giver sina tjänare oförstörbarhetens krona.

 1. Sång 8

Irmos: Den osläckliga elden försedd med oändligt bränsle, drog sig tillbaka i fruktan inför de rättfärdiga ynglingarnas kroppar och själar, och medan de odödliga flammorna tilltog i styrka uppstämde de en beständig sång: allt skapat prisen Herren och upphöj Honom över allt i evighet.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Om ni håller mina bud så skall människorna veta att ni är mina lärjungar, sade Frälsaren till sina vänner, när Han gick till sitt lidande. ‘Ha kärlek inbördes, håll fred med varandra, tänk ödmjukt om er själva och ni skall bli upphöjda. Bekänn mig som Herre och prisa och upphöj mig över allt i evighet! (Joh 13:34, 15:10; Mark 9:50; Luk 14:1)

Vi prisa, vi tacka och tillbedja Herren … Se ordinarie text efter sång 8!

 1. Katavasia = irmos
 2. Sång 9 Sången till Guds Moder utelämnas liksom Ärorikare än kerubim …

Irmos: Du har upphöjt Guds Moder, o Kristus, henne som födde Dig. Från henne har Du tagit en kropp med lidelser lik vår egen, och så har Du friat oss från alla våra synder. Därför kallar vi, med alla släkten, henne salig och vi ärar Dig!

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

‘Kasten bort ifrån er alla lidelsernas orenhet och mottag ett vist förstånd passande Guds Rike”, sade Du, alltings vishet, till Dina apostlar. Då skall ni bli förhärligade och skina som solen i sin Faders Rike!’ (Hes 18:31)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

‘Lär av mig som är mild och ödmjuk’ sade Du o Herre till Dina lärjungar, ‘tänk inte vad ont är i era hjärtan utan tänk fastmer på sådant som är gott. Min kalk skall ni dricka, och så skall ni bli förhärligade med Mig i Faderns Rike.’ (Matt 11:29 Matt 9:4 Matt 20:23)

 1. Exapostilarion Ton 3

Min Frälsare!  Jag ser Din brudgemak smyckat och jag har ej kläder, så att jag kan gå in i det. O Du ljusets Givare, genomstråla Du min själs klädnad och fräls mig. (3 ggr) (Matt 22:11)

Ära vare Fadern …,

Min Frälsare! Jag ser Ditt …

Nu och alltid …

Min Frälsare! Jag ser Ditt …

 1. Lovsångspsalmerna

Ps 148 och 149 se sid 13 i Triodion del I

 1. Lovsångsstichira Ton 1

Vers: Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet. (Ps 150: 2)

Herren sade till sina apostlar på sin lidandesväg: ‘Se vi går nu upp till Jerusalem, och människosonen skall bli förråd, såsom det är skrivet om Honom.’ Kom låt oss färdas med Honom, renade till sinnet må vi korsfästas med Honom och för trons skull dö från detta livs nöjen på det att också vi skall leva med Honom och höra Honom säga: ‘Jag går icke längre till det jordiska Jerusalem för att lida, men jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud, och jag skall föra er upp till det himmelska Riket.

Vers: Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa. (Ps 150: 3)

Herren sade till sina apostlar …

Vers: Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa. (Ps 150:4)

 1. Ton 5

Vi har kommit till Kristi vår Guds frälsande lidandes dagar, och vi ärar hans outtalbara långmodighet, för vars skull Han också dött för oss och rest oss upp, ty Han är god och människoälskande. (2 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

När Du, Herre, kom till Ditt lidande, stärkte Du Dina troende lärjungar när Du tog dem avsides och sade; “Har ni glömt vad jag förut sagt er? Är det icke skrivet att det icke kan vara annorlunda än att profeten skall dödas i Jerusalem. Nu är tiden inne, som jag har talat med er om. Ty se, nu överlämnas jag i syndares händer för att begabbas och de skall korsfästa mig och giva mig till att begravas och skåda med vämjelse på mitt lik. Dock var vid gott mod; ty på tredje dagen skall jag uppstå; givande de troende glädje och evigt liv. (Luk 13.33 Matt 20:18, 26:45)

 1. Aposticha Ton 5

O Herre, Sebedeus söners moder förmådde icke fatta hemligheten i Ditt outtalbara öde, när hon begärde att du skulle giva äreplatser åt hennes söner. Men istället för detta lovade Du Dina vänner att de skulle dricka ur dödens kalk, och Du har sagt att Du skulle dricka denna kalk före dem för att rena dem från deras synder. Därför ropar vi högt till Dig: O Du våra själars frälsning, ära vare Dig. (Matt 20:20-23)

Vers: Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi få jubla och vara glada i alla våra livsdagar. Giv oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi hava lidit olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn.  (Ps 90:14-16)

O Herre, Du lärde Dina lärjungar att tänka fullkomliga tankar, då Du sade till dem: Var icke lika hedningarnas ledare vilka härskar över folken och utövar sin makt över dem. Men så skall det inte vara bland er, min lärjungar, ty jag är själv en tjänare. Låt den som är störst bland er vara de andras tjänare. Ledaren vare som styrd och den förste vare som den siste. Ty jag har själv kommit för att tjäna Adam i hans fattigdom och att giva mitt  liv till en lösen för de många som högt ropar till mig: Ära vare Dig! (Matt 20:25-28 2 Kor 8:9)

Vers: Och Herrens, vår Guds, ljuvlighet komme över oss. Må du främja för oss våra händers verk; ja, våra händers verk främje du. (Ps 90:17)

 1. Ton 8

O bröder, låt oss frukta fikonträdets straff, förtorkat för dess fruktlöshet och låt oss frambringa bättringens passande frukter till Kristus, vilken förlänar oss stor barmhärtighet. (Matt 21:19 3:8)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Ton 8

Ormen fann en andra Eva i egyptiskan som med förföriska ord sökte komma Josef på fall. Men lämnande sin klädnad bakom sig, flydde Josef från synden och likt den första människan före sin olydnad behövde han icke skämmas för sin nakenhet. För hans förböner, o Kristus, förbarma Dig över oss! (Gen. 39:12: 2:25)

Och resten av Morgongudstjänsten efter fastans ordning med vanliga förskrivna nedfallanden.

 1. TIMMARNA
 2. Första timmen

Ingen kathisma.

Kontakion Ton 8

Jakob begrät förlusten av Josef, men hans rättfärdige son satt på en tron och ärades som konung. Ty han var icke förslavad av Egyptens fröjder, men ärades av Gud, som ser till människans hjärta och förlänar dem oförstörbarhetens krona.

Slutvälsignelse: Se sid 92 i Ortodox gtj. handbok.

 1. Tredje timmen

På de första tre dagarna i stora veckan läses ur Psaltaren (Kathisma) vid 3 och 6 timmen, inte vid 9 timmen.

 1. Kathisma 7 

Ps 47, 48, 49; 50, 51;52, 53, 54, 55

Troparion: Herre Du som i den tredje timmen  … med verser och nedfallande  Se sid 23 i Triodion del I.

Efter “Du Gudaföderska är den sanna …” läses måndag, tisdag och onsdag det heliga Evangeliet. Prästen iklädd felonion öppnar den heliga porten och för Evangelieboken till mitten av kyrkan och placerar det på en analogion. En eller flera processionsljusstakar placeras vid denna. Prästen beröker Evangelieboken, hela kyrkan och folket och läser: 

 1. Evangelium enl.  Matt 4:25-7:29 

Tredje timmen fortsätter med : “Lovad vare Herren …”

 1. Kontakion Ton 8

Som enda kontakion i alla timmarna läses:

Jakob begrät förlusten av Josef, …

Herre, förbarma Dig! (40 ggr)

Du som varje tid och varje timme … sid 3 i Triodion del I.

 1. Sjätte timmen

Efter tredje timmen börjar vi direkt med: “Kommen låtom oss …”, de vanliga psalmerna, kathisma och troparion; “O Du som vid sjätte timmen … med nedfallande.

 1. Kathisma 8

Ps 56, 57, 58 / 59, 60, 61 / 62, 63, 64

Troparion: O Kriste, vår Gud, Du som  …  med verser och nedfallande  

Se sid 27 i Triodion del I.

Efter Theotokion följande troparion.

 1. Troparion till profeten Ton 6

Med ångerfulla hjärtan nedfaller vi inför Dig och beder till Dig; världens Frälsare, ty Du är de botfärdigas Gud.

 1. Prokimenon Ton 4

När Herren åter upprättade Sion, då var vi såsom drömmande.

Då blev vår mun uppfylld med löje och vår tunga med jubel; då sade man bland hedningarna: “Herren har gjort stora ting med oss; däröver var vi glada.

 1. Paremi Hesekiel 1:1-20
 2. Prokimenon Ton 4

I: Om Herren icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå.

II: Om Herren icke bevakar staden, så vakar väktaren fåfängt.

 1. Evangelium: Matteus 9:36 – 11:1

Under läsning av profeten, beröker prästen evangelieboken, men inte kyrkan och folket. Sedan följer andra prokimenon och läsningen av evangeliet. Därefter fortsätter sjätte timmen med: “Herre må Din nåd …  sid 28 i Triodion I, samt resten av sjätte timmen med de vanliga bugningarna samt kontakion för dagen.

 1. Kontakion

Jakob begrät förlusten av Josef, …

Herre, förbarma Dig! (40 ggr) O, Du som varje tid …

 1. Nionde timmen

Vid nionde timmen ingen kathismaläsning. Men efter de vanliga psaltarläsningarna: “O Du som vid nionde timmen …” tre nedfallande följt av: “O Du gode, som …”

Före Evangelieläsningen beröker prästen runtom evangelieboken, kyrkan och folket. Efter Evangelieläsningen säger vi: “Övergiv oss icke helt och hållet … ” och resten av nionde timmen med de vanliga bugningarna samt kontakion för dagen.

 1. Evangelium: Matt. 16:1 – 16:28

 

 1. Typika
 2. Kontakion Ton 8

Jakob begrät förlusten av Josef, …

 1. Aftongudstjänsten

Stichir till “Herre jag ropar…”

 1. Ton 2

vers: För min själ ut ur fängelset …

På väg till sitt frivilliga lidande sade Herren till apostlarna; Se vi gå nu upp till Jerusalem, och Människosonen skall förrådas, såsom det är skrivet om Honom. Kommen därför låt oss gå med Honom, med renade sinnen, låt oss korsfästas med Honom och för hans skull dö bort från detta livets nöjen, på det att vi må leva med Honom och höra Honom säga: “Icke längre stiger jag ned till det jordiska Jerusalem för att lida, utan uppstiger till min Fader och Er Fader, och till min Gud och er Gud; och jag skall uppresa er till det Jerusalem som är i det höga, i det himmelska Riket. (3 ggr).

vers: Om Du, Herre,vill tillräkna missgärningar, vem kan då bestå, dock hos Dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta Dig.

 1. Ton 5

När Du, Herre, kom till Ditt lidande, stärkte Du Dina troende lärjungar när Du tog dem avsides och sade; “Har ni glömt vad jag förut sagt er? Är det icke skrivet att det icke kan vara annorlunda än att profeten skall dödas i Jerusalem. Nu är tiden inne, som jag har talat med er om. Ty se, nu överlämnas jag i syndares händer för att begabbas och de skall korsfästa mig och giva mig till att begravas och skåda med vämjelse på mitt lik. Dock var vid gott mod; ty på tredje dagen skall jag uppstå; givande de troende glädje och evigt liv.

Ingång med evangelium

 1. Paremier
 1. Prokimenon Ton 6

Herren välsigne dig från Sion; må du få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar.

Säll är envar som fruktar Herren och vandrar på hans vägar.

Paremi I: 2 Moseboken 1:1-20

 1. Prokimenon Ton 6

Herrens välsignelse vare över eder. Vi välsigna eder i Herrens namn.

Mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom, så säge Israel.

Präst: Vishet. Låtom oss vara uppmärksamma. Kriste ljus upplyser er alla.

Paremi II: Job 1:1-12

 1. Evangelium Matt. 24:3-35

Ekteni  o s v enl. Förutinvigda gåvornas liturgi.

 1. Stora sena kvällsgudstjänsten
  1. Kanon Ton 8

Sång  2

Irmos: Lyssna himmel! Jag vill tala och lovprisa Kristus, som antog kött av Jungfrun och kom och tog sin boning ibland oss.

Vers: Ära vare Dig, vår Gud. Ära vare Dig!

Låt oss i anden bege oss till Oljeberget med Kristus, och låt oss där med Honom och apostlarna tillbringa natten.

Vers: Ära vare Dig, vår Gud. Ära vare Dig!

Förstå, min själ och var vaksam, Kristi berättelse om kvarnstenen i vilken Kristus profetiskt talar.

Ära vare Fadern …,

Bered dig själv, o min själ, på din hädanfärd, ty nära är domaren, som icke har anseende till personen.

Nu och alltid …

Theotokion

Obefläckade Theotokos, du Jungfru allena värdig pris, bed till din Son för oss dina tjänare!

 1. Annan irmos Ton 8

Skåda, se att jag är Gud, som var innan världen var, innan himmel och jord grundades. Jag känner allt, ty jag är helt i Fadern, och jag har livet i mig själv.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Med mitt Ord har jag grundlagt himmel och jord, ty jag var hos Fadern. Med mitt Ord uppehåller jag hela skapelsen, ty jag är Ord, Vishet och Makt, Faderns bild, hans medarbetare och hans likhet i makt.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Vem har dragit upp årets tider? Vem vakar över tidsåldrarna? Vem ordnar allt och ger dem rörelse, om inte Han som är av evighet med Fadern från all evighet, såsom strålen i ljuset?

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

O Jesus omätlig är Din kärlek till människorna! Ty Du har uppenbarat för oss när änden på allt skall ske. Fastän Du dolt stunden för oss, har Du dock tydligt uppenbarat teckenen som föregår det.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Allt förstår Du, allt känner Du, Jesus, ty som Gud har Du i Dig Faderns hela härlighet och av naturen bär Du i Dig själv hela Anden, lika evig med Fadern.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

O Härskare och Herre, tidens Skapare, giv att också vi på den yttersta dagen må höra Din heliga röst, kallande Faderns utvalda till det himmelska Riket.

Ära vare Fadern …,

O Treenighet oskapad utan begynnelse, odelbara Enhet, Tre och En, Fader, Son och Ande, en Gud, mottag denna vår hymn från våra tungor av stoft och från munnar såsom av eldsflammor.

Nu och alltid …

Theotokion

Du har uppenbarats, o Jungfru, som Guds heliga tabernakel, ty i dig tog den himmelske konungen sin boning. Från dig framkom Han i skönhet återställande människan i sig själv genom sin gudomliga makt.

Katavasia: Skåda, skåda; jag är den Gud som fordom förde Israel genom Röda havet, jag har mättat dem och frälst dem samt befriat dem från Faraos bittra slaveri.

Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Sitthymn Ton 2

Frivilligt, av barmhärtighet kom Du, Kristus vår välgörare till Ditt lidande, med viljan att frälsa oss från lidandet och helvetets fördömelse. Därför uppstämmer vi alla tacksägelsesånger för Ditt heliga lidande och vi ärar Ditt djupa självutgivande, o Frälsare.

 1. Sång 8 Ton 8

Irmos: Ni änglar och himmelens makter sjunger till Honom, som sitter på majestätets tron och oupphörligt förhärligas som Gud. Välsigna, prisa och upphöj Honom över allt i evighet.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Du har hört, min själ, hur Kristus profetiskt har talat till sina heliga apostlar om världens slut. När du så vet att änden kommer, så bered dig härtill. Avskedets tid är nära. (Matt 24:33)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Du känner till, ofruktbara själ, exemplet med den dåraktiga tjänaren. Frukta då, och förskjut inte nådens gåva, som givits dig till att användas och icke för att döljas i jorden. (Matt 25:26-27)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Må din lampa skina klart, o min själ, och likt de fem jungfrurnas lampa flöda över av barmhärtighetens olja. Så skall du finna dörren framför dig öppen till Kristi bröllopssal. (Matt 25:1-13)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Då Läraren talade om flykt på en sabbat och om vintern, förutsade Han dunkelt, som en gåta, den nuvarande tidens storm, vilken är veckans sjunde dag, när änden skall komma likt vintern. (Matt 24:20)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Du har hört, min själ, om den fruktansvärda dagen för Herrens ankomst, att den skall vara som en blixt skinande över himmelen. Skynda, då, och gör dig redo. (Matt 24:27)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Ve mig! När Domaren kommer med tusen och tiotusen änglaskaror och makter. Vilken fruktan och ängslan skall vara din, min själ, när alla skall stå nakna inför Honom. (Dan 7:10)

Låtom oss välsigna Fadern, Sonen och Den Helige Ande, Herren.

Treenigheten, en Gud. Fadern icke född liksom Sonen, icke heller utgår Sonen som Anden, men var och en behåller sina skilda egenskaper och jag ärar de tre såsom ljus och Gud i evighet.

Nu och alltid …

Theotokion

För Gudaföderskans förböner mottag vår bön, o Gud. Sänd ned Din barmhärtighet i myckenhet över oss alla, och giv Din frid till Ditt folk.

Kör: Vi lova, vi prisa, vi tillbedja Herren; sjungande och ärande Honom högt i evighet.

Irmos upprepas som kasavasia.

 1. Sång 9

Irmos: Den brinnande busken på berget, uppenbarade profetiskt laggivaren Kristi födelse av den ständiga Jungfrun till vår frälsning. Vi prisar och upphöjer Honom med aldrig tystnande lovsånger.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Min själ du har hört Domaren förutsägande och lärande dig om ändens tid. Bered då dina gärningar inför hädanfärden så att Gud icke förskjuter dig som ovärdig.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Lär av fikonträdet, o min själ, att känna änden. När dess kvist blir mjuk och bladen slår ut, då är sommaren nära, och när du ser allt detta så vet då att änden är nära och står för dörren. (Matt 24:32-33)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Vilken annan känner Fadern utom Du och vilken annan än Du vet stunden och dagen? Du Kristus Gud äger alla vishetens skatter. (Matt 11:27 24:36 Kol 2:8)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Böcker skall öppnas och troner sättas fram, alla människor skall stå nakna med sina gärningar inför Dig för att dömas, varken åklagare eller vittnen behövs, ty inför Gud är allt uppenbart. (Dan 7:9-10, Heb 4:13)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Domaren av allt föres till domstolen. Han som sitter på troner av keruber ställs inför Pilatus som en anklagad och lider allt på det att Adam må bli frälst. (1 Kor 5:7 Matt 26:2)

Din Moder stod vid Ditt kors, o Frälsare, och såg Din orättfärdiga död och hon ropade högt: ‘Ve mig, mitt barn, och Du Ljus som aldrig går ned! O Du ärans sol, skin med Din klarhet över alla!

Ära vare Fadern …,

Heliga Enhet, Treenig i en enda Gudom, en Gud i tre, en natur i tre personer, lika i vördnad och odelbar ära, fräls våra själar från fara.

Nu och alltid …

Theotokion

O Kristus mottag förbönerna av Din Moder. På hennes förböner giv frid åt världen, stärk våra härskares makt och förena till ett, Din kyrka.

Katavasia = irmos

Nedfallande

Trisagion: Helige Gud … Se sid 4 i Triodion del I

Fader vår …

 1. Kontakion Ton 2

Betänk fördömda själ tidens ände, minns med fruktan hur fikonträdet höggs ned. Förvalta väl det pund som givits dig, vaka och ropa högt. Må vi inte bli utestängda från Kristi brudgemak.

 1. STORA OCH HELIGA TISDAGEN
  1. Morgongudstjänst

Efter Hexapsalmerna och Stora ektenin, Halleluja i ton 8 med verser och därefter

 1. Troparion Ton 8

Se, Brudgummen kommer vid midnattstimmen och salig är den tjänare, som Han finner vakande, men ovärdig den Han finner sovande. Giv akt, själ; Låt dig inte nedtyngas av sömnen, på det att du inte må överlämnas åt döden och utestängas från Riket. Så stå då upp, ropande: Helig, helig, helig är Du o Gud; genom Gudaföderskan förbarma Dig över oss!

Ära vare Fadern …,

Se, Brudgummen …

Nu och alltid …

Se, Brudgummen …

 1. Kathisma 9

Ps 65, 66, 67 / 68/ 69, 70 

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud! (3 ggr)

Kör: Herre, förbarma Dig! (3 ggr) Ära vare Fadern …,

Läsare: Nu och alltid …

 1. Sitthymn Ton 4

Bröder! Älska Brudgummen och låt oss bereda våra lampor att de brinner med klar låga av dygder och rätt tro, på det att vi såsom Herrens visa jungfrur bereder oss att ingå med honom till bröllopsfesten, ty Brudgummen, vår Gud, giver oss alla oförstörbarhetens krona. (Matt 25:1-13)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Bröder! Älska Brudgummen  …

 1. Kathisma 10

Ps 71, 72 / 73, 74 / 75, 76, 77

Sitthymn Ton 4

Präster och skriftlärda fyllda av dåraktig avundsjuka samlar sig till ett laglöst rådslag mot Dig o Frälsare och de övertalade Judas att förråda Dig. Skamlöst gick han till överträdarna och talade till dem så: ‘Vad vill ni giva mig för att jag skall giva Honom i era händer?’ Fräls våra själar, o Herre, från den fördömelse som är hans. (Matt 26:3, 14-15)

Ära vare Fadern …,  nu och alltid …

Präster och skriftlärda fyllda …

 1. Kathisma 11

Ps 78/  79, 80, 81 / 82, 83, 84, 85

 1. Sitthymn Ton 8

Den penningkäre Judas överlade med sig själv hur han skulle kunna förråda Mästaren. Han avföll från ljusets väg och antog mörkret. Han antog priset och sålde Honom vars värde ej kan prissättas. Därför fick han sina gärningars lön, en död mans snara. O Kristus vår Gud, fräls oss från ett sådant öde som hans, och giv syndernas förlåtelse till dem som med kärlek firar Ditt rena Lidande.

Ära vare Fadern …,  nu och alltid …

Den penningkäre Judas överlade …

Diakon: Låt oss bedja till Herren att vi värdigt må höra det heliga Evangeliet

 1. Evangelium Matt 22:15-23:39
 2. Psalm 51 

Se sid 22 i Triodion del I

Präst: Fräls Herre, Ditt folk …

 1. Lilla ektenin

Präst: Ty Du är Fridsfurste och våra själars Frälsare och Dig hembära vi ära Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid …

 1. Kontakion Ton 2

Betänk fördömda själ tidens ände; minns med fruktan hur fikonträdet höggs ned. Förvalta väl det pund som givits dig, vaka och ropa högt; Må vi icke bli utestängda från Kristi brudgemak.

 1. Kanon Ton 2
 2. Sång 8

Irmos: De tre ynglingarna lydde icke tyrannen. När de kastades i lågorna bekände de Gud, sjungande: O alla ni Herrens verk, välsigna Herren!

Låt oss avlägga lättjan och med klart skinande lampor gå för att möta Kristus, den odödlige Brudgummen, och med hymner ropa: O alla ni Herrens verk, välsigna Herren!

Må där finnas tillräckligt med vänskapens olja i våra själars käril på det att vi icke må gå miste om lönen därför att vi måste gå och köpa olja. Låt oss sjunga: O alla ni Herrens verk, välsigna Herren! (Matt 25:1-10)

Ni har alla mottagit lika nåd från Gud, låt er del tillväxa med Kristi hjälp,  Han som gav nåden till er. Låt oss sjunga: O alla ni Herrens verk, välsigna Herren! (Matt 25:14-28)

Vi prisar vi tackar vi tillbedja …

Katavasia = irmos.

Guds Moders hyllningen utgår

 1. Sång 9

Irmos: Du har i ditt sköte inneslutit Gud, Honom som ingen kan omfatta, och du har fört glädje till all världen. Vi prisa dig allrahögsta heliga Jungfru.

Vaka sade Du till Dina lärjungar, o älskade Frälsare. Ty ni vet inte stunden vid vilken timme Herren skall komma för att löna var människa (Matt 24:42)

Inräkna mig, bland fåren på Din högra sida, o Mästare. Vid Din fruktan värda tillkommelse, bortse från mina mångfaldiga synder! (Matt 25:33)

 1. Exapostilarion Ton 3

Min Frälsare! Jag ser Ditt brudgemak smyckat och jag har ej kläder, så att jag kan gå in i det. O Du ljusets Givare, genomstråla Du min själs klädnad och fräls mig. (Matt 22:11)

Ära vare Fadern …,

Min Frälsare! Jag ser Ditt brudgemak …

Nu och alltid …

Min Frälsare! Jag ser Ditt brudgemak …

 1. Lovsångspsalmerna

Ps 148 och 149 se sid 13 i Triodion del I

 1. Lovsångsstichira Ton 1

Vers: Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet. (Ps 150: 2)

Huru skulle jag, ovärdige, våga inträda i Din helgedoms glans? Skulle jag våga inträda i bröllopssalen, då skulle min dräkt förråda mig, ty den bär icke en bröllopskläder! Jag skulle då fängslas av änglarna och kastas ut i mörkret. O, Herre, rena min själ från befläckelsen och fräls mig, Du människoälskande. (2 ggr)

Vers: Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa. (Ps 150: 3)

Huru skulle jag ovärdige …

Vers: Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa. (Ps 150:4)

 1. Ton 2

I tröghet slumrar min själ, o Kristus, Brudgum, jag har icke dygdens brinnande lampa, och likt de fåvitska jungfrurna driver jag omkring när det är tid att handla. Tillslut icke Ditt hjärtas medlidande med mig och fördriv den mörka sömnen från mig och res mig upp, och led mig med de visa jungfrurna in till brudgemaket, där de som hålla fest oavlåtligen med rena röster lovsjunger: “O Herre, ära vare Dig.  (2 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Ton 4

O min själ, du har hört om förbannelsen av honom som dolde sitt pund; dölj icke Guds Ord. Förkunna hans under, förmera nådens gåva som givits dig, och du skall inträda i Herrens glädje. (2 ggr) (Matt 25:14-28)

 1. Aposticha Ton 6

Kom ni troende låt oss ivrigt tjäna Herren, ty Han giver rikedom till sina tjänare. Må var och en efter det mått han mottagit, föröka sin nåds gåva. Låt oss nå vishet genom goda gärningar, låt en annan fira liturgi med skönhet, låt en annan dela sin tro genom att predika för de okunniga, låt någon annan ge välgång till den fattige. Så skall vi föröka vad anförtrotts oss och som trogna förvaltare av hans nåd skall vi räknas värdiga Mästarens glädje. Förläna oss denna glädje, Kristus vår Gud, i Din människokärlek.

Vers: Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi få jubla och vara glada i alla våra livsdagar. Giv oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi hava lidit olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn.  (Ps 90:14-16)

När Du skall komma, o Jesus, i härlighet med änglaskaror och sitta på domarsätet, sänd då inte bort mig från Ditt ansikte o gode Herde, Du har mottagit dem som står på Din högra sida men de på den vänstra har vänt sig bort från Dig. Förgör mig inte med getterna fastän jag förhärdats i synden men räkna mig bland fåren på Din högra sida, och fräls mig i Din människokärlek. (Matt 25:31-46)

Vers: Och Herrens, vår Guds, ljuvlighet komme över oss. Må du främja för oss våra händers verk; ja, våra händers verk främje du. (Ps 90:17)

O Brudgum över all skönhet, Du har kallat oss till Din bröllopssals andliga fest. Genom delaktighet av Dina lidanden borttag från mig syndens vanställdhet. Kläd mig i Din härlighets klädnad och låt mig hålla fest med Din glädje i Ditt Rike. (Matt 22:9-11)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Ton 7

Skåda min själ, Mästaren, har givit Dig ett pund. Mottag hans gåva med fruktan, förmera det åt honom; fördela till de behövande och bliv Herrens vän. Så skall du stå på hans högra sida när Han kommer i sin härlighet och Du skall höra hans välsignade ord! Mottag mig som gått vilse, o Frälsare, i Din barmhärtighet och gör mig värdig Din glädje. (Matt 25:14-28)

Och resten av morgongudstjänsten såsom på måndagen.

 1. TIMMARNA
 2. Första timmen

Ingen kathisma.

Kontakion: Jakob begrät förlusten …

Slutvälsignelse: Se sid 92 i Ortodox gudstjänsthandbok.

 1. Tredje timmen

På de första tre dagarna i stora veckan läses ur Psaltaren (kathisma) vid 3 och 6 timmen, inte vid 9 timmen.

 1. Kathisma 12

Ps 86, 87, 88 / 89 / 90, 91

Troparion: Herre Du som i den tredje timmen  … med verser och nedfallande  Se sid 23 i Triodion del I.

Efter “Du Gudaföderska är den sanna …” läses måndag, tisdag och onsdag det heliga Evangeliet. 

Prästen iklädd felonion öppnar den heliga porten och för Evangelieboken till mitten av kyrkan och placerar det på en analogion. En eller flera processionsljusstakar placeras vid denna. Prästen beröker Evangelieboken, hela kyrkan och folket och läser:

 1. Evangelium enl. Luk 9:43-10:42; 10:27-28 

Tredje timmen fortsätter med : “Lovad vare Herren …”

Trisagion

 1. Kontakion Ton 2

Som enda kontakion i dagens timmar läses:

Betänk fördömda själ tidens ände; minns med fruktan hur fikonträdet höggs ned. Förvalta väl det pund som givits dig, vaka och ropa högt; Må vi icke bli utestängda från Kristi brudgemak.

Herre, förbarma Dig! (40 ggr)

O, Du som varje tid och varje timme … till slutet.

Sjätte timmen

 1. Kathisma 13

Ps 92, 93, 94 / 95, 96, 97 / 98, 99, 100, 101

O Kriste, vår Gud, Du som …

Gudaföderska och Jungfru!

För våra …

 1. Troparion till profeten Ton 1

Till dem som syndat över måttan, giv o Frälsare övermåttan rik förlåtelse. På förbönerna av Din allrarenaste Moder, förläna oss att utan fördömelse ära Din heliga Uppståndelse, ty Du allena är rik på barmhärtighet.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Till dem som syndat …

 1. Prokimenon Ton 6

Hos Herren är nåd, och mycket förlossning är hos Honom, ur djupen ropar jag till Dig, Herre. Ps 130

 1. Paremi Hesekiel 1:21-8
 2. Prokimenon Ton 4

Hoppas på Herren Israel, från nu och till evig tid. Herre, mitt hjärta står icke efter vad högt är, och mina ögon se ej efter vad upphöjt är. Ps 131.

 1. Evangelium enl. Luk 15:1-17:25

Sedan resten av sjätte timmen, som på Stora och heliga Måndagen

 1. Nionde timmen
 2. Evangelium Luk 18:2 – 19:10
 3. Typika
 4. Aftongudstjänst

Ton 1 Stichira till Herre jag ropar …

vers: För min själ ut ur fängelset, så att jag får prisa Ditt namn.

Huru skulle jag, ovärdige, våga inträda i Din helgedoms glans? Skulle jag våga inträda i bröllopssalen, då skulle min dräkt förråda mig, ty den bär icke bröllopskläder!  Jag skulle då fängslas av änglarna och kastas ut i mörkret. O, Herre, rena min själ från befläckelsen och fräls mig, Du människoälskande. (2 ggr)

vers: Herre, hör min röst, låt dina öron akta på mina böners ljud.

 1. Ton 2

I tröghet slumrar min själ, o Kristus, Brudgum, jag har icke dygdens brinnande lampa, och likt de fåvitska jungfrurna driver jag omkring när det är tid att handla. Tillslut icke Ditt hjärtas medlidande med mig och fördriv den mörka sömnen från mig och res mig upp, och led mig med de visa jungfrurna in till brudgemaket, där de som hålla fest oavlåtligen med rena röster lovsjunger: “O Herre, ära vare Dig. (2 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. TON 4

O min själ, du har hört om förbannelsen av honom som dolde sitt pund; dölj icke Guds Ord. Förkunna hans under, förmera nådens gåva som givits dig, och du skall inträda i Herrens glädje. (2 ggr)

Ingång med evangelium

 1. Prokimenon Ton 6

Stå upp, Herre, och kom till Din vilostad, Du och Din makts ark.

Tänk, Herre, David till godo, på allt vad han fick lida.

 1. Paremier
 2. Paremi I: 2 Moseboken 2:5-10
 3. Prokimenon Ton 4

I: Se, huru gott och ljuvligt det är, att bröder bo endräktigt tillsammans.

II: Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, som flyter ned i skägget, ned i Arons skägg, som flyter ned över linningen på hans klädnad.

Präst: Vishet. Låtom oss vara uppmärksamma. Kriste ljus upplyser er alla.

 1. Paremi II Job 1:33-22
 2. Ps 144:1-4

Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strid;

min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig.

Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne, en människoson, att du tänker på honom?

En människa är lik en fläkt, hennes dagar såsom en försvinnande skugga.

 1. Efraim Syriens bön II

Se sid 4 i Triodion del I.

 1. Evangelium Matt. 24:36 – 26:2
 1. Stora sena kvällsgudstjänsten

Samma som på måndag med följande avvikelser:

 1. Sång 3

Irmos: I Din barmhärtighet Du gode husbonde gör mitt ofruktbara förstånd fruktbart. Ty Du är de goda gärningarnas frambringare.

Ära, vare Dig, Herre, vår Gud, ära vare Dig!

Slutet är nära. Gör bättring. Så lärde Kristus. Han kommer plötsligt, Han skall inte dröja att döma sin värld.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

För att visa hur oväntat Han skall komma jämförde han med Noas tid, då den oförutsebara förstörelsen överraskade jorden. (Matt 24:37-39)

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

Brudkammarens dörr är öppen, Guds bröllopsfest har färdigställts. Brudgummen kallar, låt oss göra oss redo!

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

Den otacksamme lärjungen blev förrädare och förnekade Dig, o Kristus. Han ledde en hel hop av dåraktiga män för att fånga Dig. (Joh 18:3)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Theotokion

Den Eva som födde Dig, o Jesus vår Gud, Herde och Lamm, bed för alla dem på jorden som fötts och som tror på Dig.

Katavasia: = irmos

Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern …

 1. Sitthymn Ton 1

Skåda ett ondskefullt råd har samlats i hat för att fördöma Herren, Han som sitter i höjden vid alltets Domares sida. Herodes och Pilatus, Hannas och Kaifas förenas för att fälla den ende långmodige.

 1. Sång 8

Irmos: Fordom förebildade Herren miraklet om Jungfrun för Moses i busken på Sinai berg. Låt oss prisa, välsigna och upphöja Honom över allt och i evighet. Fastän Du inte var ovetande om vår ändes tid, ty Du vakar över alla tider, sade Du dock att Du inte kände den dagen och så satte Du en gräns för människors kunskap för att behålla deras hjärtan i ett ödmjukt sinne. (Mark 13:32)

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

När Du sitter till doms, lik en herde skiljande getterna från fåren, såsom Du sagt, förskjut då inte oss, o  Frälsare, från en plats vid Din högra sida. (Matt 25:32-33)

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

Inte bara med fariséer, o Frälsare, inte bara med Simon behagade Du äta som gäst, utan delade också med publikaner och skökor Din ömhet. (Matt 26:6, Luk 7:36, Matt 9:11)

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

I sin penningkärlek tänkte förrädaren Judas vid oljans utgjutande på hur han skulle sälja Mästaren. Han gick till de onda och överlade med dem om priset. (Joh 12:3-6)

Vi välsignar Fadern, Sonen och Den Helige Ande, Herren.

Vi ärar Fadern tillsammans med Sonen och den Helige Ande, heliga Treenighet, en i Gudomen, och vi ropar: Helig, helig, helig är Du i all evighet.

Nu och alltid …

Theotokion

För din renaste Moders och Dina apostlars förböners skull giv oss Frälsare, frikostigt av Din barmhärtighet och förläna Ditt folk frid.

Kör: Vi lova, vi prisa, vi tillbedja Herren sjungande och ärande Honom högt i evighet.

Katavasia = irmos.

 1. Sång 9

Irmos: Med tro låtom oss upphöja den enda Gudaföderskan, som  på ett sätt, som övergår naturens mottog i sitt sköte, enligt köttet, Ordet, som av evighet skiner fram från Fadern.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

Nu är vakandets tid, vårt mål är frälsning. Tag min själ, skärven den gamla bilden och köp evigt liv. (Gen 1:27 Matt 25:16)

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

Låt oss bereda våra själar likt skinande lampor, och när Brudgummen kommer, må vi träda in med Honom till den eviga bröllopsfesten förrän dörren stänges.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

O Jesus, livgivande bröd Du åt med fariséen Simon då skökan undfick Din nåd som är över allt pris, när hon utgöt olja över Ditt huvud.

Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

‘Mina händer är smutsiga, har en skökas läppar, mitt liv är orent och min kropp fördärvad, dock befria mig och förlåt mig’, ropar skökan till Kristus.

Ära vare Fadern …,

Fadern är utan begynnelse, Du är oskapad, o Son, Du sitter på samma tron, o Ande, Enhet till naturen, Treenig till personerna, sann Gud.

Nu och alltid …

Theotokion

Gudaföderska, Du som är allas hopp upphör aldrig att bedja Din Son att jag må befrias från fara och alla slags frestelser.

Katavasia: = irmos.

 1. Kontakion Ton 4

Mina överträdelser är större än skökans och dock har jag inte, o älskade Herre, givit Dig mina tårar. Men i tystnad faller jag ned inför Dig och kysser med kärlek dina rena fötter; bedjande Dig att Du såsom Mästare måtte giva mig syndernas förlåtelse, och jag ropar till Dig, o Frälsare; “Fräls mig från mina gärningars orenhet.”

Kör: Härskarornas Gud var med oss. Ty vi … se sid 82 i Triodion del I.

 1. STORA OCH HELIGA ONSDAGEN 
 2. Morgongudstjänst

Efter Stora ektenin och Halleluja 

 1. Troparion Ton 8

Se, Brudgummen kommer vid midnattstimmen och salig är den tjänare, som Han finner vakande, men ovärdig den Han finner sovande. Giv akt, själ; Låt dig inte nedtyngas av sömnen, på det att du inte må överlämnas åt döden och utestängas från Riket. Så stå då upp, ropande: Helig, helig, helig är Du o Gud; genom Gudaföderskan förbarma Dig över oss!

Ära vare Fadern …,

Se, Brudgummen …

Nu och alltid …

Se, Brudgummen …

 1. Kathisma 14

Ps 102, 103 /104/ 105

 1. Sitthymn Ton 3

Skökan närmade sig Dig, o Du som älskar människorna, och utgöt över Dina fötter olja av myrrha blandat med hennes tårar och på Ditt ord befriades hon från stanken av hennes onda gärningar. Den otacksamme lärjungen som inandats Din nåd, tillbakavisade den och drog sig själv ned i smutsen då han sålde Dig för pengar. Ära vare Din barmhärtighet o Kristus.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Skökan närmade sig Dig, …

 1. Kathisma 15

Ps 106,/ 107/ 108, 109

 1. Sitthymn Ton 4

Den svekfulle Judas överlade i sin penningkärlek slugt hur han skulle förråda Dig, o Herre, Du livets skatt. Därför i drucken galenskap hastade han till judarna och sade till överträdarna: ‘Vad vill ni giva mig, för att jag skall överlämna Honom till er för att korsfästas?’

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Den svekfulle Judas …

 1. Kathisma 16

Ps 110, 111, 112,/ 113, 114, 115, 116:1-9/ 116:10-19, 117, 118.

Nu och alltid …

 1. Sitthymn Ton 1

Till Dig ropade skökan gråtande, o Barmhärtige Herre, och med sitt hår och sina tårar torkade hon Dina rena fötter.

 1. Evangelium  Joh 12:17-50
 2. Ps 51

Präst: Herre fräls Ditt folk …

 1. Kanon Ton 2

Sång 3

Irmos: Befästa mig på trons klippa Du som har öppnat min mun mot mina fiender, ty min ande fröjdar sig över att sjunga: ingen annan helig finnes än Du, vår Gud, och ingen annan är rättfärdig än Du, o Herre!

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Förgäves samlades Sanhedrins överträdare med avsikt att uttala fördömelsens ord över Dig, o Kristus, vår Befriare, till viken vi sjunger: Du är vår Gud och ingen är helig utom Du, o Herre!

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

De församlade dåraktiga överträdarna överlägger med hotfulla själar hur man kan döma till döden den rättfärdige Kristus, till vilken vi sjunger: Du är vår Gud och det finns ingen annan helig än Du, o Herre!

 1. Lilla ektenin

Präst: Ty Du är Fridsfurste …

 1. Kontakion Ton 4

Mina överträdelser är större än skökans och dock har jag inte, o älskade Herre, givit Dig mina tårar. Men i tystnad faller jag ned inför Dig och kysser med kärlek dina rena fötter; bedjande Dig att Du såsom Mästare måtte giva mig syndernas förlåtelse, och jag ropar till Dig, o Frälsare; “Fräls mig från mina gärningars orenhet.”

Sång 8

Irmos: Tyrannens befallning åtlyddes och ugnen hettades sjufalt. Dock brände inte flammorna ynglingarna som förtrampade konungens befallning och högt ropade: ‘O alla i Herrens verk, prisa ni Herren och upphöj Honom över allt i evighet!’

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Kvinnan utgöt dyrbar myrrhaolja över Ditt gudomliga och heliga huvud, o Kristus vår Gud, och hon berörde Dina rena fötter med sina syndfulla händer och ropade högt: ‘O alla Herrens verk, prisa ni Herren och upphöj Honom över allt i evighet!’

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Genom Guds frälsande kärlek och hennes tårars strömmar blev den tacksamma kvinnan löst från sina synder. Rentvådd genom sin bekännelse skämdes hon inte att ropa högt: ‘O alla Herrens verk, prisa ni Herren och upphöj Honom över allt i evighet!’

Vi prisar, vi tackar och tillbedja Herren …

Katavasia: = irmos.

Guds Moders hyllningen utgår.

Sång 9

Irmos: Med rena själar och obefläckade läppar låt oss upphöja den allra heliga och renaste Emanuels Moder, och låt oss genom henne framföra böner till barnet som hon födde: Bevara våra själar, o Kristus vår Gud, och fräls oss!

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Den otacksamme och avundsjuke Judas övervägde, i sin förtvivlan, värdet på den Guds gåva, genom vilken kvinnan befriades från sina synders skuld, om han sålde Guds barmhärtighet. – Bevara våra själar o Kristus vår Gud, och fräls oss! (Matt 26:9; Joh 12:5)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Judas gick till de laglösa ledarna och sade: ‘Vad vill ni giva mig om jag överlämnar Kristus till er, denne som ni söker?’ I utbyte mot pengar avvisade han gemenskapen med Kristus. Bevara våra själar, o Kristus vår Gud, och fräls oss! (Matt 26:14)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Ve det blinda penningbegär, för vars skull, du ärelöse glömde, att hela världen inget är värt jämfört med själen, såsom du blev lärd. I din hopplöshet hängde du dig, du ovärdige. Bevara våra själar, o Kristus vår Gud, och fräls oss. (Mark 8:36, Matt 27:5)

Katavasia: = irmos.

 1. Exapostilarion Ton 3

Min Frälsare! Jag ser Ditt brudgemak smyckat och jag har ej kläder, så att jag kan gå in i det. O Du ljusets Givare, genomstråla Du min själs klädnad och fräls mig. (Matt 22:11)

Ära vare Fadern …,

Min Frälsare! Jag ser Ditt brudgemak …

Nu och alltid …

Min Frälsare! Jag ser Ditt brudgemak …

se sid 13 i Triodion del I

 1. Lovsångsstichira Ton 1

Vers: Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet. (Ps 150: 2)

Skökan kände Dig, Jungfruns Son, såsom Gud och hon bad gråtande till Dig, ty hon hade begått synder värda tårar! ‘Lös mig från min skuld’, ropade hon, ‘såsom jag löser mitt hår! Visa kärlek till henne som älskade Dig, fastän hon rätteligen förtjänade Ditt hat. Med publikanerna vill jag kungöra Dig, o Du Välgörare, Du som älskar människorna.

Vers: Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa. (Ps 150: 3)

Den syndiga kvinnan, blandade med den dyrbara myrrhaoljan sina tårar och utgöt det över hans rena fötter och kysste dem, och genast förklarade Du henne rättfärdig. Giv också oss förlåtelse, o Herre, Du som har lidit för vår skull, och fräls oss!

Vers: Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa. (Ps 150:4)

Då den syndiga kvinnan gav Dig smörjelse, då gick Din egen lärjunge för att överlägga med de ogudaktiga. Hon gladde sig över att utgjuta det mycket dyrbara, han skyndade sig att sälja den Ende ovärderlige. Hon bekände Kristus som Herre, han skilde sig från Herren. Hon blev fri, men Judas blev fiendens slav. Förskräcklig var hans brist på kärlek! Stor var hennes ånger! Giv också mig en sådan ånger, o Frälsare, Du som lidit för vår skull och fräls oss.

Ära vare Fadern …,

 1. Ton 2

Den syndiga kvinnan skyndade att köpa den dyrbara smörjelsen för att smörja sin Välgörare. Hon ropade till dem som bereder smörjelsen: ‘Giv mig myrrhaolja  så att jag kan smörja Honom som renat mig från alla mina synder!’

Nu och alltid …

 1. Ton 6

Drunknad i synd, fann hon Dig, frälsningens hamn och utgöt över Dig myrrhaolja i det hon ropade till Dig: ‘O Du är den som mottager den syndfulles bot o Mästare, fräls mig från syndens vågor i Din stora barmhärtighet!’

 1. Aposticha Ton 6

Idag kommer Kristus till fariséens hus och den syndfulla kvinnan närmar sig och faller ned inför Dina fötter, gråtande: ‘Se, jag är sjunken i synd, fylld av förtvivlan orsakad av mina gärningar, dock för Din kärleks skull, förskjut mig inte. Giv mig, Herre, mina synders förlåtelse och fräls mig!’

Vers: Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra livsdagar. (Ps 90:14)

Skökan bredde ut sitt hår inför Dig, o Mästare, medan Judas sträckte sina händer till överträdarna. Hon för att få förlåtelse, och han för att motta pengar. Därför ropar vi högt till Dig: ‘Du som såldes och har befriat oss: O, Herre, ära vare Dig!’

Vers: Låt oss  jubla och vara glada i alla våra livsdagar. Giv oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi hava lidit olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn.  (Ps 90:14-16)

Vämjelig och oren närmade sig kvinnan Dig för att utgjuta tårar över Dina fötter, o Frälsare, och kungjorde därmed Ditt lidande. ‘Hur kan jag se på Dig, o Mästare? Dock, Du har kommit för att frälsa skökan. Jag är död, res mig ur djupet liksom Du på den fjärde dagen uppreste Lasarus ur graven. Mottag mig, i min förtvivlan, o Herre och fräls mig. (Joh 12:7)

Vers: Och Herrens, vår Guds, ljuvlighet komme över oss. Må du främja för oss våra händers verk; ja, våra händers verk främje du. (Ps 90:17)

Fylld av förtvivlan över sitt liv, då hennes onda gärningar var väl kända, kom hon till dig, bärande olja med myrrha och ropade högt: ‘Fastän sköka som jag är, kasta mig inte ut, o Jungfruns Son, förskjut inte mina tårar, o Du änglars glädje, men mottag mig i ånger, o Herre, och för Din stora barmhärtighets skull avvisa mig inte, jag en syndare!’

Ära vare Fadern … nu och alltid …

 1. Ton 8

Kvinnan som hade fallit i många synder, förnam Din gudomlighet, o Herre, när hon fullföljde myrrhabärandets del och med gråt förde välluktande olja med myrrha som en beredelse till Din begravning. ‘Ve mig’, sade hon, ‘natt omger mig, mörk och utan månens sken stingande mig med lust och syndig kärlek. Mottag mina tårars flöde, o Du som från molnen drar ned sjöarnas vatten. Böj Dig ned till mitt hjärtas grund, o Du, som i Ditt outsägliga självutgivande har nedböjt himlarna. Jag vill kyssa Dina rena fötter och torka dem med mitt huvudhår, dessa fötter vars ljud Eva hörde från Paradisets mark, och gömde sig i fruktan. Vem kan utröna myckenheten av mina synder och djupet av Dina domar, o min själs Frälsare? Förskjut mig dock inte, Din tjänarinna, ty Du äger gränslös barmhärtighet. (Mark 16:1)

Sedan resten av morgongudstjänsten.

 1. TIMMARNA
  1. Första timmen

Ingen kathisma

 1. Kontakion Ton 4

Mina överträdelser är större än skökans och dock har jag inte, o älskade Herre, givit Dig mina tårar. Men i tystnad faller jag ned inför Dig och kysser med kärlek dina rena fötter; bedjande Dig att Du såsom Mästare måtte giva mig syndernas förlåtelse, och jag ropar till Dig, o Frälsare; “Fräls mig från mina gärningars orenhet.”

 1. Tredje timmen

Läsning av de föreskrivna kathisma samt läsning av det föreskrivna evangeliet, i övrigt som på måndagen.

 1. Kathisma 19

Ps 135; 136,137;/ 138, 139, 140; / 141, 142, 143

Troparion: Herre Du som i den tredje timmen  … med verser och nedfallande  Se sid 23 i Triodion del I.

Efter “Du Gudaföderska är den sanna …” läses måndag, tisdag och onsdag det heliga Evangeliet. 

Prästen iklädd felonion öppnar den heliga porten och för Evangelieboken till mitten av kyrkan och placerar det på en analogion. En eller flera processionsljusstakar placeras vid denna. Prästen beröker Evangelieboken, hela kyrkan och folket och läser:

 1. Evangelium Joh 3:1-36

Sedan fortsätter tredje timmen med : “Lovad vare Herren …”

 1. Kontakion Ton 4

Mina överträdelser är större än skökans och …

 1. Sjätte timmen

Efter tredje timmen börjar vi direkt med: “Kommen låtom oss …”, de vanliga psalmerna, kathisma och troparion; “O Du som vid sjätte timmen … med nedfallande.

 1. Kathisma 20

Ps 144, 145; 146, 147; 148, 149, 150

Troparion: O Kriste, vår Gud, Du som  …  med verser och nedfallande  Se sid 27 i Triodion del I.

Efter Theotokion följande troparion.

 1. Profetens Troparion Ton 2

Idag samlas det onda Stora Rådet och uttänkte dåraktiga rådslut om Dig. Idag gjorde Judas en överenskommelse med översteprästerna och mottog repet som pant. Mot sin vilja bekände Kaifas att en man skulle frivilligt offras för alla. O Kristus, vår Gud och vår Frälsare; Ära vare Dig!

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Prokimenon Ton 8

I:  Herren välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. (Ps 134:3)

II: Alla i tjänare välsignen Herren. (Ps 134:1)

 1. Paremi Hesekiel 2:3-3:3
 2. Prokimenon Ton 2

I: I som frukten Herren, loven Herren. (Ps 135:20)

II: Loven Herrens namn, loven det I Herrens tjänare. (Ps 135:1)

 1. Evangelium Joh 6:5 – 7:1

Under läsning av profeten, beröker prästen evangelieboken, men inte kyrkan och folket.

Sedan följer andra prokimenon och läsningen av evangeliet. 

Sjätte timmen fortsätter med: “Herre må Din nåd …  sid 28 i Triodion I, samt resten av sjätte timmen med de vanliga bugningarna samt kontakion för dagen.

 1. Kontakion Ton 4

Mina överträdelser är större än skökans …

Herre, förbarma Dig! (40 ggr) O, Du som varje tid …

 1. Nionde timmen

Vid nionde timmen ingen kathismaläsning. Men efter de vanliga psaltarläsningarna: “O Du som vid nionde timmen …” tre nedfallande följt av: “O Du gode, som …” Före Evangelieläsningen beröker prästen runtom evangelieboken, kyrkan och folket. 

 1. Evangelium Joh 7:37-8:30, 9:39-10:38

Efter Evangelieläsningen säger vi: “Övergiv oss icke helt och hållet … ” och resten av nionde timmen med de vanliga bugningarna samt kontakion för dagen.

 1. Kontakion Ton 4

O Du Gode, mina missgärningar är större än synderskans och ändå har jag icke givit Dig tårar, men nu beder jag med hög röst nedfallande inför Dig och kyssande Dina allrarenaste fötter, på det att Du härskare må giva mig syndernas förlåtelse när jag ropar; Frälsare, befria mig från mina gärningars orenhet.

 1. Typika

Kontakion Ton 4

O Du Gode, …

Templets kontakion och andra kontakion enl. ordningen.

Vid slutvälsignelsen läser prästen *  följande: 

Folket böjer sig till marken.

Präst: Härskare, barmhärtige Herre Jesu Kriste, vår Gud! Upptag i nåd våra böner genom förbönerna av vår allrarenaste Härskarinna Maria, Guds Moder och alltid Jungfru; genom kraften av Ditt ärevördiga och livgivande Kors; genom de himmelska, okroppsliga, krafternas beskydd; genom förbönerna som frambäres till Dig av den ärevördige och prisade profeten, förelöparen och döparen Johannes, av de heliga, ärorika och högt lovade apostlarna, av de ärorika och härligt segerrika martyrerna, av våra vördiga gudbärande fäder, av våra fäder bland helgonen, de stora biskoparna (hierarkerna) och ekumeniska lärarna Basilios den Store, Gregorios Teologen och Johannes Chrysostomos, av vår fader bland helgonen Nikolaos, ärkebiskop av Myrra i Lykien, undergöraren, av våra fäder bland helgonen, undergörarna … (lokalkyrkans helgon), av den helige … (templets helgon), om han/hon inte nämnts tidigare), av den helige …, (dagens helgon), vars minne vi idag firar, av de heliga och rättfärdiga Joakim och Anna, Herrens anfäder i köttet samt av alla Dina helgon. Giv oss våra synders förlåtelse! Beskärma oss under Dina vingars skugga! Driv bort ifrån oss varje fiende och vedersakare och giv våra liv frid. Herre, förbarma Dig över oss och över Din värld och fräls våra själar, ty Du är god och människoälskande.

Kör: Amen.

Prästen bugar sig till marken. *Om biskop är närvarande läser han denna bön.  I kloster, klostrets igumen.

Präst: Välsigna mig, heliga fäder, bröder och systrar och förlåt mig mina synder och brister, vilka jag har begått med tanke, ord och gärning och med alla mina känslor.

Läsare: säger för alla: Gud give Dig förlåtelse, helige fader! Giv också oss förlåtelse.

Präst: Gud give oss alla förlåtelse genom sin nåd och barmhärtighet.

 1. Aftongudstjänst
  1. Ton 1

vers: För min själ ut ur fängelset, så att jag får prisa Ditt namn. Ps 142:8

O Jungfruns Son, skökan kände Dig som Gud och bad till Dig med tårar, ty hon hade begått synder värda tårar. Lös mig från mitt tvivel, ropade hon, såsom jag upplöser mitt hår. Bevisa kärlek till henne som älskar Dig, fastän hon rätteligen förtjänade Din ovilja. Med publikaner skall jag förkunna Dig, o välsignade, Du som älskar människorna.

vers: Omkring mig skola de rättfärdiga församlas, när Du gör väl mot mig. Ps 142:8

 1. Ton 8

Synderskan blandade tårar med den dyrbara myrrhan och utgöt den över Dina renaste fötter och kysste dem. Du, o Herre, förklarade henne rättfärdig. Giv också oss syndaförlåtelse, o Du som pinades för oss, och fräls oss.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Ton 6

Drunknande i synd fann hon i Dig frälsningens himmel och utgjutande tårar med oljan ropade hon till Dig: “Herre, Du är den som mottager den syndiges bot. O Herre fräls mig från syndens snaror genom Din stora barmhärtighet.

Ingång med Evangeliet

 1. Prokimenon Ton 4

I: Tacken himmelens Gud, ty hans nåd varar evinnerligen.

II: Tacken gudarnas Gud, ty hans nåd varar evinnerligen.

Präst: Vishet. Låtom oss vara uppmärksamma. Kriste ljus upplyser er alla.

 1. Paremier
 2. Paremi I: 2 Mos 2:11-22
 3. Prokimenon Ton 4

I: Herren skall fullborda sitt verk för mig. Herre, Din nåd varar evinnerligen; övergiv icke Dina händers verk.

II: Jag vill tacka Dig av allt mitt hjärta; inför gudarna vill jag lovsjunga Dig.

Präst: Vishet. Låtom oss vara uppmärksamma. Kriste ljus upplyser er alla.

  1. Job 2:1-10
  2. Evangelium enl.  Matt 26:6-16
 1. Stora onsdagens lilla sena kvällsgudstjänst

Efter trosbekännelsen följande kanon

 1. Kanon Ton 6

Sång 4

Irmos: Profeten fruktade när Han hörde om Din tillkommelse, o Herre; Hur kan Du födas av en Jungfru och uppenbaras för människor? Han sade: ‘Jag har hört ordet om Dig och jag rädes.’ Ära vare Din makt o, Herre.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Ordnad och redo mottog den övre salen Dig, o Skapare, med dina följeslagare till den hemlighetsfulla aftonmåltiden. Du hade sänt två av Dina lärjungar att bereda festen till Dig. Där höll Du Påskmåltiden och förrättade dess hemligheter. (Mark 14:12-15)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

‘Gå till en man som känner allt i förväg’, sade Han  till sina apostlar. Välsignad är den som mottar Herren med tro, beredande sitt hjärta lik den övre salen och sin andakt lik en måltid. (Matt 26:17-18)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Dina tankar, oförnuftige Judas, var fyllda av girighet. Ty för dig var penningpungen din enda förtröstan ty du vände dig aldrig till barmhärtigheten men du stängde ditt hårda hjärta och förrådde Herren som allena är barmhärtig. (Joh 12:6)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Judarnas avsikt framkom när de sökte döda Gud. Då passade dem Judas girighet och de väpnade sig så till mord, och Judas frestades med pengar. Men i förtvivlan miste han sitt liv, föredragande en snara framför boten. (Matt 26:4; 14-15; 27:3-5)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

O du svekfulle Judas, din kyss är fylld av svek, din hälsning bringar svärd, din tunga talar om enhet, dina tankar samtycker dock till delning. Ty slugt har du föreslagit att förråda Välgöraren till överträdarna.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Du har kysst och sålt din Herre, o Judas; du har omfamnat och legat i bakhåll för Honom, du svekfulle. Trefalt eländige! Vem kan omfamna i hat? Vem kan älska och dock sälja till ett pris? Din kyss förråder den onda avsikten i ditt skamlösa hjärta. (Luk 22:48)

Ära vare Fadern …

Odelbar i Varat, utan personernas sammanblandning, Dig bekänner jag som Gud. Treeniga Gudom, en konung på tronen. Till Dig upphöjer jag den stora trefaldigt heliga hymnen som sjunges i höjden. (Jes 6:3 Upp 4:8)

Nu och alltid …

Theotokion

O Guds Moder outsägligt är ditt födande, ofattbart och över naturens ordning. Du har avlat från Anden, utan man och ditt födande har befriat naturens lag emedan det var utan förgängelse och över allt barnafödandets ordning. Ty Han som du fött, är Gud.

 1. Kontakion Ton 4

När Du o Mästare åt med dina lärjungar uppenbarade Du Din heliga död genom vilken vi, som ärar Ditt lidande, befrias från förgängelsen.

Sång 8

Irmos: Himmelens härskaror ger Honom ära och inför Honom skälver kerubim och serafim. Må allt vad anda har och all skapelse prisa Honom, välsigna Honom och upphöja Honom över allt och i evighet.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Han som skrev lagens tavlor på Sinai, Han själv fullbordade lagens föreskrifter. Han åt den gamla Påsken vilken blott var en förebild, och Han blev den nya Påsken, ett mystikt och levande offer. (2 Mos 31:18. Luk 22:15 Heb 10:1 1 Kor 5:7)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Uppenbarande i mysteriet den dolda visheten från alla tider har Du, o Kristus vår Frälsare, avslöjat det för Dina apostlar vid Måltiden, och ingivna av Gud, överlämnade de det till kyrkorna. (Kol 1:26 1 Kor 11:23)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

‘En av er skall förråda mig med svek denna natt och sälja mig till hebréerna’, ropade Kristus högt till sina vänner, fyllande dem med förskräckelse och de vände sig, den ene till den andre, i tvivel.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Han som var rik gjorde sig själv ringa för vår sak,: Han reste sig från måltiden och tog en handduk och omgjorde sig själv och nedböjd tvättade Han lärjungarnas och förrädarens fötter. (2 Kor 8:9, Joh 13:4)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Vem skulle inte bli slagen med förundran av Din kunskaps höghet, vilken inget sinne kan förstå och ingen tunga beskriva! Du, Skapare av allt, har närmat Dig Din skapelse av stoft och tvått deras fötter och torkat dem med en duk.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Lärjungen som älskade Herren och låg vid hans bröst sade till Honom: ‘Vem är det som skall förråda Dig?’ Kristus svarade honom: ‘Det är han som nu doppar sin hand i fatet.’ (Joh 13:24-26, Matt 26:23)

Vi välsignar Fadern, Sonen och Den Helige Ande, Herren.

Jag ärar Gud i ett väsen, jag lovprisar tre personer åtskilda dock inte till Naturen, ty det är Gudom och en Makt i tre, Fader, Son och Helig Ande.

Nu och alltid …

Theotokion

O Jesus Frälsare, fräls oss från villfarelse, frestelser och den onde. Mottag Theotokos som ständigt ber för oss. Ty hon är Din Moder och har makt att bedja Dig.

Vi välsigna, vi prisa och tillbedja Herren …

Katavasia =irmos

Sång 9

Irmos: En obefläckad avelse utan man, en födelse utöver allt förstånd var Guds Moders födande. Ty Guds födelse förnyade de båda naturerna. Därför, såsom Guds Brud och Moder upphöjer alla släkten dig och vördar dig.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Där Du satt med Dina följeslagare, o Herre, Du som älskar människorna har Du uppenbarat för dem det stora mysteriet med Ditt människoblivande. ‘Ät det levande Brödet, drick med tro Blodet som utgjutits, vid min död från min gudomliga sida.’ (Joh 6:51 Matt 26:26-28 Joh 19:34)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Den övre salen där Kristus höll Påsken uppenbarades som ett himmelskt tabernakel. Måltiden utan utgjutet blod är vår förnuftiga tjänst. Bordet på vilket Mysteriet firades där är vårt andliga altare. (Rom 12:1 Heb 13:10)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Kristus är vårt stora och ärade Påskalamm, ätet som bröd och slaktat som ett lamm. Han har offrats som ett offer för oss och mystikt har vi alla med vördnad mottagit hans kropp och hans Blod. (1 Kor 5:7 Joh 1:29)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

När Du välsignade brödet, o Himmelska Bröd, frambar Du tacksägelse till Fadern, och när Du tog kalken gav Du den till Dina lärjungar och sade: ‘Tagen, äten, detta är min Lekamen och det oförstörbara Livets Blod!’

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Kristus det sanna Vinträdet sade till sina grenar apostlarna: ‘Amen, Jag skall inte dricka härav förrän jag dricker det på nytt med eder, mina utvalda, i Faderns härlighet.’ (Joh 15:5 Matt 26:29)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

För trettio silverpenningar har du sålt Honom som är över allt pris. Har du inte betänkt, dåraktige Judas, mysteriet vid måltiden och den heliga fotatvagningen? O hur djupt har du fallit från ljuset, omfattad med kärlek till, en hängd mans snara.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Handen Du sträckte ut för att ta oförstörbarhetens Bröd, räckte du ut för att motta penningarna; och munnen med vilken du mottog Kristi Kropp och Blod gav en svekfull kyss. Men ve dig, såsom Kristus sagt. (Matt 26:24)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Kristi gudomliga och himmelska Bröd, föder all världen, Kommen därför, o ni som älskar Kristus. Låt oss med rena hjärtan och munnar av stoft i tro mottaga Påskalammet som är helgat och offrat mitt ibland oss.

Ära vare Fadern …

Låt oss ära Fadern, låt oss upphöja Sonen. Låt oss med tro oss tillbedja den gudomlige Anden, den odelbara Treenigheten, av ett och samma väsen. Låt oss tillbedja Ljudet och Ljuset, Liv och Livet, givande liv till jordens ändar.

Nu och alltid …

Theotokion

Du allena har uppenbarats som det himmelska brudgemaket och alltid jungfru – brud. Du har burit Gud i ditt sköte och givit födelse åt Honom. Han som tog kött från dig utan att förändras. Därför, såsom Brud och Guds Moder vördar dig alla släkten och upphöja dig.

Katavasia: = irmos.

Sedan resten av Lilla kvällsgudstjänsten och slutvälsignelse efter vilken vi gör tre nedfallande sakta och värdigt och efter sista bönen går vi till var och en till sitt.

Efter denna dag intill Aposteln Tomas dag, läses inte midnattsgudstjänsten i kyrkan.

 1. STORA OCH HELIGA TORSDAGEN
  1. Morgongudstjänsten

Omkring nattens sjunde timme (kl. 1.00 på morgonen) I församlingskyrkor är det vanligt att förrätta morgongudstjänst  på onsdagsafton.

Morgongtj. börjar på vanligt sätt. Efter Hexapsalmerna och Stora ektenin sjungs Halleluja i Ton 8, sakta och värdigt, med de föreskrivna verserna. Sedan troparion:

 1. Troparion Ton 8

När de ärorika lärjungarna vid måltiden,/ blev upplysta genom fotatvagningen,/ förmörkades den ogudaktige Judas av penningbegär,/ Den rättfärdige Domaren, överlämnade han till de laglösa domarna./ Skåda du penningkäre,/ honom som fördes till döden av egen hand./ Fly detta omättliga begär, som vågade sådana ting mot Mästaren./ Herre, Du som är godare än alla; ära vare Dig!

 1. Evangelium: Luk 22:1-39
 2. Psalm 51

Läsare: Gud, var mig nådig …

Fräls Herre Ditt folk …  läses ej.

 1. Kanon av Kosmas Ton 6

Sång 1

Irmos: Röda havets vågor delades med ett slag av Mose stav och djupet blev torr mark. Det tjänade såsom en väg för det försvarslösa Israels folk. Men för Egyptierna, fullt beväpnade blev det en grav. En lovsång passande Gud sjöngs: Kristus vår Gud är storligen ärad.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Alltings upphov och livets Uppehållare, Guds oändliga vishet har uppfört sitt hus, från en ren Moder som inte känt någon man. Ty, iklädande sig själv ett kroppsligt tempel, är Du Kristi vår Gud, storligen ärad. (Ord 9:1 1 Kor 1:24 Joh 2:21)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Han undervisade sina vänner Guds vishet i de heliga Mysterierna och beredde ett bord som ger föda till våra själar och Han blandade för de troende en kalk med vin och evigt liv. Låt oss närma oss med vördnad och ropa högt: Kristus vår Gud är storligen ärad! (Vis 9:2)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Ni troende, låt oss lyssna till den med hög röst gjorda inbjudan av den oskapade och väsensena Gudens vishet, ty Han ropar högt: ‘O smaka och se att jag är god!’ Sjung: Kristus vår Gud är storligen upphöjd! (Vis 9:3, Ps 33:9)

Katavasia: = irmos.

Sång 3

Irmos: Du Gud, Herre och Skapare av allt, Du blev utblottad dock förenade Du den skapade naturen med Dig själv, dock fri från lidelser. Emedan Du är vårt Påskalamm så har Du offrat Dig själv för dem för vilkas skull Du snart skulle dö, och Du ropar: ‘Ät min Kropp och ni skall stärkas i tron.’ (2 Kor 8:9 1 Kor 5:7)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

 1. Sitthymn Ton 1

Han som gjort sjöar, källor och hav ville lära oss ödmjukhetens överlägsna värde, omgjorde sig själv med en duk och tvådde lärjungarnas fötter, ödmjukande sig själv för sin stora och gränslösa barmhärtighets skull och upprest oss från dårskapens djup, ty Han är den ende människoälskande.

Ära vare Fadern …

Katavasia: = irmos.

 1. Ton 3

Ödmjukande Dig själv i Din barmhärtighet, har du tvått lärjungarnas fötter, lärande den väg vilken Du som Gud hade följt. Petrus som först avvisade att bli tvådd underkastade sig sedan den gudomliga befallningen och ärligt bad Han Dig att vi må förlänas Din stora barmhärtighet. (Joh 13:8, 15)

Nu och alltid …

Sång 4

Irmos: Förutseende Ditt heliga mysterium, o Kristus, ropade profeten: ‘Du har uppenbarat Din kärleks mäktiga makt, o barmhärdige Fader, ty i Din godhet har du sänt Din enfödde Son att rena världen från synd.! (Joh 3:16)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

När Du gick till Ditt lidande, vilket befriar alla Adams efterföljare från lidande, sade Du, o Kristus, till Dina vänner: ‘Jag har önskat att äta detta Påskalamm med eder, ty Fadern har sänt mig, sin enfödde Son för att rena världen från synd.’ (Luk 22:15)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Då du tagit del av kalken, Du odödlige Herre, ropade Du högt till lärjungarna: ‘Jag skall inte mer, i detta liv, dricka av den dryck som kommer från vinträdet, ty Fadern har sänt mig, sin enfödde Son för att  rena världen från synd. (Matt 26:29)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

‘I mitt Rike’, sade Du o Kristus, till Dina vänner, ‘ skall jag dricka en ny dryck bortom all er fattningsförmåga. Jag skall vara med er som Gud bland gudar, ty Fadern har sänt mig, sin enfödde Son för att rena världen från synd. (Matt 26:29, Ps 81:6, Joh 10:34)

Katavasia: = irmos.

Sång 5

Irmos: Förenade med kärlekens band och offrande sig själva för Kristus Herren, blev apostlarna tvådda rena. Och med fötter gjorda sköna predikade de fridens evangelium för alla. (Jes 52:7)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Guds Vishet, som höll tillbaka det otämjda vattnets raseri hålls upp i luften vilket sätter en gräns för djupet och håller tillbaka havet, gjuter nu vatten i ett kärl och Mästaren tvår sina tjänares fötter.(Gen 1:7 Job 38:8-11 Joh 13:13-16)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Mästaren visar för sina lärjungar ett ödmjukhetens exempel. Han som höljer himmelen med moln omgjordar sig själv med en handduk och Han som har alltings liv i sin hand knäböjer för att två sina tjänares fötter. (Ps 146:8 Job 12:10)

Katavasia: = irmos.

Sång 6

Irmos: Syndens djup omger mig, och jag kan inte uthärda de stormiga vågorna och därför ropar jag högt likt Jona till Dig o Mästare: För mig upp ur förstörelsen.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Du ropade, o Frälsare, till dina lärjungar: ‘O lärjungar, ni kallar mig Herre och Mästare och så är jag, följ då förebilden som ni sett i mig. (Joh 13:13,15)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

‘Den som är renad från befläckelse behöver inte två fötterna. Nu är ni rena, mina lärjungar, men inte alla av er. Ty en av er samtycker till vild dårskap i sitt hjärta.’ (Joh 13:10)

Katavasia: = Ikos.

 1. Lilla ektenin
 2. Kontakion Ton 2

Förrädaren tar Brödet i sina händer, men sträcker ut dem hemligt för att mottaga priset för Honom, som formade människan med sina egna händer. Men Judas, en slav och en bedragare, gjorde inte bot.

 1. Ikos

Låt oss med fruktan närma oss det mystika bordet och med rena själar mottaga Brödet, låt oss förbli vid Mästarens sida på det att vi må se hur Han tvår lärjungarnas fötter och torkar dem med en duk och låt oss göra vad vi sett, överlämnande oss själva till varandra för att två varandras fötter. Ty sådant är Guds bud som Kristus gav sina lärjungar, men Judas en slav och bedragare – bekymrade sig inte.

Sång 7

Irmos: De tre ynglingarna fruktade inte eldens smältugn, där i Babylon, utan kastade mitt in i flammorna svalkades de av dagg och de sjöng: ‘Våra fäders Gud, välsignad vare Du!’

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Med nedböjt huvud, smidde Judas en plan, sökande tillfälle att överlämna till fördömelse Domaren, som är Herre över allt och våra fäders Gud. (Matt 26:16)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

‘Ibland er finns en som skall förråda mig’, ropade Kristus till sina vänner och dessa förgätande sin glädje greps av sorg  och ängslan och sade: ‘Vem skall det vara. Säg oss, våra fäders Gud.’ (Matt 26:21, 22)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

‘Han som vågar doppa sin hand med mig i fatet och det hade blivit bättre för den mannen om han aldrig passerat genom livets port.’ Så talade Kristus, våra fäders Gud, när han talade om honom som skulle förråda Honom. (Matt 26:23-24)

Katavasia: = Irmos.

Sång 8

Irmos: De välsignade ynglingarna i Babylon godtog faror för deras fäders lags skull och föraktade den dåraktige kungens befallning.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Stående tillsammans i elden, vilken inte brände dem, sjöng de en sång passande Gud Allsmäktig: ‘O, ni Herrens verk, prisa Herren och upphöj Honom över allt i evighet!’

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Välsignade gäster på Sion. Ordets troende följeslagare, apostlar följande Herden likt får. Starkt förenade med Kristus, närda av det gudomliga Ordet, ropade de högt med tacksägelse: ‘O ni Herrens verk prisa Herren och upphöj Honom över allt i evighet!’

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Den orättfärdige Iskariot, glömde kärlekens lag, och skyndade till förräderiet på de fötter vilka Du hade tvättat. Ätande Ditt Bröd, Din gudomliga Lekamen, upplyfte han sin häl mot Dig; ty han kunde inte ropa: ‘O ni Herrens verk, prisa Herren och upphöj Honom över allt i evighet.’ (Ps 40:10 Joh 13:18)

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare Dig!

Saknande allt samvete, mottog han Kroppen som befriar människan från synd och det gudomliga Blodet som utgjutits för världen. Han skämdes inte för att dricka vad han hade sålt för pengar. Han kände ingen ilska mot synden ty han visste inte hur man ropar,: ‘O ni Herrens verk, prisa Herren och upphöj Honom över allt i evighet.’

Vi prisa, vi tacka och tillbedja Herren …

Katavasia: =irmos

Guds Moders hyllningen utgår.

Sång 9

Irmos: Kommen ni troende låt oss upplyfta våra sinnen till höjden och njuta av Mästarens gästfrihet vid odödlighetens bord i övre salen. Låt oss höra den upplyftande läran av Ordet vilket vi prisar högt.

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

‘Gå’, sade Ordet till lärjungarna, ‘och förbered Påskalammets måltid för dem vilka jag har kallat att dela Mysteriet. Med det osyrade brödet av sanningens ord; bered måltiden i den övre salen och prisa nådens styrka.’ (1 Kor 5:8)

Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Fadern födde mig före all tid, mig som är Vishet och Skapare. Han insatte mig som en begynnelse på sina vägar. Han uppdrog åt mig att utföra de gärningar vilka nu mystikt utförs. Ty fastän jag av naturen är det oskapade Ordet gör jag till mitt eget, mänskligheten som jag antagit. (Vis 8:22)

Katavasia: = Irmos.

 1. Exapostilarion Ton 3

Min Frälsare! Jag ser Ditt brudgemak smyckat och jag har ej kläder, så att jag kan gå in i det. O Du ljusets Givare, genomstråla Du min själs klädnad och fräls mig. (Matt 22:11)

Ära vare Fadern …,

Min Frälsare! Jag ser Ditt brudgemak …

Nu och alltid …

Min Frälsare! Jag se

 1. Ps 148, 149

Se sid 13 i Triodion del I

Tacken Herren i sin helighet. (Ps 150:1)

 1. Lovsångsstichira Ton 2

Vers: Loven Honom för hans väldiga gärningar, loven Honom efter hans stora härlighet. (Ps 150:2)

Fem stichira, ej översatta.

 1. Lovsången, doxologin

sid 14 i Triodion del I

 1. Bönfallande ektenin

Diakon: Låtom oss fullända vår bön till Herren …. Se sid 62 i Triodion del I

 1. Aposticha Ton 8

Idag har det onda Sanhedrin församlats mot Kristus och uttänkt dåraktiga ting mot Honom, planerande att överlämna Honom, som är oskyldig, till Pilatus för att bli dömd till döden. Idag lägger Judas runt sin nacke penningens snara och förskjuter sig livet. Idag profeterar Kaifas, mot sin vilja; Det är bättre att en man lider för folket! Han kom för att lida för våra synder på det att Han skulle fria oss från fiendens bojor. Ty Han är god och älskar människorna. (Ps 29:1 Joh 11:50)

Vers: Ja, också min vän, som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter nu mig sin häl. Ps 41:10

Idag lägger Judas åt sidan hans yttre kärlek för de fattiga, och visar öppet sitt penningbegär. Han tänker inte längre på de behövande. Han för nu till salu, inte myrrhaoljan framburen av den syndiga kvinna, men myrrha från himmelen och han tar silverpenningarna. Han skyndar till judarna och säger till överträdarna: ‘Vad vill ni giva mig om jag överlämnar Honom till er?’ Förrädaren finner priset lönande och samtycker till köparnas vilja, och fullföljer handeln. Han dryftar inte priset utan säljer Herren likt en flyende slav, ty det är tjuvens sätt att kasta bort det som är dyrbart. Lärjungen slängde det som är heligt till hundarna och den dåraktiga girigheten fyllde honom med ilska mot sin egen Mästare. Låt oss fly sådan dårskap och ropa: ‘O, långmodige Herre, ära vare Dig. (Matt 7:6)

Vers: Kommer någon och besöker mig, så talar han falskhet; hans hjärta samlar åt honom vad ondskefullt är; sedan går han ut och talar därom. Ps 41:7

Svekfulla äro dina vägar Judas. Av penningsjukdom har du hatat människorna. Om du älskar rikedom varför blev du då hans lärjunge, som lär fattigdom? Men om din kärlek är till Honom, varför sälja Herren. Han som är över alla priser, varför försöka få Honom dödad? Skälv o sol, stöna jord, ropa högt: ‘O, Långmodige Herre, ära vare Dig!’

Vers: “Ohjälplig ofärd har drabbat honom, han som ligger där skall icke mer stå upp.” Ps 41:9

O ni troende, låt ingen som är okunnig om Mysteriet komma nära Herrens måltids bord. Låt ingen närma sig det likt den svekfulle Judas. Ty han erhöll sin del, men han förrådde Brödet. På ett yttre sätt var han en lärjunge men i verkligheten närvar han som en mördare. Han gladde sig med judarna fastän han satt vid måltiden med apostlarna. Han kysste av hat och sålde därmed våra själars Gud och Frälsare: Han som löste oss från förbannelsen.

Ära vare Fadern …

Svekfulla äro dina vägar …

Nu och alltid …

 1. Ton 5

Undervisande Dina lärjungar i Mysteriet har Du, o Herre, lärt dem: ‘Mina vänner, tag er till vara för att skilja er från mig. Ty det jag lider, lider jag för världens skull. Må ni inte bli till anstöt för min skull, ty jag har kommit inte för att bli betjänad men för att tjäna och för att giva mitt liv till lösen för världen. Om ni är mina vänner så vill ni göra vad jag gör. Den som vill bli den förste må bli den siste. Låt den främste bli en tjänare. Förbliv i mig, på det att ni må bära frukt, ty jag är Livets vin!’  (Matt. 20:26-28, 26:31; Joh 15:1,4,14,16:1)

Läsare: Det är gott att … Triodion del I sid 15

och resten av morgongudstjänsten såsom dag utanför fastan. 

Sedan börjar omedelbart första timmen.

 1. Första timmen

Vi sjunger inte fasteverserna med nedfallande utan Troparion:  “De ärevördiga lärjungarna …”

Efter Theotokion: “Vad skall vi kalla dig …”

 1. Troparion till profeten Ton 3

Du blev slagen i ansiktet för människors skull men det rörde inte till vrede, rädda oss från förstörelsen, o Herre, och fräls oss!

Ära vare Fadern … , nu och alltid …

Du blev slagen …

 1. Prokimenon Ton 1 Ps 9:21

I: Må hedningarna förnimma att de äro människor.

II: O Gud, vem är såsom Du?

 1. Paremi

Jer 11:18- 12:5, 9-11, 14-15.

 1. Prokimenon Ps 76:12, 2

Gören löften och infrien dem åt Herren, eder Gud; alla de som äro omkring honom bäre fram skänker åt den Fruktansvärde.

Gud är känd i Juda hans namn är stort i Israel.

Sedan fortsätter “Led mina steg …”

 1. Kontakion Ton 2

Förrädaren tar Brödet i sina händer, men sträcker ut dem hemligt för att mottaga priset för Honom, som formade människan med sina egna händer. Men Judas, en slav och en bedragare, gjorde inte bot.

Herre, förbarma Dig!(40 ggr)

 1. Slutvälsignelse
 2. Tredje timmen
 3. Troparion Ton 8

När de ärorika lärjungarna vid måltiden,/ blev upplysta genom fotatvagningen,/ förmörkades den ogudaktige Judas av penningbegär,/ Den rättfärdige Domaren, överlämnade han till de laglösa domarna./ Skåda du penningkäre,/ honom som fördes till döden av egen hand./ Fly detta omättliga begär, som vågade sådana ting mot Mästaren./ Herre, Du som är godare än alla; ära vare Dig!

 1. Kontakion Ton 2

Förrädaren tar Brödet i sina händer, men sträcker ut dem hemligt för att mottaga priset för Honom, som formade människan med sina egna händer. Men Judas, en slav och en bedragare, gjorde inte bot.

 1. Sjätte timmen
 2. Troparion Ton 

När de ärorika lärjungarna …

 1. Kontakion Ton 2

Förrädaren tar Brödet …

 1. Nionde timmen
 2. Troparion Ton 

När de ärorika lärjungarna …

 1. Kontakion Ton 2

Förrädaren tar Brödet …

 1. Typika
 2. Kontakion Ton 2

Förrädaren tar Brödet …

Slutvälsignelse samma som i första timmen på måndag.

 1. Aftongudstjänst med Basiliosliturgi

Efter inledningsvälsignelsen

Läsare: Amen. Ära vare Dig, o Gud, ära vare Dig.

Himmelske Konung … se sid 3 i Triodion del I

Helige Gud, …

Fader vår ..

Kommen låtom oss tillbedja …

Ps 104 Lova Herren, min själ. … se sid 39 i Triodion del I

Ära vare Fadern …

Nu och alltid …

Halleluja (3 ggr)

 1. Stora ektenin

Se sid 5 i Ortodox gudstjänsthandbok

 1. Ps 141

Kör: Herre jag ropar till Dig, …

 1. Stichira Ton 2

vers: För min själ ut ur fängelset, så att jag får prisa Ditt namn.

De församlade judarna  överlämnade Skaparen av människorna och Danaren av allt åt Pilatus. O Trolöshet! De förbereder domen av Honom som skall döma levande och döda. Han som helade lidandet förbereds till sitt lidande. O, Herre svårt pinad, stor är Din nåd. Ära vare Dig.

vers: De rättfärdiga vänta på mig, till dess Du gör väl mot mig.

De församlade judarna …

vers: Ur djupen ropar jag till Dig, Herre. Herre hör min röst.

Judas förrädaren, förrådde Frälsaren med lögnens kyss, och sålde Mästaren likt en slav till lagöverträdarna. Guds Lamm, som är den allra nådefulle Faderns Son, föres bort att slaktas likt ett lamm.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Lammet om vilket Jesaja förkunnade, kommer frivilligt för att offras. Han ger sin rygg till gisslan och sin kind till slag. Han vänder icke bort sitt ansikte från smädares bespottelse. Han dömes skamlöst till döden. Han, den Syndfrie, giver åt alla som frivilligt mottar det, uppståndelsen från de döda.

Efter ingången: O Jesu Kriste …

 1. Prokimenon Ton 1

I. Rädda mig, Herre, från onda människor  ¶

bevara mig från de orättfärdiga
I.  Från dem som tänker ut onda ting i sina hjärtan

2 Moseboken 19:10-19
Herren sade till Mose: ”Gå till folket, och se till att de renar sig i dag och i morgon. Låt dem tvätta sina kläder och göra sig beredda för i övermorgon.
Ty i övermorgon skall Herren stiga ner på Sinaiberget, i hela folkets åsyn.
Du skall dra en gräns runt omkring berget, och varna folket för att gå upp på berget eller komma för nära dess fot. Den som rör vid berget skall straffas med döden. Men ingen hand får vidröra honom: han skall stenas eller skjutas. Ingen sådan får leva, vare sig det är ett djur eller en människa. När vädurshornet ljuder, skall de gå upp på berget.”

Mose gick ner från berget till folket och lät dem rena sig, och de tvättade sina kläder. Och han sade till dem: ”Håll er beredda för i övermorgon. Kom inte nära någon kvinna.”

När det blev morgon den tredje dagen började det åska och blixtra,
ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt.
Alla som var i lägret blev förfärade. Då förde Mose folket ut ur lägret
att möta Gud. De ställde sig nedanför berget. Hela Sinaiberget omgavs av rök då Herren steg ner på berget i eld. Röken steg upp som från en smältugn,
och hela berget skakade. Medan hornet ljöd allt starkare ,talade Mose, och Gud svarade honom med ljudlig röst.

Prokimenon  Ton 7.

I. Rädda mig,  min Gud, från mina fiender¶
eskydda mig för mina motståndare.

II. Fräls mig från dem som gör orättfärdiga ting

Job 38:1-22
Herren svarade Job ur stormen:
Vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft?

Gör dig redo, var en man, ge mig besked när jag frågar!

Var var du när jag lade jordens grund? Låt höra, om du vet och kan!

Vem bestämde dess mått? Det vet du nog!Vem spände mätsnöret över den?

Var fick dess grundvalar fäste, vem lade dess hörnsten,

medan alla morgonens stjärnor sjöng och gudasönerna jublade?

Vem satte portar som spärr för havet? När det bröt fram ur moderlivet och jag gav det molnen till kläder och dimman till lindor, satte jag för det en gräns

och stängde med portar och bommar.

Jag sade: ”Hit men inte längre, här skall dina stolta vågor hejdas.”

Har du någonsin kallat fram morgonen, har du visat gryningen dess plats,

när den skall gripa om jordens hörn och skaka bort de onda?

De onda berövas sitt ljus, de trotsiga krossas.

Har du varit framme vid havets källor eller vandrat genom de dolda djupen?

Har du skådat dödens portar, portarna till det yttersta mörkret?

Kan din tanke fatta jordens vidd? Låt höra, om du vet allt detta!

Var går vägen till ljusets hem, var är den plats där mörkret bor?

Du brukar väl föra dem till deras ort, du känner väl vägen hem till dem?

Du vet säkert, du var nog född redan då, du som har levat så länge!

Job svarade Herren:

Jag vet att du förmår allt, inget du föresatt dig är omöjligt för dig.

”Vem är du som döljer min visa plan med ord utan förnuft?”

Ja, jag har talat om det jag inte begriper,

det som är för högt för mig, det som jag inte vet något om.

”Lyssna nu, så skall jag tala, ge mig besked när jag frågar!”

Förr hade jag bara hört om dig, nu har jag sett dig med egna ögon.

Jag är tillintetgjord och ångrar mig, i stoft och aska.

Jesaja 50:4-11

Så säger Herren:
Herren, Herren har givit mig en tunga med lärdom,

så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt.

Herren, Herren  har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk, jag har inte vikit tillbaka.

Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.

Herren Herren skall hjälpa mig, därför behöver jag inte skämmas, därför gör jag mitt ansikte

hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram tillsammans med mig. Vem är min motpart? Låt honom komma hit.

Se, Herren Herren  kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? De skall alla slitas ut

som ett klädesplagg, mal skall förtära dem.

Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud.

Men se, alla ni som tänder upp en eld och omger er med brinnande pilar, vandra i lågorna från er eld bland de brinnande pilar som ni har antänt. Av min hand skall detta drabba er, ni kommer att ligga i kval.

 1. Lilla ektenin
 2. Trisagion

Kör: Helige Gud …

 1. Prokimenon Ton 7

I: Folkets ledare har församlat sig mot Herren, och mot hans smorde.

II: Varför larma hedningarna, och varför tänka folken onda ting.

 1. Epistel  1 Kor 11:23-32   

Bröder och systrar: Jag har från Herren tagit emot detta, som jag också  har meddelat eder: I den natt, då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd/ och tackade Gud och bröt det och sade: “Detta är min kropp, som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse!”/ Likaså tog han också bägaren, efter måltiden, och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod:  så ofta ni dricker den, gör detta till min åminnelse.!/Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker bägaren, förkunnar ni Herrens död, till dess att han kommer.
Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens bägare, han försyndar sig på Herrens kropp och blod. Må människan då pröva sig själv och sedan äta  av brödet och dricka av bägaren./ Ty den som äter och dricker utan att göra åtskillnad mellan Herrens kropp och annan mat, han äter och dricker en dom över sig./ Därför finns också  bland er många som är svaga och sjuka, och ganska många har insomnat./ Om vi gick till doms med oss själva, så blev vi inte dömda./ Men då vi nu bli döma, så är detta en Herrens tuktan, som drabbar oss, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans  med världen.

 1. Halleluja Ton 6

Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall Herren hjälpa på nödens dag.

Mina fiender tala, vad ont är, mot mig: “När skall han dö och hans namn förgås?”

Ja, också min vän, som lag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter nu mot mig sin häl.

 1. Evangelium Matt. 26:1-20

1. När nu Jesus hade talat allt detta till slut, sade han till sina lärjungar:

2. »Ni vet att det två dagar härefter är påsk; då skall Människosonen bli förrådd och utlämnad till att korsfästas.»

3. Därefter församlade sig översteprästerna och folkets äldste hos översteprästen, som hette Kaifas, i hans hus,

4. och rådslog om att låta gripa Jesus med list och döda honom.

5. Men de sade: »Inte under högtiden, för att ej oroligheter skall uppstå bland folket.»

6. Men när Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus,

7. framträdde till honom en kvinna som hade med sig en alabasterflaska med dyrbar smörjelse; denna göt hon ut över hans huvud, där han låg till bords.

8. Då lärjungarna såg detta, blev de misslynta och sade: »Varför skulle detta förspillas?

9. Man hade ju kunnat sälja det för mycket penningar och giva dessa åt de fattiga.»

10. När Jesus märkte detta, sade han till dem: »Varför oroar ni kvinnan? Det är en god gärning som hon har gjort mot mig.

11. De fattiga haven I ju alltid ibland er, men mig haven I inte alltid.

12. När hon göt ut denna smörjelse på min kropp, gjorde hon det såsom en tillredelse till min begravning.

13. Amen säger jag er: Varhelst i hela världen detta evangelium bliver predikat, där skall också det som hon nu har gjort bli omtalat, henne till åminnelse.»

14. Därefter gick en av de tolv, den som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna

15. och sade: »Vad vill I giva mig för att jag skall överlämna honom åt er?» Då vägde de upp åt honom trettio silverpenningar.

16. Och från den stunden sökte han efter lägligt tillfälle att förråda honom.

17. Men på första dagen i det osyrade brödets högtid trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Var vill du att vi skall reda till åt dig att äta påskalammet?»

18. Han svarade: »Gå in i staden till den och den och sägen till honom: ‘Mästaren låter säger: Min tid är nära; hos dig vill jag hålla påskhögtid med mina lärjungar.’»

19. Och lärjungarna gjorde såsom Jesus hade befallt dem och redde till påskalammet.

20. När det nu hade blivit afton, lade han sig till bords med de tolv.

 1. Joh. 13:3-17

3. Och Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer, och att han hade gått ut från Gud och skulle gå till Gud.

4. Men han stod upp från måltiden och lade av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig.

5. Sedan slog han vatten i ett bäcken och begynte två lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig.

6. Så kom han till Simon Petrus. Denne sade då till honom: »Herre, skulle du två mina fötter?»

7. Jesus svarade och sade till honom: »Vad jag gör förstår du inte nu, men framdeles skall du fatta det.»

8. Petrus sade till honom: »Aldrig någonsin skall du två mina fötter!» Jesus svarade honom: »Om jag inte tvår dig, så har du ingen del med mig.»

9. Då sade Simon Petrus till honom: »Herre, inte allenast mina fötter, utan också händer och huvud!»

10. Jesus svarade honom: »Den som är helt tvagen, han behöver allenast två fötterna; han är ju i övrigt hel och hållen ren. Så är också ni rena — dock inte alla.»

11. Han visste nämligen vem det var som skulle förråda honom; därför sade han att de inte alla var rena.

12. Sedan han nu hade tvagit deras fötter och tagit på sig överklädnaden och åter lagt sig ned vid bordet, sade han till dem: »Förstår ni vad jag har gjort med er?

13. Ni kallar mig ‘Mästare’ och ‘Herre’, och ni säger rätt, ty jag är så.

14. Har nu jag, er Herre och Mästare, tvagit era fötter, så är också ni pliktiga att två varandras fötter.

15. Jag har ju givit er ett föredöme, för att ni skall göra såsom jag har gjort mot er.

16. Amen, Amen säger jag er: Tjänaren är inte förmer än sin herre, ej heller sändebudet förmer än den som har sänt honom.

17. Då ni vet detta, saliga är ni, om ni också gör det.

 1. Matt. 26:21-39

21. Och medan de åt, sade han: »Amen säger jag er: En av er skall förråda mig.»

22. Då blev de mycket bedrövade och började fråga honom, var efter annan: »Inte är det väl jag, Herre?»

23. Då svarade han och sade: »Den som jämte mig nu doppade handen i fatet, han skall förråda mig.

24. Människosonen skall gå bort, såsom det är skrivet om honom; men ve den människa genom vilken Människosonen bliver förrådd! Det hade varit bättre för den människan, om hon inte hade blivit född.»

25. Judas, han som förrådde honom, tog då till orda och frågade: »Rabbi, inte är det väl jag?» Han svarade honom: »Du har själv sagt det.»

26. Medan de nu åt, tog Jesus ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt lärjungarna och sade: »Tag och äten; detta är min lekamen.»

27. Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade: »Drick härav alla;

28. ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

29. Och jag säger er: Härefter skall jag inte mer dricka av det som kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt med er i min Faders rike.»

30. När de sedan hade sjungit lovsången,  gick de ut till Oljeberget.

31. Då sade Jesus till dem: »I denna natt skall I alla kommer på fall för min skull, ty det är skrivet: ‘Jag skall slå herden, och fåren i hjorden skall förskingras.’

32. Men efter min uppståndelse skall jag före er gå till Galileen.»

33. Då svarade Petrus och sade till honom: »Om än alla andra kommer på fall för din skull, så skall dock  jag aldrig kommer på fall.»

34. Jesus sade till honom: »Amen säger jag dig: I denna natt, förrän hanen har galit, skall du tre gånger förneka mig.»

35. Petrus svarade honom: »Om jag än måste dö med dig, så skall jag dock förvisso inte förneka dig.» Sammalunda sade också alla de andra lärjungarna.

36. Därefter kom Jesus med dem till ett ställe som hette Getsemane. Och han sade till lärjungarna: »Bliven kvar här, medan jag går dit bort och ber.»

37. Och han tog med sig Petrus och Sebedeus’ två söner; och han började bedrövas och ängslas.

38. Då sade han till dem: »Min själ är djupt bedrövad, ända till döds; stanna kvar här och vaken med mig.»

39. Därefter gick han litet längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sade: »Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock inte såsom jag vill, utan såsom du vill!»

 1. Luk. 22:43-45

43. Då visade sig för honom en ängel från himmelen, som styrkte honom.

44. Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev såsom blodsdroppar, som föll ned på jorden.

45. När han sedan stod upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna, fann han dem insomnade av bedrövelse.

 1. Matt. 26:40, 27:1-2

40. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och fann dem sovande. Då sade han till Petrus: »Så litet förmådde I då vaka en kort stund med mig!

1. Men när det hade blivit morgon, fattade alla översteprästerna och folkets äldste det beslutet angående Jesus, att de skulle döda honom.

2. Och de lät binda honom och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus, landshövdingen.

Sedan Basiliosliturgi

 1. Kerubhymn Ton 6

Mottag mig idag/ o Guds Son, / som deltagare i Din hemlighetsfulla nattvard. / Jag vill icke röja hemligheten för Dina fiender/ eller giva Dig en kyss lik Judas./ Men liksom rövaren beder jag:/ Tänk på mig Herre, i Ditt Rike.

 1. Kommunionhymn

Dagens kerubimhymn. Denna sjungs även istället för “Vi hava sett det sanna ljuset …  Efter ambonbönen förrättas i katedraler och kloster fotatvagningen.

På denna dag serveras olja och vin.

 1. Lilla sena kvällsgudstjänsten

Efter trosbekännelsen användes tre-sångskanon av Andreas av Kreta. 

 1. Tresångskanon av Andreas av Kreta Ton 8

Sång 5

Irmos: O Kristus min Gud, Ljusets givare, Du som utdrivet urtidens mörker ur avgrunden; skingra o Ord, min själs mörker och giv mig Dina budords ljus, på det att jag i den tidiga morgonen kan ära Dig.

Måltiden är beredd för Dig, såsom Du sagt o Kristus. Men Judas planlägger att sälja Dig. Han var med Dig i den övre salen men gick ut för att samtycka om Ditt pris.

Av fri vilja reste Kristus sig upp från måltiden och omgjordade sig med en torkduk. Han som i sin hand håller allt, knäböjer som en tjänare inför Petrus, tvår hans fötter och torkar dem  med en duk.

Den falske lärjungen, Judas, tog brödet i sina händer, dessa med vilka han skulle sälja och förråda Dig. Han sträckte ut sin fot och Du själv tvådde dem och torkade dem med en torkduk.

Judas gav Dig en falsk kyss, o Ord, med läppar vilka han ovärdigt åt Din kropp och han sade till Dig: ‘Var hälsad, Mästare.’ Då han kysste Dig var han dock en förrädare, en slav och en lögnare.

När Petrus såg vad som skedde, betogs hans hjärta av rädsla. En tjänarinna frågade honom direkt och anklagade honom. Petrus förnekade Dig, såsom Du förutsagt, likt den som i förväg känner allt som skall hända, dock verkade Han fritt och inte på grund av Din profetia. (Matt 28:49)

Skaparen slogs i ansiktet och all skapelse darrade av denna kränkning. Med eget samtycke slogs Han med ett rör och himlarna skakade. Domaren bespottades och jordens grundvalar rördes. (Matt 26:67)

Ära vare Fadern …

Gud som smyckat hela jorden med blommor krönes med törnen. Han är gisslad och tålmodigt lider Han hån och iklädes onådens klädnad. Allt detta mottar Han som är Gud och lider i köttet.

Nu och alltid …

Theotokion

Må Johannes utropa med gudaingivna ord, förkunnande Ditt människoblivande. Utan smärtsam förändring antog Ordet kött från en Jungfru, dock förblev Han Gud till naturen såsom förut, och Han skildes ej från sin Fader.

Sång 8

Irmos: O Du som övertäcker Dina höjder med vatten, som sätter en gräns av sand för havet och uppehåller alla ting. Solen lovprisar Dig, månen ger Dig ära och allt skapat frambär en hymn till Dig, sitt upphov och Skapare i evighet.

O Jesus, Du som insvept himlarna med moln och som regerar med Din evige Fader på härlighetens trons, Du tog en torkduk och omgjordade Dig själv för att två dödliga människors fötter, o Ord, Du som helt är eld fastän Du blivit människa.

När Kristus tvagit allas fötter, satte Han sig ner igen och sade till sina lärjungar: ‘Ni vet nu alla vad jag har gjort. Ty jag har givit er alla ett mönster på ödmjukhet. Var och en som vill vara den förste må av eget val bli den siste!

‘Ni är rena dock inte alla’, sade Kristus när Han satt med sina vänner vid måltiden. Och de talade med varandra utan att förstå hans ord. Då avslöjade Han öppet namnet på förrädaren.

När han talat detta gick domaren av allt, med sina lärjungar till Oljeberget och sade: ‘Rädda mig från denna stund, o Fader! Dock, varför säger jag detta? Ty jag har kommit till denna min lidandes timme.’

‘O falska kyss! Var hälsad, mästare!’, sade Judas till Kristus och med detta ord förrådde han honom till bödlarna. Ty han gav kyssen som ett tecken till överträdarna. ‘Mannen som jag kysser, Han är det som jag lovat åt er!’

Du, vår Gud, togs till fånga av det laglösa folket, dock gjorde Du ej motstånd. O Du Guds Lamm, Du har uthärdat allt; gisslan, hån, slag i ansiktet, förd som en fånge med svärd och stavar inför Kaifas.

‘Må Jesus Kristus korsfästas’, ropade det hebreiska folket tillsammans med präster och skriftlärde. O, trolösa folk! Vad ont ni har gjort. Honom som uppreste Lasarus från en grav och som underbart framställt allas frälsning?’

Det laglösa folket ropade högt inför Pilati domstol. ‘Korsfäst honom och fria mördaren Barabbas som ligger bunden. Gissla Kristus och tag, o tag, Honom och korsfäst Honom med rövarna.

Vi välsigna Fadern, Sonen och den Helige Anden, Herren.

Ofattbara självutgivande! Hemliga rådslut! Du som är eld, har tvagit Din förrädares fötter, o Frälsare, och dock ej förbränt honom. Torkande hans fötter har Du dock ej förtärt honom med flammor. Men Du har givit honom bröd vid måltiden och gjort honom delaktig i Ditt hemlighetsfulla tjänande.

Nu och alltid …

Theotokion

Förunderliga händelser! Gud blev son till en kvinna. Avelsen var utan säd, modern en Jungfru och barnet är Gud. O fruktan värda syn! Förunderlig avelse! Sannerligen dessa ting är bortom allt förstånd och kunskap.

Vi prisa Dig, vi tillbedja Dig …

Sång 9

Irmos: Välsignad vare Israels Gud, ty Han har upprest ett frälsningens horn för oss i sin tjänare Davids hus, varifrån morgonstjärnan av höjden besöker oss och leder oss in på fridens väg.

‘Ni sover igen’, sade Kristus till sina lärjungar. ‘Vaka, ty tiden är nära. Stå upp, låt oss gå, mina vänner. Ty lärjungen som skall förråda mig kommer med en hel skara soldater för att överlämna mig till dem som dödar profeter. (Matt 26:40-46; 23:31)

‘Din kyss är falsk och omfamningen bitter. Till vem skulle du, o lögnare, säga: Var hälsad Mästare!’ sade Kristus till Judas. ‘Min vän varför är Du här? Du har kommit för att ge mig en kyss. Varför har du smort svärdet med honung?’

O Kristus Domare, Du har av fri vilja oskyldig förts inför Pilatus domstol för att befria oss från allt tvivel. I Din stora kärlek har Du mottagit lidandet i kroppen på det att vi alla må motta frihet.

O djup av medlidande! Hur är det möjligt att Kristus den otillgänglige elden kan stå inför Pilatus och dock inte förtära honom i flammorna, fastän Pilatus är både vass och rör och jord? Dock därför att Han är långmodig till naturen, uthärdar Han tåligt Pilatus fräckhet.

‘För Honom bort, tag Honom och korsfäst Honom, Honom som de kallar Kristus’, ropades upprepade gånger till Pilatus. Och han tvådde sina händer och skrev en fördömelseakt mot Kristus, Han som ger odödlighet åt alla. (Matt 27:22-24)

Varför larmar ni laglösa män och väsnas med hög röst: ‘Tag Kristus, tag Honom och korsfäst Honom’ och utbedjande om frigivning av en tjuv som var dömd? Är inte denne Han, som uppreste döda och renade spetälska, och som helade kvinnan som led av blodgång och som helade den lame till att gå?’

‘Vad ont har Han gjort’ ropade Pilatus till det onådiga folket. ‘Varför skriar ni så våldsamt?’ Tag Honom bort, tag Honom och korsfäst Honom. Jag finner Honom inte skyldig till något.’ Men folket skriade än mer av hat: ‘Tag Honom bort, tag Honom och korsfäst allas vår Frälsare.’

O laglösa judar! O Ni oförståndiga folk! Kommer ni inte ihåg hur många helandets under Kristus utförde inför er? Ni fattar inte hans gudomliga kraft, liksom edra fäder intet förstod.

Ära vare Fadern …

O min Skapare, Du blev gisslad och förd till att korsfästas för min skull, på det att Du skulle fullborda frälsningen för mig, mitt i världen och utgjuta Ditt liv för världen, givande odödlighet, genom Ditt dyra Blod, till dem som tillbeder Dig. (Ps 74:12)

Nu och alltid …

Theotokion

Den Eva som födde Lammet, Din Moder, o Mästare stod vid korset och grät över Dig, o Du alltings Skapare, när hon såg Ditt tålmodiga lidande. Ty av Din egen vilja blev Du människa och led i kroppen allt Ditt lidande på det att världen skulle frälsas.

 1. STORA OCH HELIGA FREDAGEN
 2. Morgongudstjänsten

Ordning vid hågkomsten av vår Herre och Frälsares Jesu Kristi lidande.

Omkring nattens andra timme, kl. 20 på torsdagsaftonen, inleder vi morgongudstjänsten.

Prästen iklädd epitrachilion, står framför de heliga dörrarna, bugar tre gånger och säger:

Präst: Välsignad vare vår Gud, städse nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen.

Läsare: Amen. Himmelske Konung, … Trisagion: Helige Gud … Fader vår, … se sid 13 i Triodion del I

Präst: Ty Riket är Ditt och makten och härligheten, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Läsare: Amen. Herre, förbarma Dig! (12 ggr) Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Kommen låtom oss tillbedja Gud, … Se sid 3 i Triodion del I

 1. Psalm 20 

Se sid 5 i Triodion del I

Herren bönhöre dig på nödens dag, …

 1. Psalm 21

Se sid 5 i Triodion del I

Herre, över Din makt gläder sig konungen;

 1. Troparier

Fräls Herre, Ditt folk … se sid 6  i Triodion del I

 1. Förstärkta ektenin

Präst: Förbarma Dig över oss, o Gud, … se sid 6 i Triodion del I

 1. Hexapsalmerna

se sid 7 i Triodion del I

 1. Stora ektenin

Diakon: I frid låtom oss bedja till Herren. …

se sid 5 i Ortodox gudstjänsthandbok

Halleluja istället för “Herren är Gud” 

 1. Halleluja Ton 8

Diakon: Halleluja, halleluja, halleluja.

Kör: Halleluja, halleluja, halleluja.

Diakon: Om natten söker min ande efter Dig, ty Dina befallningar äro ljus på jorden.

Kör: Halleluja, halleluja, halleluja.

Diakon: Lär jordkretsens innebyggare rättfärdighet.

Kör: Halleluja, halleluja, halleluja.

Diakon: Strider råder bland det olärda folket. Du förökade en gång folket, Herre, och bevisade Dig härlig. Jes.26:9.11.15 LXX

 1. Ton 8

När de ärorika lärjungarna vid måltiden,/ blev upplysta genom fotatvagningen,/ förmörkades den ogudaktige Judas av penningbegär,/ Den rättfärdige Domaren, överlämnade han till de laglösa domarna./ Skåda du penningkäre,/ honom som fördes till döden av egen hand./ Fly detta omättliga begär, som vågade sådana ting mot Mästaren./ Herre, Du som är godare än alla; ära vare Dig!

Ära vare Fadern …,

När de ärorika lärjungarna …

Nu och alltid …

När de ärorika lärjungarna …

Medan detta sjungs utdelas ljus till de närvarande. Ljusen hålls tända under läsningen av varje evangelietext. 

 1. Lilla ektenin

Med doxologin:

Präst: Ty Ditt är Riket, makten och härligheten, Fader och Son och Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen.

 1. Första evangelieläsningen

Diakon: Att vi värdigt må höra det heliga Evangeliet, låtom oss bedja till Herren.

Kör: Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Diakon: Vishet! Låtom oss stå upprätta. Låt oss höra det heliga Evangeliet.

Präst: Frid vare med eder alla!

Kör: Så ock med Din ande.

Präst: Läsning av det heliga Evangeliet enligt Johannes.

Diakon: Låtom oss lyssna!

Kör: Ära vare Dig, Herre, ära vare Dig!

I slavisk tradition är ordningen denna: 

Kör: Ära vare Ditt Lidande, Herre, ära vare Dig!

Diakon: Låtom oss vara uppmärksamma!

Därefter läser prästen första evangeliet.

 1. FÖRSTA EVANGELIET: Joh 13:31-18:1

Efter varje evangelium både enligt grekisk och slavisk ordning:

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

 1. Första antifonen Ton 8 Ps 2:2

Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra, mot Herren och hans smorde.

De riktade en laglös anklagelse mot mig, o Herre, Herre övergiv mig icke!

Låt oss frambära ett rent sinne och känslor till Dig Kristus, och såsom hans vänner offra våra liv för hans skull. Låt oss inte, såsom Judas, kväva oss själva genom detta livets omsorger.

Ära vare …, nu och alltid …

Theotokion

Såsom orörd jungfru, födde Du ett barn och bevarade Din jungfrulighet, o Moder, som icke hade någon man. Gudaföderska Maria, bed Kristus vår Gud att Han må frälsa våra själar. (2 ggr)

 1. Andra antifonen Ton 6

Judas gick till de laglösa skriftlärde och sade; “Vad giver ni mig om jag överlämnar Honom i era händer?” Men medan dessa överlade med varandra, stod Du, vilken de sammansvurit sig mot, mitt ibland dem. Du som känner allas hjärtan förbarma Dig över våra själar!

Ära vare Fadern …,

Theotokion

Upphör aldrig o Jungfru, att bedja Honom, vilken Du på ett oförklarligt sätt födde, – ty Han älskar människorna, – att Han räddar från alla faror de vilka överlämna sig i Ditt beskydd.

Nu och alltid …

Upphör aldrig …

 1. Tredje antifonen Ton 2

För Lasarus uppväckandes skull; ropade de hebreiska barnen till Dig; “O Människoälskande Herre, Hosianna!” Men Judas överträdaren ville icke förstå.

Vid Din måltid, o Kristus vår Gud, hade Du förutsagt för Dina lärjungar: “En av er skall förråda mig.” Men Judas syndaren, ville icke förstå.

När Johannes frågade Dig, o Herre: “Vem är det som skall förråda Dig?” Du visade honom det genom att räcka brödet. Men Judas syndaren ville icke förstå.

Med trettio silverpenningar, o Herre, och med en falsk kyss sökte judarna döda Dig. Men Judas syndaren, ville icke förstå.

Genom fotatvagningen, o Kriste, vår Gud, har Du befallt Dina lärjungar: “Gör som Ni sett mig göra!”

Men Judas, överträdaren ville icke förstå.

“Vaka och bed att Ni icke må komma i frestelse!”, sade Du, vår Gud, till Dina lärjungar. Men Judas, ville icke förstå.

Ära vare Fadern …

Theotokion

Fräls oss från alla faror o Guds Moder, ty efter Gud fly vi alla till Ditt beskydd, Du ogenomträngliga mur och beskydd.

Nu och alltid …

Fräls oss från …

 1. Lilla ektenin

Med doxologin:

Präst: Ty Dig tillkommer all ära, allt lov och all tillbedjan, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen.

 1. HYMN

Under denna och de följande fasta hymnerna sitter vi inte, utan står upp.

 1. Hymn Ton 7

Kännande planen för Ditt undanröjande anklagade Du Judas för det när Du räckte brödet till lärjungarna. Emedan Du förstod att Han icke skulle ångra det, önskade du visa för alla, att Du undanröjdes av egen vilja, för att frälsa världen från fienden. O Du Långmodige Herre, ära vare Dig!

 1. Andra evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. II:a evangeliet: JOH. 18:1-28

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

 1. Fjärde antifonen Ton 5

Idag avsäger sig Judas sitt lärjungaskap och överlämnar sin själ till satan. Förblindad av penningbegär och förmörkad föll han bort från ljuset. Ty hur kunde han se, att Han som är ljusets upphov, kunde säljas för trettio silverpenningar? Men Han som har lidit för världens skull har upplyst oss. Låt oss ropa till Honom; Du har lidit för människorna och bevarat dem, ära vare Dig!

Ära vare Fadern …

Theotokion

Ärevördiga ting talas om Dig ut över hela världen, ty Du har i köttet fött Skaparen av allt, o Gudaföderska Maria, oförmälda, värdig allt pris.

Nu och …

 1. Femte antifonen Ton 6

Lärjungen samtyckte till priset på Mästaren, och för trettio silverpenningar sålde han Herren. Med en svekfull kyss förrådde han Honom till att dödas av förrädarna.

Idag säger Skaparen av himmel och jord till sina lärjungar: “Stunden är nära, och Judas, som förråder mig, kommer. Låt icke någon av eder förneka mig när jag är på korset mellan två rövare. Såsom människa lider jag, men som älskare av människorna frälsar jag dem som tror på mig.

Ära vare Fadern …

Theotokion

O Jungfru, du som i den yttersta tiden på ett med ord oförklarligt sätt, fött Din egen Skapare, fräls dem som prisar Dig.

Nu och alltid …

O Jungfru, …

 1. Sjätte antifonen Ton 7

Idag bevakar Judas hur han skall kunna överlämna Herren, världens evige Frälsare, Han som med fem bröd mättade de många. Idag förnekar förrädaren sin Lärare. Genom en lärjunge förråddes Mästaren. Han säljer för pengar Herren som mättade Sitt folk med manna i öknen.

Idag naglar judarna Herren vid korset, Han som med en stav delade havet, så att de kunde gå igenom det till vildmarken. Idag har de stungit Honom i sidan med ett spjut, Honom som för deras skull slog egyptierna med hemsökelser. De gav Honom galla att dricka, Honom som lät manna regna till föda.

O Mästare, Du som kom till Ditt frivilliga lidande, Du har ropat till Dina lärjungar: “Om ni inte orkar vaka en timme med mig, varför lovar ni att dö för min sak? Se Judas sover icke, utan skyndar sig att överlämna mig till förrädarna. Vaka, stå upp och bed och låt ingen förneka mig, när han ser mig på korset!”

O Långmodige Herre, ära vare Dig!

Ära vare Fadern …

Theotokion

Fröjda Dig, Theotokos, som i Dig har inneslutit Honom som inte kan inneslutas av himlarna. Fröjda Dig, Jungfru som profeterna förkunnade; genom Dig har Emanuel lyst fram för oss. Fröjda Dig, Moder till Kristus vår Gud!

Nu och alltid …

Fröjda Dig, …

 1. Lilla ektenin

Med doxologin:

Präst: Ty välsignad och ärat är Ditt upphöjda och majestätiska namn Fader och Son och Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen.

 1. Hymn Ton 7

Vad ledde dig Judas till att förråda Frälsaren? Uteslöt Han dig ur apostlarnas krets? Berövade Han dig helandets gåva? När du deltog med de andra i måltiden, drev Han dig från bordet? När Han tvättade de andras fötter, gick Han då förbi dig? Huru många är de välsignelser som Du glömt? Du är fördömd för din otacksamhet, men hans gränslösa långmodighet och stora nåd förkunnas för alla.

 1. Tredje evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. III:e evangeliet: MATT 26:57-75

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

 1. Sjunde antifonen Ton 8

Lidande att förrädarna höll Dig fast, o Herre, ropade Du högt: “Fastän ni slår Herden och förskingrar de tolv fåren, Mina lärjungar, skulle jag kunna kalla mer än tolv legioner änglar till min hjälp. Men i Min nåd avhåller Jag mig, ty de fördolda hemligheterna har jag gjort känt för er genom uppfyllelsen av Mina profeters förkunnelse.” O Herre, ära vare Dig!

Petrus förnekade Dig tre gånger och genast förstod han Dina ord; men han offrade botens tårar till Dig. Var mig nådig, o Gud och fräls mig!

Ära vare Fadern …

Theotokion

Den heliga Jungfrun är en frälsningens port, ett skönt paradis och klädd i evighetens ljus; låt oss prisa och lovsjunga henne och säga; “Gläd Dig!”

Nu och alltid …

Den heliga Jungfrun …

 1. Åttonde antifonen Ton 2

O ni förrädare, säg oss vad ni hörde från Frälsaren? Uttydde Han icke lagen och profeternas läror? Hur kunde ni överlägga om att överlämna till Pilatus, Honom som är Gud, Ordet, som kommit från Gud och som är våra själars Frälsare?

“Korsfäst Honom”! ropade de, fastän de alltid mottagit nådens gåvor av Dig, och de rättfärdigas mördare bad om frigivning av en illgärningsman istället för deras Välgörare. Men Du o Kristus, blev tyst och har uthärdat deras oförskämdheter, för att i Din kärlek till människorna lida och frälsa oss.

Ära vare Fadern …

Theotokion

Fastän modlösa, på grund av våra synders myckenhet bed, o Jungfru, Guds Moder, till Sonen som Du har fött, ty moderns förböner har stor makt att vinna Mästarens bevågenhet.

Förskjut icke, o högt ärade Härskarinna, syndarnas böner, ty Han som led för vår skull är barmhärtig och stark att frälsa.

Nu och alltid …

Fastän modlösa …

 1. Nionde antifonen Ton 3

De tog trettio silverpenningar, priset till vilket Han blev värderad. På Honom hade Israels barn satt ett pris. Vaka och bed att ni inte må falla i frestelse; anden är villig, men köttet är svagt. Därför bed!

De gav Mig alla att äta och i min törst ättika att dricka. Men då Du reser Mig upp, o Herre, skall jag giva dem deras lön.

Ära vare Fadern …

Theotokion

Vi hedningar sjunga till Dig, o rena Gudaföderska, ty Du har fött Kristus vår Gud, som genom Dig, frälste människorna från förbannelsen.

Nu och alltid …

Vi hedningar …

 1. Lilla ektenin

Med doxologin:

Präst: För Du är vår Gud och till Dig uppsända vi lov, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen.

 1. Hymn Ton 8

O, hur kunde Judas, som var en av Dina apostlar, förbereda att förråda Dig! I sin bedräglighet och dårskap åt Han med Dig, och sedan gick han till prästerna och sade:

“Vad vill ni giva mig, för att jag ska överlämna Honom, som gjorde lagen om intet och ohelgade sabbaten?” O Långmodige Herre, ära vare Dig!

 1. Fjärde evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. IV:e evangeliet: JOH. 18:28-19:16

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

 1. Tionde antifonen Ton 6

Han som kläder sig själv i ljus såsom i en mantel, stod naken vid domen, och hans kind fick mottaga slag av den han som Han skapat! Det laglösa folket naglade Ärans Konung till korset. Sedan rämnade förlåten i templet och solen förmörkades, ty den kunde inte bära att se ett sådant illdåd mot Gud, inför vilken allt skälver. Låt oss tillbedja Honom!

Ära vare Fadern …

Theotokion

O Herre, Du som älskade människorna, och för Dina tjänares skull tog mandom genom jungfrun; giv fred till världen, så att vi med en stämma må lovprisa Dig!

Nu och alltid …

O Herre, …

 1. Elfte antifonen Ton 6

Istället för välsignelse som Du givit, o Kristus, till det hebreiska folket, dömde de Dig till korsfästelse och gav Dig ättika och galla att dricka. Men ve vare dem efter deras gärningar o Herre, ty de har icke förstått Din kärleksfulla självutgivelse.

De hebreiska folket nöjde sig icke med domen mot Dig, o Kristus, utan skakade också sina huvuden, smädade och drev med Dig. Men ve vare dem efter deras gärningar, ty de har bevisat fåfängliga ting mot Dig.

Varken jordbävningen, klippornas eller förlåten i templet rämnande övertygade judarna. Men ve vare dem, o Herre, efter deras gärningar, ty de har bevisat fåfängliga ting mot Dig.

Ära vare Fadern …

Theotokion

O Gudaföderska, Jungfru, den enda rena och välsignade, genom vilken vi lärt känna Gud, ty Han antog kött av dig. Därför lovprisar vi oupphörligt storligen dig.

Nu och alltid …

O Gudaföderska, …

 1. Tolfte antifonen Ton 8

Så säger Herren till judarna; Mitt folk vad har ni gjort mot Mig, vad ont har Jag gjort mot eder? De blinda har Jag upplyst, de spetälska har Jag renat, den lame har Jag upprest. Mitt folk vad har Du gjort mot Mig? Och hur har du vedergällt Mig? Istället för manna; galla, istället för vatten; ättika, istället för att älska Mig har du korsfäst mig. Jag kan inte längre lida detta. Jag kallar till Mig hedningarna och de skall ära Mig, tillika med Fadern och Anden, och Jag skall giva dem evigt liv.

Idag rämnar templets förlåt i två delar såsom en förebråelse mot överträdarna och solen döljer sina strålar, när den ser Din korsfästelse Herre.

O Israels laggivare, ni judar och fariséer, apostlarnas skara ropar högt till er: Skåda Templet, som ni förstört; skåda Lammet som ni korsfäst: Ni gav Honom åt graven men av Sin egen kraft har Han uppstått igen. Bedra er icke, ni judar; ty detta är Han som räddade er ur havet och gav er föda i öknen. Han är världens Ljus och Frid.

Ära vare Fadern …

Theotokion

Gläd dig! Du port genom vilken den Allrahögste, Ärans Konung, har kommit till världen.

Nu och alltid …

Gläd dig …

 1. Lilla ektenin

Med doxologin:

Präst: Välsignat och ärat vare Ditt Rike och Din makt, Ära vare Fader och Son och Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen.

 1. Hymn Ton 8

När Du Domaren o Gud, stod inför Kaifas och blev utlämnad till Pilatus, så darrade himmelens makter med fruktan. Du hängdes upp på Korset mellan de två rövarna, och fastän Du var utan synd, blev Du räknad bland överträdare, för människornas frälsnings skull, o Långmodige Herre, ära vare Dig!

 1. Femte evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. V:e evangeliet: MATT 27:3-32

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

 1. Trettonde antifonen Ton 6

De församlade judarna bönföll Pilatus att korsfästa Dig, o Herre. Fastän de icke fann Dig skyldig till något, befriade de Barabbas, brottslingen och fördömde Dig, Du den Rättfärdige, och därigenom gjorde de sig skyldiga till mord. Men giv dem, o Herre, deras lön, ty förgäves stämplade de mot Dig.

Ära vare Fadern …,

Theotokion

O Gudaföderska, som genom ett outsägligt ord har fött sin egen Skapare, bed till Honom att våra själar må frälsas.

Nu och alltid …

O Gudaföderska …

 1. Fjortonde antifonen Ton 8 

O Herre, Du som mottagit rövaren som sölat sin hand med blod, inräkna också oss med Honom, ty Du är god och älskar människorna.

Rövaren på korset uttalade få ord men visade stor tro. I ett nu blev han frälst; han öppnade paradisets port och var den förste att inträda där. O Herre, Du som mottagit hans ånger, ära vare Dig.

Ära vare Fadern …

Theotokion

Fröjda dig, ty genom ängeln mottog du världens Glädje! Fröjda dig, ty du har fött Skaparen och din Herre! Fröjda dig, ty du räknades värdig att bliva Moder till Kristus vår Gud!

Nu och alltid …

Fröjda dig, …

Under antifon 15 bärs det heliga korset ut i kyrkan. 

Prästen bär korset runt altarbordet ut genom den norra dörren och placerar det mitt i kyrkan. Han ger korset sin hyllning och återvänder till altaret. Folket går fram för att hylla korset.

 1. Femtonde antifonen Ton 6

Idag upphänges på ett trä, Han som upphöjde jorden över vattnen. 3 ggr

En krona av törnen placerades på änglarnas Konung. Han som bär en falsk purpurmantel, övertäckte himlarna med skyar.

Kyrkans brudgum blev fästad med spikar och Jungfruns Son blev stungen med spjut. Dina lidanden ära vi, o Kristus. (3 ggr)

Låt oss skåda Din ärorika uppståndelse. Vi skall icke fröjdas som judarna, ty vår Påsk, Kristus Gud, har blivit slagen för vår skull. Men låt oss rena oss själva från varje orenhet och med renhet anropa Honom. Stå upp Herre och fräls oss, ty Du är god och människoälskande.

Ära vare Fadern …

Theotokion

Seende Dig hänga på Korset, o Kristus, ropade Din Moder högt: “O min Son, vad är det för mysterium jag ser? Varför måste Du, o Livgivare, naglad med kroppen till träet dö på korset?”

Nu och alltid …

Seende Dig …

 1. Lilla ektenin

Med doxologin:

Präst: Ty välsignat vare Ditt allraheligaste namn och prisat vare Ditt Rike, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

 1. Hymn Ton 4

Genom Ditt dyra blod har Du frigjort oss från lagens förbannelse och genom det att Du blev korsfäst och sargad med spjutet har Du, vår Frälsare, blivit odödlighetens källa för människorna. Ära vare Dig!

 1. Sjätte evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. VI:e evangeliet: MARK 15:16-32

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

 1. Saligprisningarna

Efter sjätte evangeliet sjungs saligprisningarna med stichirer. (Alla dessa ej översatta.)

Kör: Herre, tänk på oss när Du kommer … som i liturgin t o m “Saliga äro de renhjärtade …

 1. Stichirer  Ton 4

Låt oss troende med en stämma bedja att vi värdigt må prisa Fadern, Sonen och Den Helige Ande, en Gudom i tre personer, utan sammanblandning, odelbar, och som ingen kan uppnå, Honom genom vilken vi är frälsta från straffets eld.

Saliga äro fridsstiftarna … o s v

Glädjens och fröjden eder … Ära … nu och alltid …

Theotokion

O Kristus, vi frambär till Dig förebedjerskan, Din Moder, som utan man födde Dig, den sanna Jungfrun, som förblev orörd efter barnaskapet. O Mästare rik i nåd, giv syndernas förlåtelse till dem som ropa: “Ihågkom oss o Frälsare i Ditt Rike!”

 1. Lilla ektenin

Med doxologin:

Präst: Ty Dig prisa alla himmelska krafter, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

 1. Prokimenon Ton 4 Ps 22

De delade Mina kläder mellan sig, och om Min livklädnad kastade de lott.

O Gud, min Gud, hör mig. Varför har Du övergivit Mig?

 1. Sjunde evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. VII:e evangeliet: MATT 27:33-54

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

Läsare: Psalm 51 “Gud, var mig nådig efter din godhet,  … se sid 22 i Triodion del I

 1. Åttonde evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. VIII: evangeliet: LUK. 23:32-49

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

 1. Tresångskanon

Sedan sjungs ur Tresångskanon av Helige Kosmas.  Varje irmos sjungs två gånger.

 1. Sång 5 Ton 6

Irmos: Bittida om morgonen söker jag Dig, Guds Ord, ty med nådefull kärlek till den fallna människan, har du som utan förändring uppgav Dig själv, lugnt tillåtit Ditt lidande. Giv mig Din frid, o Herre, Du som är människoälskande!

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Deras fötter tvättades och förbereddes att i renhet deltaga i det gudomliga mysteriet och nu, o Kristus, gick Dina tjänare upp med Dig, från Sion till Oljeberget, lovprisande Dig, Du människoälskande.

“Var icke betryckta”, sade Du, “Ty nu är stunden kommen (inne?) då jag skall fångas och bli slagen av dåraktiga män och ni skall alla förskingras och överge mig. Men ni skall åter samlas för att kungöra Mig, för Min människokärleks skull.”

Med doxologin:

Präst: Ty Du är Fridens Konung och våra själars Frälsare, och till Dig uppsända vi lov, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

 1. Kontakion Ton 8

Kommen låt oss prisa Honom som korsfästes för vår skull. Ty Maria sade när hon såg Honom på träet: “Fastän Du har uthärdat korset, så är Du min Son och min Gud!”

 1. Ikos

Seende sitt eget Lamm ledas till att slaktas, följde Maria, hans Moder, Honom, tillsammans med de andra kvinnorna och med gråt sade hon: “Vart går Du mitt barn? Varför går Du så fort? Är där ytterligare ett bröllop i Kana, där vatten skall förvandlas till vin? Skall jag följa Dig, mitt barn, eller skall jag vänta på Dig? Säg något till mig, o Ord, gå inte förbi mig i tystnad. Du har bevarat min jungfrulighet och Du är min Son och min Gud!

 1. Sång 8

Irmos: De heliga ynglingarna drev gyckel med de ogudaktiga avgudarna och de laglösa. Sanhedrin rasade och rådslog meningslöst mot Kristus i avsikt att döda Honom som håller livet i Sin hand.

Hela skapelsen välsignade Honom och ärar Honom i evighet.

 1. Sång 9

Guds Moders hyllningen utgår.

Irmos: Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, Du som orörd födde Gud, Ordet, Du som är Gudaföderska, vi prisa dig!

 1. Lilla ektenin

Med doxologin:

Präst: Ty alla himmelens krafter prisar Dig, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

 1. Exapostilarion Ton 3

Den vise rövaren gjordes på samma dag värdig paradiset, o Herre, därför upplys även mig genom Ditt heliga Kors och fräls mig! (3 ggr)

 1. Nionde evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. IX:e evangeliet: JOH. 19:25-37

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

 1. Lovsångerna 

med stichira. Se sid 13 i Triodion del I

 1. Ton 3

Israel, min förstfödde Son har samtyckt till två ondskor; han har förskjutit Mig, källan till Livets vatten, för sig själv söndergrävt brunnen. Till korset fäste du Mig, men friade Barabbas. Himlarna förundrade sig och solen dolde sina strålar; dock skämdes du ej, o Israel, men förde Mig till döden, Förlåt dem Fader ty de veta icke vad de har gjort. (2 ggr)

Ära vare Fadern …

 1. Ton 6

De drog av mig kläderna och klädde mig i en röd mantel och satte en törnekrona på Mitt huvud. De satte ett rör i Min högra hand på det att jag måtte sönderbryta dem likt såsom krukmakaren gör med leret.

Nu och alltid …

Jag vände min rygg till spö, Jag vände ej bort Mitt ansikte från spotten; Jag stod framför Pilatus domarsäte och uthärdade korset för världens frälsnings skull.

 1. Tionde evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. X:e evangeliet: MARK. 15:43-16:47

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

Läsare: Ty Dig, Herre vår Gud tillkommer ära, och Dig, Fader och Son och Helig Ande, upphöja vi pris nu och alltid …

Präst: Ära vare Dig, som låtit oss se ljuset!

 1. Lilla lovsången

Läsare: Ära vare Gud i höjden, frid på jorden och människorna en god vilja. Vi lova Dig, vi välsigna Dig, vi tillbedja Dig, vi prisa och ära Dig, vi tacka Dig för Din stora härlighet. Herre, himmelske Konung, Gud Fader allsmäktig. Herre, enfödde Son, Jesus Kristus, och Helige Ande. Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son, Du som borttager världens synder, förbarma Dig över oss. Du som borttager världens synder, mottag vår bön. Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma Dig över oss. Ty Du är allena helig, Du är allena Herre, Jesus Kristus, Gud Fadern till ära, amen. Varje dag vill jag välsigna Dig och prisa Ditt namn, alltid och i evighets evighet. Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd. Välsignad vare Du, Herre, våra fäders Gud, och prisat och förhärligat Ditt namn i evighet, amen. Din nåd, Herre, vare över oss, såsom vi hoppas på Dig.

Välsignad vare Du, Herre, lär mig Dina stadgar. (3 ggr)

Herre, Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Varje dag vill jag välsigna dig och prisa Ditt namn i evigheter och evigheternas evigheter.

Jag sade; Herre, förbarma Dig över mig, hela min själ, ty jag har syndat mot Dig, Herre, till Dig har jag tagit min tillflykt; lär mig att göra Din vilja, ty Du är min Gud. Ty hos Dig är livets källa; i Ditt ljus se vi ljus. Låt Din nåd förbliva över dem som känna Dig. Förläna, Herre, att vi denna afton må bevaras utan synd. Välsignad är Du Herre, våra fäders Gud och prisat och upphöjt är Ditt namn i evighet. Amen.

Herre Din nåd varar i evighet: förskjut icke dina händers verk! Dig tillkommer pris, Dig tillkommer lovsång: Dig tillkommer ära; Fader och Son och Helig Ande – nu och alltid …

 1. Bönfallande ektenin

Diakon: Låtom oss fullända vår bön till Herren …. Se sid 62 i Triodion del I

Präst: Ty nådens, barmhärtighetens och människokärlekens Gud är Du och Dig hembära vi ära, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid …

 1. Elfte evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. XI:e evangeliet: JOH. 19:38-42

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

 1. Aposticha Ton 1  Ps 22:19, 69:22

Hela skapelsen betogs av fruktan när den såg Dig, o Kristus, hänga på Korset. Solen förmörkades och jordens grundvalar skakades, allt lider vid  Skaparens lidande. Av Din egen vilja uthärdade Du detta för vår skull; O Herre, ära vare Dig.

De delade min kläder mellan sig, och kastade lott om min klädnad.

 1. Ton 2

Varför gör de ogudaktiga och överträdarna sådana meningslösa ting. Varför har de till döden dömt alltets Liv? O väldiga Under! Skaparen av världen är överlämnad i de laglösas händer och Han som älskar människorna upphänges på korset på det att Han må fria dödsrikets fångar vilka ropar: O Långmodige Herre, ära vare Dig!

De gav mig galla att äta, och ättika att dricka i min törst.

Idag såg den allrarenaste Jungfrun Dig hänga på korset, o Ord; Och med en moders kärlek grät hon och blev bittert sårad i sitt hjärta. Hon sörjde med ångest ur djupet av sin själ och med sorg gömde hon sitt ansikte och sina tårar i sitt hår. Slående sitt bröst kved hon högt: “Ve mig, mitt gudomliga barn! Ve mig, Du världens ljus! Varför går Du bort från mig, o Guds Lamm?” Därvid skälvde änglaskarorna och sade: “O Du Herre bortom allt förstånd, ära vare Dig!

Gud, Du är ju min konung av ålder, Du är den som skaffar frälsning på jorden.

Seende Dig hänga på korset, o Kristus, Skaparen och alltets Gud, ropade Jungfrun bittert: “O min Son, var är Din skepnads skönhet?

Jag kan ej bära att se Dig orättfärdigt korsfäst. Skynda, då, att uppstå, så att jag får se Din uppståndelse på tredje dagen från de döda.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Ton 8

Redan har de orättfärdiga domarna doppat sina pennor i bläcket och Jesus är dömd och förbannad till korset. Skapelsen lider av att se Herren korsfäst. O älskade Mästare, som i Din kropp har lidit för mig, ära vare Dig.

 1. Under aposticha utförs sista berökningen
 2. Tolfte evangelieläsningen

Se första ev. läsningen sid 81

 1. XII:e evangeliet: MATT. 27:62- 27:66

Kör: Ära vare Din långmodighet, Herre, ära vare Dig!

Läsare: Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga Gud den Högste.

 1. Trisagion: Helige Gud, …. t o m Fader vår 

Se sid 3 i Triodion del I

 1. Troparion Ton 4

Genom Ditt dyra blod har Du frigjort oss från lagens förbannelse och genom det att Du blev korsfäst och sargad med spjutet har Du, vår Frälsare, blivit odödlighetens källa för människorna. Ära vare Dig!

 1. Förstärkta ektenin

Diakon: Förbarma Dig över oss … Ortodox gudstjänsthandboken sid 31

Kör: Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Präst: Ty Du är en barmhärtig och människoälskande Gud, och Dig hembära vi ära, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

Diakon: Detta är vishet!

Kör: Välsigna!

Präst: Han som är, vare välsignad, Kristus vår Gud, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen. Befästa, o Gud, den heliga ortodoxa tron och de rättrogna kristna i evigheternas evigheter.

Präst: Allraheligaste Guds Moder, fräls oss.

Kör: Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, Du som orörd födde Gud, Ordet. Du som är Gudaföderska vi prisa Dig!

Präst: Ära vare Dig Kriste, vår Gud, vårt hopp! Ära vare Dig!

Kör: Ära vare Fadern …, nu och alltid … Herre, förbarma Dig! (3 ggr) Välsigna!

Präst: Kristus, vår sanne Gud, som för världens frälsningens skull, frivilligt i köttet uthärdade spott, spö, slag och döden på korset, må för Sin allrarenaste Moders, de heliga, ärorika apostlarnas, de heliga och rättfärdiga Joakim och Annas, Herrens anfäder i köttet, och alla helgons förböners skull förbarma sig över oss och frälsa oss, ty Han är god och människoälskande!

Prästen återvänder in i altarrummet.

Kör: Amen. Bevara o Herre, vår heligaste fader patriark Pavle, vår ärevördige fader, biskop Dositej, vår konung, vårt land och alla rättrogna kristna i många år.

Första timmen läses tillsammans med de kungliga timmarna på fredag morgon.

 1. STORA FREDAGENS  KUNGLIGA TIMMAR
  1. Första timmen

Kommen, låtom oss tillbedja … Se sid 3 i Triodion del I.

 1. Psalm 5 

Lyssna till mina ord, Herre;  … Se sid 17 i Triodion del I.

 1. Psalm 2 

Sions konung och hans vedersakare.

 1. 1. Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet?
 2. 2. Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra, mot HERREN och hans smorde:
 3. 3. »Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss.»
 4. 4. Han som bor i himmelen ler, HERREN bespottar dem.
 5. 5. Då talar han till dem i sin vrede, och i sin förgrymmelse förskräcker han dem:
 6. 6. »Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.»
 7. 7. Jag vill förtälja om vad beslutet är; HERREN sade till mig: »Du är min son, jag har i dag fött dig.
 8. 8. Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom.

9. Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem.»

10. Så kommen nu till förstånd, I konungar; låten varna eder, I domare på jorden.

11. Tjänen HERREN med fruktan, och fröjden eder med bävan.

12. Hyllen sonen, så att han icke vredgas och I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.

 1. Psalm 22 

2 Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran.

3. Men Gud, jag ropar om dagen, men du svarar icke, så ock om natten, men jag får ingen ro.

4. Och dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger.

5. På dig förtröstade våra fäder; de förtröstade, och du räddade dem.

6. Till dig ropade de och blevo hulpna; på dig förtröstade de och kommo icke på skam.

7. Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.

8. Alla som se mig bespotta mig; de spärra upp munnen, de skaka huvudet:

9. »Befall dig åt HERREN! Han befrie honom, han rädde honom, ty han har ju behag till honom.»

10. Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst.

11. På dig är jag kastad allt ifrån modersskötet; du är min Gud allt ifrån min moders liv.

12. Var icke långt ifrån mig, ty nöd är nära, och det finnes ingen hjälpare.

13. Tjurar i mängd omgiva mig, Basans oxar omringa mig.

14. Såsom glupande och rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig.

15. Jag är lik vatten som utgjutes, alla mina leder hava skilts åt; mitt hjärta är såsom vax, det smälter i mitt liv.

16. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, min tunga låder vid min gom, och du lägger mig i dödens stoft.

17. Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter hava de genomborrat.

18. Jag kan räkna alla mina ben; de skåda därpå, de se med lust på mig.

19. De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad.

20. Men du, HERRE, var icke fjärran; du min starkhet, skynda till min hjälp.

21. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld.

22. Fräls mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och räddar mig undan vildoxarnas horn.

23. Då skall jag förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag prisa dig:

24. I som frukten HERREN, loven honom; ären honom, alla Jakobs barn, och bäven för honom, alla Israels barn.

25. Ty han föraktade icke den betrycktes elände och höll det icke för en styggelse; han fördolde icke sitt ansikte för honom, och när han ropade, lyssnade han till honom.

26. Genom dig skall min lovsång ljuda i den stora församlingen; mina löften får jag infria inför dem som frukta honom.

27. De ödmjuka skola äta och bliva mätta, de som söka HERREN skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola leva evinnerligen.

28. Alla jordens ändar skola betänka det och omvända sig till HERREN. Hedningarnas alla släkter skola tillbedja inför dig.

29. Ty riket är HERRENS, och han råder över hedningarna.

30. Ja, alla mäktiga på jorden skola äta och tillbedja; inför honom skola knäböja alla de som måste fara ned i graven, de som icke kunna behålla sin själv vid liv.

31. Kommande ättled skola tjäna honom; man skall förtälja om Herren för ett annat släkte.

32. Man skall träda upp och förkunna hans rättfärdighet, ja, bland folk som skola födas att han har gjort det.

 1. Troparion Ton 1

När Du blev korsfäst, o, Kriste, upphörde fiendens tyranni, och hans kraft blev nedtrampad. Ty det var inte en ängel eller en man som frälste oss, men Du själv, o Herre, ära vare Dig!

Nu och alltid …

Vad skola vi kalla dig, högt benådade? Himmel – ty genom Dig uppgick sanningens Sol! Paradis – ty genom Dig gick odödlighetens blomma i blomning! Jungfru – ty Du förblev oförtärd! Ren Moder – ty i Dina heliga armar höll Du Sonen, allas Gud! Bed Honom, att våra själar må frälsas.

 1. Stichira Ton 8

Idag rämnar förhänget i två delar, som bevisning mot de ogudaktiga, och solen dolde sina strålar när den såg Herrens korsfästelse. 2 ggr

 1. Prokimenon Ton 8

Kommer någon och besöker mig, så talar han falskhet; hans hjärta samlar åt honom, vad ondskefullt är; sedan går han ut och talar därom. Ps 41:7

Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall Herren hjälpa. Ps 41:2

 1. Paremi  Sak 11:10-13
 2. Epistel Gal. 6:14-18
 3. Evangelium Matt. 27:1-56

Före och efter evangeliet:   

Kör: Ära vare Ditt lidande, Herre ära vare Dig!

Gör mina steg fasta genom Ditt tal, och låt ingen orätt varda mig övermäktig. Förlossa mig från människors förtryck, så vill jag hålla Dina befallningar. Låt Ditt ansikte lysa över Din tjänare och lär mig Dina stadgar. Låt min mun vara full av Ditt lov, o Herre, att jag må lovsjunga Din härlighet hela dagen.

Helige Gud, … Se sid 3 i Triodion del I

 1. Kontakion Ton 8

Kommen låt oss prisa Honom som korsfästes för vår skull. Maria sade när hon såg Honom på träet; “Du har uthärdat korset, Du som är min Son och min Gud.”

Herre, förbarma Dig! (40 ggr)

O Du som varje tid och varje timme, … Se sid 4  i Triodion del I

Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, Du som orörd födde Gud, Ordet Du som är Gudaföderska, vi prisa Dig.

I Herrens namn välsigna, o fader!

Präst: Gud var oss nådig och välsigne oss. Låt Ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Kriste, Du sanna Ljus, som upplyser och helgar varje människa, som kommer till världen, låt Ditt ansiktes ljus lysa för oss, att vi i det må se det ouppnåeliga ljuset, och styr våra steg till att uppfylla Dina bud, genom Din allrarenaste Moders och alla helgons förböner.

Kör: Amen.

Därefter direkt

 1. Tredje timmen

Kommen, låtom oss tillbedja Gud, vår Konung. Kommen låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus, vår Konung och Gud. Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus Själv, vår Konung och Gud.

 1. Psalm 35

1. Gå till rätta, HERRE, med dem som gå till rätta med mig; strid mot dem som strida mot mig.

2. Fatta sköld och skärm, och stå upp till min hjälp;

3. drag fram spjutet, och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ: »Jag är din frälsning.»

4. Må de komma på skam och blygas, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och varda utskämda, som hava ont i sinnet mot mig.

5. Må de bliva såsom agnar för vinden, och HERRENS ängel drive dem bort.

6. Deras väg blive mörk och slipprig, och HERRENS ängel drive dem bort.

7. Ty utan sak hava de försåtligen tillrett sin nätgrop för mig, utan sak hava de grävt en grav för mitt liv.

8. Fördärv komme över den mannen oförtänkt, det nät han har utlagt må fånga honom; ja, till sitt fördärv falle han själv däri.

9. Men min själ skall fröjda sig i HERREN och vara glad över hans frälsning.

 1. 9. Alla ben i min kropp skola säga: »HERRE, vem är dig lik, du som räddar den betryckte från den som är honom för stark, den betryckte och fattige ifrån den som plundrar honom?»

11. Orättfärdiga vittnen träda fram; de utfråga mig om det jag icke vet.

12. De löna mig med ont för gott; övergiven är min själ.

13. Jag åter bar sorgdräkt, när de voro sjuka, jag späkte min själ med fasta, jag bad med nedsänkt huvud;

14. såsom gällde det min vän, min broder, så skickade jag mig; lik den som sörjer sin moder gick jag sorgklädd och lutande.

15. Men de glädja sig över mitt fall och rota sig samman; ja, eländiga människor, som jag icke känner, rota sig samman mot mig, de smäda mig utan uppehåll.

16. Dessa gudlösa, som driva gyckel för en kaka bröd, bita ihop tänderna mot mig.

17. Herre, huru länge skall du se härpå? Ryck min själ undan det fördärv de bereda, och mitt liv undan lejonen.

18. Då skall jag tacka dig i den stora församlingen, och bland mycket folk skall jag lova dig.

19. Låt icke dem få glädja sig över mig, som utan skäl äro mina fiender; låt icke dem som utan sak hata mig få blinka med ögonen.

20. Ty det är icke frid som de tala; nej, svekets ord tänka de ut mot de stilla i landet.

21. De spärra upp munnen mot mig; de säga: »Rätt så, rätt så, nu se vi det med egna ögon!»

22. Du, HERRE, ser det; tig icke. Herre, var icke långt ifrån mig.

23. Vakna och stå upp för att skaffa mig rätt, för att utföra min sak, du min Gud och Herre.

24. Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, HERRE, min Gud, och låt dem icke få glädja sig över mig.

25. Låt dem icke säga i sina hjärtan: »Rätt så, det gick såsom vi ville!» Låt dem icke säga: »Vi hava fördärvat honom.»

26. Må alla komma på skam och blygas, som glädja sig över min ofärd. Med skam och blygd må de varda klädda, som förhäva sig över mig.

27. Men må de jubla och glädja sig, som unna mig min rätt, och må de alltid kunna säga: »Lovad vare HERREN, han som unnar sin tjänare gott!»

28. Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet och hela dagen ditt lov.

 1. Psalm 109 

1. Min lovsångs Gud, tig icke.

2. Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun hava de upplåtit mot mig, de hava talat mot mig med lögnaktig tunga.

3. Med hätska ord hava de omgivit mig, de hava begynt strid mot mig utan sak.

4. Till lön för min kärlek stå de mig emot, men jag beder allenast.

5. De hava bevisat mig ont för gott och hat för min kärlek.

6. Låt en ogudaktig man träda upp emot honom, och låt en åklagare stå på hans högra sida.

7. När han kommer inför rätta, må han dömas skyldig, och hans bön vare synd.

8. Blive hans dagar få, hans ämbete tage en annan.

9. Varde hans barn faderlösa och hans hustru änka.

10. Må hans barn alltid gå husvilla och tigga och söka sitt bröd fjärran ifrån ödelagda hem.

11. Må ockraren få i sin snara allt vad han äger, och må främmande plundra hans gods.

12. Må ingen finnas, som hyser misskund med honom, och ingen, som förbarmar sig över hans faderlösa.

13. Hans framtid varde avskuren, i nästa led vare sådanas namn utplånat.

14. Hans fäders missgärning varde ihågkommen inför HERREN, och hans moders synd varde icke utplånad.

15. Må den alltid stå inför HERRENS ögon; ja, sådana mäns åminnelse må utrotas från jorden.

16. Ty han tänkte ju icke på att öva misskund, utan förföljde den som var betryckt och fattig och den vilkens hjärta var bedrövat, för att döda dem.

17. Han älskade förbannelse, och den kom över honom; han hade icke behag till välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom.

18. Han klädde sig i förbannelse såsom i en klädnad, och såsom vatten trängde den in i hans liv och såsom olja in i hans ben.

19. Den varde honom såsom en mantel att hölja sig i, och såsom en gördel att alltid omgjorda sig med.

20. Detta vare mina motståndares lön från HERREN, och deras som tala ont mot min själ.

21. Men du, HERRE, Herre, stå mig bi för ditt namn skull; god är ju din nåd, så må du då rädda mig.

22. Ty jag är betryckt och fattig, och mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst.

23. Såsom skuggan, när den förlänges, går jag bort; jag ryckes bort såsom en gräshoppssvärm.

24. Mina knän äro vacklande av fasta, och min kropp förlorar sitt hull.

25. Till smälek har jag blivit inför dem; när de se mig, skaka de huvudet.

26. Hjälp mig, HERRE, min Gud; fräls mig efter din nåd;

27. och må de förnimma att det är din hand, att du, HERRE, har gjort det.

28. Om de förbanna, så välsigna du; om de resa sig upp, så komme de på skam, men må din tjänare få glädja sig.

29. Mina motståndare varde klädda i blygd och höljda i skam såsom i en mantel.

30. Min mun skall storligen tacka HERREN; mitt ibland många vill jag lova honom.

31. Ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som fördöma hans själ.

 1. Psalm 51

Gud, var mig nådig efter Din godhet, … Se sid 22 i Triodion del I

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud! (3 ggr)

Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern …,

 1. Troparion Ton  6

O Herre, judarna dömde Dig, livgivare, till döden. De vilka genom Moses ledning av Dig blev förda på torrt land genom Röda havet, naglade Dig på korset. Du har diat dem med honung från klippan, de gav Dig galla. Men Du har av egen fri vilja lidit för att frälsa oss från fiendens slaveri. Ära vare Dig Herre, Kristus, vår Gud ära vare Dig.  Nu och alltid …

Du Gudaföderska, är den sanna vinstocken, från vilken livets frukt har utgått. Vi bönfalla dig, o Härskarinna, bed du och de heliga apostlarna för oss, att våra själar må frälsas.

 1. Stichira Ton 8

Fruktande judarna förnekade Petrus Dig, o Herre, han som var Din vän och förtrogne, och ropade högt med bitter röst: “Låt icke mina tårar bli glömda, ty mina ord, o Skapare, var att bevara tron, men jag gjorde det inte.” Så mottag också vår botgöring och förbarma Dig över oss.

 1. Prokimenon Ton 4

I: Ty jag är nära att falla, och min plåga är alltid inför mig;

II: Herre, straffa mig icke i Din förtörnelse och tukta mig icke i Din vrede.

 1. Paremi  Jesaja 50:4-11
 2. Epistel Romarbrevet 5:6-10
 3. Evangelium Mark15:1-41

Före och efter evangeliet:

Kör: Ära vare Ditt lidande, Herre ära vare Dig!

Lovad vare Herren Gud! Lovad vare Herren dag för dag! Skynda till vår hjälp, Du vår frälsnings Gud! Du är vår Gud, en Gud, som kan frälsa.

Trisagion: Helige Gud, … Se sid 3 i Triodion del I

Fader vår …

 1. Kontakion Ton 8

Kommen låt oss prisa Honom som korsfästes för vår skull. Maria sade när hon såg Honom på träet; “Du har uthärdat korset, Du som är min Son och min Gud.

Herre, förbarma Dig!. (40 ggr)

O Du som varje tid och varje timme, … Se sid 4  i Triodion del I

Herre, förbarma Dig!!(3 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, Du som orörd födde Gud, Ordet Du som är Gudaföderska, vi prisa Dig.

I Herrens namn välsigna, fader!

Präst: Herre Jesus Kristus vår Gud! Genom dina heliga fäders förböner förbarma Dig över oss.

Läsare: Härskare, Gud, Fader, Allhärskare, Herre, Du enfödde Son, Jesu Kriste, och Du Helige Ande! Du enda Gudom, Du enda kraft, förbarma Dig över mig syndare. Du som känner alla öden, fräls mig Din ovärdige tjänare. Ty välsignad är Du i evigheternas evigheter. Amen.

Kör: Amen.

 1. Sjätte timmen

Kommen, låtom oss tillbedja Gud, vår Konung. Kommen låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus, vår Konung och Gud. Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus Själv, vår Konung och Gud.

Psalm 54

Gud, fräls mig genom Ditt namn, … Se sid 25 i  Triodion del I

 1. Psalm 140 

2. Rädda mig, HERRE, från onda människor, bevara mig från våldets män,

3. för dem som uttänka ont i sina hjärtan och dagligen rota sig samman till strid.

4. De vässa sina tungor likasom ormar, huggorms gift är inom deras läppar.

5.    Bevara mig, HERRE, för de ogudaktigas händer,        beskydda mig för våldets män, som uttänka planer för att bringa mig på fall.

6. Stolta människor lägga ut för mig snaror och garn; de breda ut nät invid vägens rand, giller sätta de för mig.

7. Jag säger till HERREN: »Du är min Gud.» Lyssna, o HERRE, till mina böners ljud.

8. HERRE, Herre, du min starka hjälp, du beskärmar mitt huvud, på stridens dag.

9. Tillstäd icke, HERRE; vad de ogudaktiga begära; låt deras anslag ej lyckas, de skulle eljest förhäva sig.

10. Över de mäns huvuden, som omringa mig, må den olycka komma, som deras läppar bereda.

11. Eldsglöd må regna över dem; må de kastas i eld, i djup som de ej komma upp ur.

12. En förtalets manskall ej bestå i landet; en ond våldsman skall jagas, med slag på slag.

13. Jag vet att HERREN skall utföra den betrycktes sak och skaffa de fattiga rätt.

14. Ja, de rättfärdiga skola prisa ditt namn och de redliga bo inför ditt ansikte.

 1. Psalm  91

Den som sitter under den Högstes beskärm … Se sid 26  i  Triodion del I

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud! 3 ggr

Herre, förbarma Dig!! 3 ggr

Ära vare Fadern …

 1. Troparion Ton  2

O Kriste, vår Gud, mitt i denna värld har du skapat frälsning. På korset har Du utsträckt Dina allrarenaste armar och så församlat alla de folk, som ropa; Herre, ära vare Dig!

Nu och alltid …

 1. Stichira Ton 8

Så säger Herren till judarna; Mitt folk vad har ni gjort mot mig, vad ont har jag gjort mot eder? De blinda har jag upplyst, de spetälska har jag renat, den lame har jag upprest. Mitt folk vad har Du gjort mot mig? Och hur har du vedergällt mig? Istället för manna; galla, istället för vatten; ättika, istället för att älska mig har du korsfäst mig. Jag kan inte längre lida detta. Jag kallar till mig hedningarna och de skall ära mig, tillika med Fadern och Anden, och jag skall giva dem evigt liv.

 1. Prokimenon Ton 4 Ps 8:10, 2

I: Herre, vår Herre, huru härligt är icke Ditt namn över jorden.

II: Herre, vår Herre, huru härligt är icke Ditt namn över hela jorden.

 1. Paremi Jesaja 52:13 – 54:1
 2. Epistel Heb 2:11-18
 3. Evangelium Lukas 23:32-49

Före och efter evangeliet:   

Kör: Ära vare Ditt lidande, Herre ära vare Dig!

Herre, må Din nåd snart komma oss till mötes, ty vi äro mycket arma. Hjälp oss Gud, vår Frälsare, för Ditt namns härlighets skull. Herre, rädda oss och rena oss från våra synder för Ditt namns skull.

Trisagion: Helige Gud, … Se sid 3 i  Triodion del I

Fader vår …

 1. Kontakion Ton 8

Kommen låt oss prisa Honom som korsfästes för vår skull. Maria sade när hon såg Honom på träet; “Du har uthärdat korset, Du som är min Son och min Gud.

Herre, förbarma Dig!. (40 ggr)

O Du som varje tid och varje timme,… Se sid 4 i  Triodion del I

Herre, förbarma Dig   (3 ggr)

  Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, Du som orörd födde Gud, Ordet Du som är Gudaföderska, vi prisa Dig.

I Herrens namn välsigna, o fader!

Präst: Herre Jesus Kristus, för våra heliga fäders förböners skull, förbarma Dig över oss.

 1. Bön av Basilios den Store

Läsare: Härskarornas Herre och Gud, … Se sid 29 i  Triodion del I

 1. Nionde timmen

Kommen, låtom oss tillbedja Gud, vår Konung. Kommen låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus, vår Konung och Gud. Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus Själv, vår Konung och Gud.

 1. Psalm 69 

2. Fräls mig, Gud; ty vattnen tränga mig inpå livet.

3. Jag har sjunkit ned i djup dy, där ingen botten är; jag har kommit i djupa vatten, och svallet vill fördränka mig.

4. Jag har ropat mig trött, min strupe är förtorkad; mina ögon försmäkta av förbidan efter min Gud.

5. Flera än håren på mitt huvud äro de som hata mig utan sak; många äro de som vilja förgöra mig, de som äro mina fiender utan skäl; vad jag icke har rövat, det måste jag gälda.

6. Du, o Gud, känner min dårskap, och mina skulder äro icke förborgade för dig.

7. Låt icke i mig dem komma på skam, som förbida dig, Herre, HERRE Sebaot; Låt icke i mig dem varda till blygd, som söka dig, du Israels Gud.

8. Ty för din skull bär jag smälek, för din skull höljer blygsel mitt ansikte;

9. främmande har jag blivit för mina bröder och en främling för min moders barn.

10. Ty nitälskan för ditt hus har förtärt mig, och dina smädares smädelser hava fallit över mig.

11. Jag grät, ja, min själ grät under fasta, men det blev mig till smälek.

12. Jag klädde mig i sorgdräkt, men jag blev för dem ett ordspråk.

13. Om mig tassla de, när de sitta i porten; i dryckeslag göra de visor om mig.

14. Men jag kommer med min bön till dig, HERRE, i behaglig tid, genom din stora nåd, o Gud; svara mig i din frälsande trofasthet.

15. Rädda mig ur dyn, så att jag icke sjunker ned; låt mig bliva räddad från dem som hata mig och från de djupa vattnen.

16. Låt icke vattensvallet fördränka mig eller djupet uppsluka mig; och låt ej graven tillsluta sitt gap över mig.

17. Svara mig, HERRE, ty god är din nåd; vänd dig till mig efter din stora barmhärtighet.

18. Fördölj icke ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd; skynda att svara mig.

19. Kom till min själ och förlossa henne; befria mig för mina fienders skull.

20. Du känner min smälek, min skam och blygd; du ser alla mina ovänner.

21. Smälek har krossat mitt hjärta, så att jag är vanmäktig; jag väntade på medlidande, men där var intet, och på tröstare, men jag fann ingen.

22. De gåvo mig galla att äta, och ättika att dricka, i min törst.

23. Må deras bord framför dem bliva till en snara och till ett giller, bäst de gå där säkra;

24. må deras ögon förmörkas, så att de icke se; gör deras länder vacklande alltid.

25. Gjut ut över dem din ogunst, och låt din vredes glöd hinna upp dem.

26. Deras gård blive öde, ingen må finnas, som bor i deras hyddor,

27. eftersom de förfölja dem som du själv har slagit och orda om huru de plågas, som du har stungit.

28. Låt dem gå från missgärning till missgärning, och låt dem icke komma till din rättfärdighet.

29. Må de utplånas ur de levandes bok och icke varda uppskrivna bland de rättfärdiga.

30. Men mig som är betryckt och plågad, mig skall din frälsning, o Gud, beskydda.

31. Jag vill lova Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse.

32. Det skall behaga HERREN bättre än någon tjur, något offerdjur med horn och klövar.

33. När de ödmjuka se det, skola de glädja sig; I som söken Gud, edra hjärtan skola leva.

34. Ty HERREN lyssnar till de fattiga och föraktar icke sina fångna.

35. Honom love himmelen och jorden, havet och allt vad som rör sig däri.

36. Ty Gud skall frälsa Sion, han skall bygga upp Juda städer; man skall bo i dem och besitta landet.

37. Hans tjänares barn skola få det till arvedel, och de som älska hans namn skola bo däri.

 1. Psalm 70

Gud, kom till min räddning; … Se sid 71 i Triodion del I

 1. Psalm 86

Herre, böj till mig ditt öra … Se sid 30 i Triodion del I

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud! (3 ggr)

Herre, förbarma Dig!! (3 ggr)

Ära vare Fadern …

 1. Troparion Ton 8

När ogärningsmannen såg livets Upphov hänga på Korset, sade han; “Om det ej vore den människoblivne Guden, som här korsfästes med oss, så skulle solen ej ha dolt sina strålar, ej heller skulle jorden ha darrat i bävan. Men Du som har uthärdat allt, tänk på mig i Ditt Rike.”

Nu och alltid …

 1. Stichira Ton 7

Förskräckligt var att skåda himmelens och jordens Skapare hänga på korset, när solen mörknade och dag blev till natt, och jorden återgav de döda från deras gravar. Med dem tillbe vi Dig, fräls oss. (2 ggr)

 1. Prokimenon Ton 4

I: Dårarna säga i sina hjärtan: “Det finnes ingen Gud.”

II: Fördärv och styggelse är deras verk; ingen finnes som gör, vad gott är.

 1. Paremi  Jeremia 11:18 – 12:15
 2. Epistel  Heb. 10:19-31
 3. Evangelium  Joh 18:28 – 19:37

Före och efter evangeliet:

Kör: Ära vare Ditt lidande, Herre ära vare Dig!

Läsare: Övergiv oss ej helt och hållet för Ditt namns skull och utplåna icke Ditt förbund. Låt icke Din barmhärtighet vika ifrån oss för Abrahams, Din väns, skull och för Isaks, Din tjänares skull och för Israels, Din heliges, skull.

Trisagion: Helige Gud, … Se sid 3 i Triodion del I

Fader vår …

 1. Kontakion Ton 8

Kommen låt oss prisa Honom som korsfästes för vår skull. För Maria sade när hon såg Honom på träet; “Du har uthärdat korset, Du som är min Son och min Gud.

Herre, förbarma Dig!. (40 ggr)

O Du som varje tid och varje timme, … Se sid 3 i Triodion del I

Herre, förbarma Dig!

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim. Du som orörd födde Gud, Ordet du som är Gudaföderska, vi prisa dig.

I Herrens namn välsigna, o fader!

Präst: Gud, vare oss nådig och välsigne oss. Han låte Sitt ansikte lysa och förbarma sig över oss!

 1. Bön av Basilios den store

Läsare: Härskare, Herre Jesu Kriste, vår Gud, … Se sid 32 i Triodion del I

 1. Typika
  1. Ton 6

Saligprisningarna läses i rask takt

Herre tänk på mig … osv. som vanligt vid tredje antifonen i liturgin.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Herre tänk på mig när Du kommer i Ditt Rike.

Härskare ihågkom mig när Du kommer i Ditt Rike.

Helige, tänk på mig när Du kommer i Ditt rike.

Bugning till marken.

Läsare: Den himmelska härskaran prisar Dig med lovsånger och säger: Helig, helig, helig är Herren Sebaot, fulla äro himlarna och jorden av Din härlighet.

vers: De som skåda upp till Honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel. Ps 34:6

Den himmelska härskaran …

Ära vare Fadern …

Alla himmelska krafter tillsammans med heliga änglar och ärkeänglar prisar Dig med lovsånger och säger: Helig, helig, helig är Herren Sebaot, fulla äro himlarna och jorden av Din härlighet.

Nu och alltid …

 1. Trosbekännelsen

Jag tror … se sid 34 i Triodion del I

Gud vare mig nådig och förlåte alla mina missgärningar, vilka jag frivilligt och ofrivilligt begått i ord och gärning, medvetet och omedvetet, om dagen och om natten, med förståndet och i tanken – giv mig förlåtelse för allt för Din godhet och människokärleks skull.

Fader vår … … se sid 3  i Triodion del I

 1. Kontakion Ton 8

Kommen låt oss prisa Honom som korsfästes för vår skull. Maria sade när hon såg Honom på träet; “Du har uthärdat korset, Du som är min Son och min Gud.”

Herre, förbarma Dig. (40 ggr)

Allraheligaste Treenighet, Du enda kraft all godhets begynnelse, förbarma Dig över mig syndare, stärk mitt hjärta och gör det förståndigt och borttag ifrån mig all orenhet. Upplys mitt sinne så att jag ständigt upphöjer Dig och ropar till Dig: “En är helig, en är Herre,  Jesus Kristus, till Guds Faderns ära. Amen.

Kör: Lovat vare Herrens namn från nu och till evig tid. (3 ggr)

 1. Psalm 34

Jag vill lova Herren alltid … se sid 68 i Triodion del I

Diakon: Detta är vishet!

Kör: Sannerligen är ….

Präst: Allraheligaste Gudaföderska …

Kör: Ärorikare än kerubim …

Präst: Ära vare Dig, vår Gud ära vare Dig!

Kör: Ära vare Fadern …, nu och alltid … Amen. Herre, förbarma Dig! (3 ggr) Välsigna!

Präst: Kristus, vår sanne Gud, som för vår frälsnings skull, frivilligt led fruktansvärda kval i köttet, dog på det levandegörande korset och begravdes, må för sin allrarenaste Moders, de heliga ärorika och högt välsignade apostlarnas, de heliga och rättfärdiga Joakim och Annas, Herrens anfäder i köttet, och alla helgons förböners skull förbarma sig över oss och frälsa oss, ty Han är god och människoälskande och våra själars Frälsare.

Kör: Bevara o Herre …

OBS! Ingen liturgi firas på Stora Fredagen. 

Ingen mat serveras i matsalen och på denna korsfästelsens dag äter vi inget i enlighet med Herrens ord till fariséerna. (Matt 9:15) “Den dag skall komma då brudgummen tages ifrån dem och då skola de fasta.”

Men om någon är sjuk eller svag, så giv honom bröd och vatten efter solnedgången, efter fredagens aftongudstjänst.

 1. Aftongudstjänst på stora fredagen

Gudstjänsten börjar omkring 10:e timmen på dagen (kl. 16.00) Innan gudstjänsten, placeras gravbilden på altaret och Evangelieboken placeras på gravbilden. Efter början med Psalm 104, Stora ektenin och “Herre jag ropar…” sjunges sex stichirer. 

Prästen läser välsignelsen framför de heliga dörrarna

Präst: Välsignad vare vår Gud, städse, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Läsare: Amen. Ära vare Dig vår Gud, ära vare Dig!

Himmelske Konung, Trisagion: Helige Gud, Fader vår… Se sid 39 Triodion del I

Präst : Ty Riket är Ditt, och makten och härligheten, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Läsare: Amen. Herre, förbarma Dig! (12 ggr) Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Kommen låtom oss tillbedja Gud, vår Konung./ Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus, vår Konung och Gud./ Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus själv, vår Konung och Gud.

 1. Psalm 104

Lova Herren, min själ. Herre, … Se sid 39 Triodion del I

Ära vare Fadern …, nu och alltid … Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud. (3 ggr)

 1. Stora ektenin

Se sid 5 i Ortodox gudsjtänsthandbok

 1. Psalm 141 Herre jag ropar …

Sjunges enl. tonen för dagens stichirer.

Kör: Herre, jag ropar till Dig …

Sätt, o Herre, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. 

Låt icke mitt hjärta vika av till något ont till att öva ogudaktighetens gärningar.

 1. Ton 1

Hela skapelsen förvandlades av fruktan, när den såg Dig hänga på Korset o Kriste. Solen förmörkades och jordens grundvalar bävade. Allting led med Dig, Du som skapat allt. Herre, Du som frivilligt uthärdade detta, ära vare Dig. (2 ggr)

För min själ ur fängelset, så att jag får prisa Ditt namn.

 1. Ton 2

Det onda och laglösa folket, varför tänker de fåfänglighet? Varför dömer det alltings liv till döden? O stora under! Världsalltets Skapare överlämnas i de laglösas händer. Upp på korset höjes den människoälskande, för att Han må frigöra dödsrikets fångar, som ropa; Långmodige Herre, ära vare Dig!

Omkring mig skola de rättfärdiga församlas, när Du gör väl mot mig.

När den otadliga Jungfrun idag såg Dig upphängd på Korset, o Guds Ord, sörjde Hon bitterligen inom sig själv, djupt sårad i sitt hjärta. I smärta klagade hon från djupet av sin själ. Kraftlös efter att ha slagit sig för bröstet och med sitt hår utslaget utropade hon klagande, “Ve, min Gudomlige Son! Ve, världens Ljus! Varför har Du gått bort från min syn, o Guds Lamm? Därför greps också de okroppsliga krafterna av bävan och ropade; “Oövervinnerlige Herre; Ära vare Dig!”

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre. Herre, hör min röst.

När hon såg Dig, Kriste, alltings Skapare och Gud, hänga på Korset, ropade hon; som fastän Jungfru födde, i sorg; “Min Son, vart har Din gestalts skönhet försvunnit? Jag mäktar ej se Dig orättfärdigt korsfäst. Hasta nu! Stå upp; att också jag må se Din uppståndelse på tredje dagen!

Om Du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?

 1. Ton 6

Idag står Skapelsens Herre inför Pilatus och alltings Skapare överlämnas åt Korset. Frivilligt leds Han bort såsom ett lamm. Han naglas fast med spikar och hans sida genomborras. Han får att dricka från en svamp som dryper av galla. Världens Återlösare blir slagen på kinden och av sina egna tjänare hånas Han som danat allt! O, Herrens människokärlek! För dem som korsfäste Honom bönföll Han hos sin fader, sägande; “Förlåt dem denna synd, ty de laglösa vet icke vilken orätt de begå.”

Ära vare Fadern …,

Hur kunde den laglösa synagogan döma Skapelsens Konung till döden? Blyges de icke, när Han erinrade dem om de välgärningar genom vilka Han skyddat dem, sägande: “Mitt folk, vad har Jag gjort mot eder? Har Jag icke fyllt Juda med undergärningar? Har Jag ej genom Mitt blotta ord återuppväckt de döda? Har Jag ej helat allt ont och all sjukdom? Hur vedergäller ni Mig nu? Varför förgäter ni Mig? För läkedom ger ni Mig slag! För livet dödar ni Mig! Såsom en ogärningsman fäster ni på Korset Välgöraren, såsom en laglös, Laggivaren, såsom en brottsling alltings Konung!” O långmodige Herre, ära vare Dig!

Nu och alltid …

En fruktansvärd och underfull hemlighet ses idag utförd. Den oberörbare besegras. Han som friar Adam från förbannelsen bindes. Han som stänger avgrunden fängslas. Han för vilken himmelens krafter står bävande ställes inför Pilatus. Danaren blir slagen av den danades hand. Han som dömer levande och döda dömes till träet. Han som renar dödsriket stängs inne i graven. O Du som i kärlek uthärdade allt och frälste alla från förbannelsen, långmodige Herre; Ära vare Dig!

Ingång med evangelieboken

Aftonhymnen  Kör: O Jesu Kriste …

 1. Ps 22

I: De delade Mina kläder mellan sig och kastade lott om Min klädnad.

II: Min Gud, min Gud varför har Du övergivit mig?

 1. Paremier
 2. 2 Mos 33:11-23
 3. Prokimenon Ton 4 Ps 35

I: Herre, gå till rätta mot dem, som gör orätt mot Mig.

II: De vedergälla Mig med ont för gott.

 1. Job  42:12-17
 2. Jes. 52:13-54:1
 1. Prokimenon Ton 6 Ps 87

I: De hava sänkt Mig ned underst i graven, ned i mörkret, ned i dödsskuggan.

II: Herre, Min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför Dig.

 1. Epistel 1 Kor. 1:18-2:2

Halleluja Ton 5 Ps 69:2, 22

Fräls mig, Gud, ty vattnen tränga mig inpå livet.

vers: De gåvo mig galla att äta och ättika att dricka i min törst.

 1. Evangelium

1 Matt. 27:1-38

2 Lukas. 23:39-43

3 Matt. 27:39-54

4 Joh 19:31-37

5 Matt 27:55-61

Efter evangelieläsningarna bärs korset in i altarrummet och läggs på altarbordet.

 1. Förstärkta ektenin

Se sid 31 i Ortodox gudstjänsthandbok

 1. Aftonbön

Läsare:  Förläna, Herre, att vi denna afton … se sid 41 i Triodion del I.

 1. Bönfallande ektenin

Diakon: Låtom oss fullända vår bön till Herren …. Se sid 62 i Triodion del I

 1. Aposticha 

Medan aposticha sjunges, bildar prästerna en procession och bär Kristi gravbild till mitten av kyrkan. Se anm. i slutet.

 1. Stichirer Ton 2

När mannen från Arimathea tog Dig, den döde, ned från Träet, Du alltings liv, då lindade han Dig i linne med balsam, o Kriste. Ivrigt längtade han i sitt hjärta och med sina läppar, att Din heliga Lekamen skulle bliva svept. Därför ropade han med glädje, döljande sin fruktan; Ära vare Din förödmjukelse, o Människoälskande.

vers: Herren är nu Konung, Han har klätt sig i härlighet. Ps 93:1

När Du hade blivit lagd i en ny grav, du alltings Återlösare, såg dödsriket, som icke fruktar någon, Dig, och förskräcktes. Bommarna sprängdes: portar bröts sönder; gravarna öppnades och döda stod upp. Då ropade Adam till Dig i tacksam glädje: “Herre, du som är god mot alla, ära vare Dig!”

vers: Herren har gjort jordkretsen fast, så att den icke vacklar. Ps 93:1

När Du o Kriste, underkastade Dig att kroppsligen överlämnas åt graven, fastän Du som Gud till Ditt väsen var utan gräns och skrankor, då har Du tillbommat dödens kammare och tömt  dödsriket på dess rikedomar. Du har helgat denna sabbat med Din gudomliga ära, härlighet och glans.

När de himmelska makterna såg Dig, Kriste, smädad såsom en bedragare av de laglösa  och också såg gravens sten förseglas av de händer som stungit Din sida, då bävade de inför Din outsägliga långmodighet och fröjdade de sig över vår frälsning, ropande till Dig: Ära vare Din förnedring, o Du människoälskande.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

 1. Ton 5

Josef och Nikodemus tog Dig, som kläder sig i ljus såsom en mantel, ned från träet, och seende Dig död, naken och utan grav, grät de innerligt och ropade klagande: “Ve mig, ljuvaste Jesus! Nyss såg solen Dig hänga på korset och dolde sig i dunkel: jorden bävade i fruktan och templets förlåt rämnade. O nu ser jag Dig, som för min skull frivilligt tog på Dig döden. Huru ska jag kunna begrava Dig, min Gud; Hur ska jag kunna svepa Dig i linnebindlar? Hur ska jag med händerna kunna beröra Din oförstörbara Lekamen eller vilka sånger skall jag sjunga till Din hädanfärd, Du Barmhärtige? Jag lovar Dina lidanden, lovsjunger Din grav och Din Uppståndelse, ropande: Herre, ära vare Dig!”

 1. Simeons lovsång 

Kör: Herre, nu låter Du Din tjänare …

Läsare: Helige Gud, …  t o m  Fader vår. Se sid 3 i Triodion del I.

 1. Ton 2

Den ärevördige Josef tog Din heliga Lekamen ned från träet, svepte den i en ren linneduk, beströdde den med välluktande kryddor och lade den i en ny grav.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Till de myrrhabärande kvinnorna ropade ängeln som stod vid graven och sade; Myrrha anstår de döda, men Kristus har visat sig främmande för förstörelsen.

Präst : Detta är vishet!

Kör: Välsigna!

Präst : Han som är, vare välsignad, Kristus, vår Gud, städse nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen. Befästa, o Gud, den heliga ortodoxa tron och de rättrogna kristna i evigheternas evigheter.

Präst : Allraheligaste Guds Moder fräls oss.

Kör: Ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer prisad än serafim. Du som orörd födde Gud, Ordet, Du som är Gudaföderska vi prisa dig!

Präst : Ära vare Dig vår Gud, vårt hopp, ära vare Dig!

Kör: Ära vare …, nu och alltid … Herre, förbarma Dig!. (3 ggr) Välsigna!

Präst : Kristus, vår sanne Gud, Han som för oss människor och för vår frälsnings skull värdigas uthärda de svåra lidandena, det livgivande Korset och den frivilliga begravningen i köttet, må för sin renaste och heliga Moders förböner, genom kraften av de ärevördiga andliga och himmelska krafternas beskydd, genom bönerna av den ärevördige prisade profeten, förelöparen och Döparen Johannes, de heliga och ärorika apostlarna, de heliga och segerrika martyrerna, våra vördade och gudfruktiga fäder, Herrens heliga och rättfärdiga förfäder Joakim och Anna, den helige … dagens helgon var minne vi fira och alla helgon, förbarma sig över oss och frälsa oss, ty Han är en god och människoälskande Gud. För våra heliga fäders förböners skull, Herre Jesu Kriste, vår Gud, förbarma Dig över oss.

Kör: Bevara o Herre …

Under aposticha klär sig äldste prästen i full skrud. De andra prästerna klär sig i epitrachilion och felonion. När kören börjar sjunga: “Dig som kläder dig …” beröker den äldste prästen runt om altaret och gravbilden. 

Efter Fader Vår … när kören börjar sjunga; “Den ärevördige Josef … “ tar äldste prästen evangelieboken och de andra prästerna tar gravbilden och bär det över hans huvud. (Om det bara är en präst, kan gravbilden bäras av lekmän.) De går runt altaret från dess södra sida och genom norra dörren ut i kyrkan. Före processionen går ljusbärare och diakonen bär rökelsekaret.  Procession fortsätter till mitten av kyrkan, till ett med blommor dekorerat bord. Här placeras gravbilden och uppe på denna evangelieboken. Äldste prästen går runt graven tre gånger och beröker den från alla sidor. Han kan sedan bestänka den med rosenvatten och strö rosenblad över den. Efter slutvälsignelse, vördar prästerna och de troende enligt följande: Två djupa bugningar mot golvet, man kysser gravbilden och gör en djup bugning igen.

 1. Lilla sena kvällsgudstjänsten

Efter trosbekännelsen läses 

 1. Kanon Ton 6 Guds Moders gråt.

Sång 1

Irmos: Gående genom havets djup såsom torrt land och seende förföljaren Faraos skaror dränkas i havet ropade Israel; Låtom oss sjunga en segerns sång till Gud.

När hon såg sin Son och Herre hänga på korset, uppfylldes den rena Jungfrun med sorg och gråtande bittert med de andra kvinnorna ropade hon: ‘Ve mig!’

‘Jag ser Dig, käraste och älskade barn, hängande på korset och mitt hjärta är bittert sårat,’ sade den rena Jungfrun. Men säg i Din kärlek samma ord till mig Din tjänarinna.

Ära vare Fadern …

‘Av egen vilja, min Son och Skapare, uthärdade Du en fruktansvärd död på Träet’, sade Jungfrun, där hon stod vid korset med Din älskade lärjunge.

Nu och alltid …

‘Jag är berövad Honom, Han som är mitt hopp, min glädje, min son och Gud. Ve mig! Mitt hjärta är fyllt av ångest’, sade den Allrena gråtande.

Sång 3

Irmos: Ingen är så helig som Du Herre min Gud, Du har upphöjt Dina troendes horn, o Gode, och befäst oss på Din bekännelses klippa.

Av fruktan för judarna, har Petrus gömt sig och alla troende har flytt, förgätande Kristus’, sade Jungfrun gråtande.

‘Genom Din annorlunda och fruktade födelse, min son, har jag blivit upphöjd över alla mödrar; men ve mig! Invärtes brinner jag när jag nu ser Dig på korset!’

‘Jag skulle vilja ta min Son ned från korset och hålla Honom i mina armar såsom jag höll Honom när Han var barn,’ sade den Allrena. ‘Men ack, där finns ingen som kan ge Honom till mig!

‘Se mitt milda ljus, mitt hopp och liv, min Son och Gud, har blivit släckt på korset och därför brinner jag,’ sade Jungfrun utgjutande tårar.

Sång 4

Irmos: Kristus är min starkhet, min Gud och min Herre, sjunger den heliga Kyrkan och upphöjer sin röst med rent sinne och håller fest i Herren.

Du aldrig nedgående Sol, o evige Gud och Skapare av allt. Hur kunde Du uthärda Korsets lidande?’ frågade den Allrena gråtande.

Klagande, sade jungfru Modern till Josef: ‘O Josef gå med hast till Pilatus och bed att få ta ned Mästaren från korset!’

Seende den allrarenaste utgjutande tårar kom Josef bekymrad och med sorg till Pilatus och bad: ‘Giv mig, min Herres kropp.’

‘Jag ser Dig fläckad och sårad, utan härlighet, hängande naken på korset, o mitt barn. Mitt hjärta brinner’, sade Jungfrun sörjande med en moders sorg.

Sång 5

Irmos: Jag beder Dig, o Gode, upplys genom Ditt gudomliga ljus, deras själar som med kärlek om natten trängtar efter Dig, så att de må känna Dig, o Guds Ord. Du Gud, som kallar dem tillbaka från överträdelsernas mörker.

Brutna och bestörta av sorg, tog Josef och Nikodemus ner Mästarens allrarenaste tempel, hans kropp, från korset. Och de uppstämde klagosång och prisade deras Herre.

Den rena Jungfrumodern grät när hon tog Sonen i sina armar. Hennes tårar flödade ner över Honom och med bittra tårar kysste hon Honom.

‘Min Son, min Herre och Gud, Du var Din tjänarinnas enda hopp, mitt liv och mina ögons ljus och nu har jag förlorat Dig, mitt ljuva och mest älskade barn.’

‘Ve mig! Ångest, smärta och suckan har tagit mig’, ropade den rena Jungfrun bittert klagande; ‘Ty jag ser Dig, mitt älskade barn, avklädd, bruten, smord till begravning, ett lik.’

Sång 6

Irmos: När jag ser frestelsernas svallande vågor i livets hav, ilar jag till Din lugna hamn och ropar till Dig; Du rik på förbarmande; för mitt liv ut ur förgängelsen.

‘I mina armar håller jag Dig som lik, o älskade Herre, Du som fört döda till liv. Djupt sårat är mitt hjärta och jag längtar att dö med Dig’, sade den Allrena, ‘ty jag kan inte uthärda att se Dig livlös utan anda.’

‘O Gud stor i kärlek, o barmhärtige Herre, jag är fylld med rysningar när jag ser Dig vanvördad, livlös, utan skönhet, naken och jag gråter över Dig. Ve mig! Jag har aldrig tänkt att se Dig likt detta, min son.’

‘O Guds Ord, har Du inte något ord till Din tjänarinna? Har Du inget medlidande med Din moder?’ sade den Allrena klagande, gråtande och kyssande sin Sons syndfria kropp.

‘Jag betänker, o Mästare, att jag aldrig mer skall höra Din röst, aldrig mer skall Din tjänarinna se Ditt ansiktes skönhet som förr, ty Du min Son har gått bort inför mina ögon.’

 1. Kontakion Ton 8

Kommen låt oss prisa Honom som korsfästes för vår skull. Ty Maria sade när hon såg Honom på träet: “Fastän Du har uthärdat korset, så är Du min Son och min Gud!”

 1. Ikos

Seende sitt eget Lamm ledas till att slaktas, följde Maria, hans Moder, Honom, tillsammans med de andra kvinnorna och med gråt sade hon: “Vart går Du mitt barn? Varför går Du så fort? Är där ytterligare ett bröllop i Kana, där vatten skall förvandlas till vin? Skall jag följa Dig, mitt barn, eller skall jag vänta på Dig? Säg något till mig, o Ord, gå inte förbi mig i tystnad. Du har bevarat min jungfrulighet och Du är min Son och min Gud!

Sång 7

Irmos: Ängeln gjorde ugnen sval för de fromma ynglingarna. Men Guds bud, som brände ihjäl kaldéerna, övertygade tyrannen att ropa; prisad är Du, våra fäders Gud!

‘Var är nu, o min Son och Gud, ängelns glada budskap som Gabriel förde till mig vid bebådelsen? Han kallade Dig Konung och Gud och Den Högstes Son, och nu skådar jag Dig o mitt ljuva ljus naken, sårad, livlös!’

‘Befria mig från min vånda och tag mig med Dig, o min Son och Gud. Låt mig också nedstiga med Dig, o Mästare, i dödsriket. Lämna mig inte ensam, ty jag kan inte bära att se på Dig, mitt ljuva ljus!’

Med de andra kvinnorna som bar välluktande kryddor, klagade Jungfrun bittert när hon såg Kristus bäras till graven. ‘Ve mig’, ropade hon, ‘vad ser jag?’ ‘Vart går Du nu, min Son? Lämnar Du mig här ensam?’

I sin bedrövelse och sorg, sade den obefläckade Jungfrun till de myrrhabärande kvinnorna: ‘Förena er med mig i gråt och bitter klagan: ty se, mitt ljus och er lärare lägges i graven.’

Sång 8

Irmos: Du har utgjutit dagg över flammorna på de heliga ynglingarna, och Du har bränt upp vattnet vilket utgöts över Din rättfärdige tjänares offer. Ty Du Kristus, skapar allt allenast genom kraften av Din egen vilja och vi upphöjer Dig över allt.

Seende Jungfruns klagan blev Josef bittert olycklig och ropade högt av sorg: ‘Hur skall jag, Din tjänare, o Gud, bereda Din kropp till graven? Hur skall jag linda den i linnebindlar?’

Denna underliga syn är bortom vårt förstånd, Herren som uppehåller allt skapat hålles som ett livlöst lik i armarna på Josef och Nikodemus, när de skall bereda hans kropp till begravningen.

‘En fruktansvärd och förskräcklig hemlighet ser jag’ ropade Jungfrun. ‘Varför lägges Du, min son, i en trång grav, Du som på Din befallning uppreser alla döda från gravarna?’

‘Jag skall inte lämna graven, mitt barn, aldrig skall Din tjänarinna upphöra att utgjuta tårar, förrän också jag far till dödsriket. Ty jag kan inte bära förlusten av Dig, mitt Ljus.

Sång 9

Irmos: Det är omöjligt för människor att se Gud, på vilken änglaskarorna ej våga skåda, men genom dig, allrarenaste, blev det köttblivna Ordet synligt. Därför prisar vi tillsammans med de himmelska härskarorna, dig salig.

‘Aldrig skall glädje bli min,’ ropade den obefläckade klagande. ‘Min glädjes ljus har nedstigit till graven. Men jag skall inte lämna Honom allena. Här skall jag dö och bli begravd med Honom.’

‘Hela nu min själs sår, o mitt barn, ‘ ropade den heliga Jungfrun gråtande. Stig upp och stilla min pina och bittra ångest. Ty Du har makt, o Mästare, och Du kan göra vad Du vill. Även Din begravning är frivillig.

‘Har Du inte sett djupet av min ömma kärlek?’ , sade Herren till den rena Jungfrun. ‘ Därför vill jag frälsa min skapelse, därför har jag antagit döden. Men jag skall uppstå igen och Gud skall upphöja Dig i himlen och på jorden.’

‘Jag lovprisar Ditt medlidande älskade Herre, och jag tillber Din rika barmhärtighet. Ty såsom Gud har Du villigt påtagit Dig att frälsa Din skapelse’, sade den Allrena Jungfrun. ‘Ty, genom Din uppståndelse, ha förbarmande med oss alla.’

Istället för “Sannerligen är det tillbörligt …” upprepar vi irmos: Det är omöjligt …

Efter Trisagion: Helige Gud … t o m Fader vår …

 1. Kontakion 

Kommen låtom oss prisa Honom …

Låtom oss  och resten av Lilla sena kvällsgudstjänsten

 1. Morgongudstjänst
 2. på den stora och heliga lördagen
 3. Sorgeropen

Sjunges på fredagskväll.

De kungliga dörrarna öppnas.

Diakon: Stå upp!  Välsigna o fader!

Präst: Välsignat vare Faderns, Sonens och Den Helige Andes Rike. Nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Här berökes altare, ikonostas och folk.

Läsare: Amen. Ära vare Dig, Kriste, vår Gud! Ära vare Dig!

Himmelske Konung, Tröstare, …   Trisagion: Helige Gud, …    Fader vår …,  Se sid 3 i Triodion del I

Präst: Ty Riket är Ditt och makten och härligheten i evighet.

Kör: Amen.

Läsare: Herre, förbarma Dig!.(12 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Kommen, låtom oss tillbedja …,  Se sid 3 i Triodion del I

Psalm  20, 21…,  Se sid 5 i Triodion del I

 1. Troparier

 Läsare: Fräls, o Herre, Ditt folk …,  Se sid 5 i Triodion del I

Prästen läser följande Ekteni stående framför det heliga bordet och beröker det.

 1. Förstärkta ektenin

Diakon: Förbarma Dig över oss … Ortodox gudstjänsthandboken sid 31

Kör: Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Präst: Ty Du är en god och människoälskande Gud, och till Dig uppsända vi lov, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen. I Herrens namn välsigna, fader!

Präst: Välsignad vare den Väsensena, Livgivande och odelade Treenigheten, nu och alltid och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen.

Läsare: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, hos människor till vilka Han har behag. (3 ggr)

Herre upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna Ditt lov. (2 ggr)

 1. Hexapsalmerna

Psalm 3, 38, 63

Se sid 7 i Triodion del I

 1. Stora ektenin  Se Ortodox gudstjänsthandbok sid 5

Diakon: I frid låtom oss bedja till Herren …

 1. “Herren är Gud …”  Ton 2
 2. Se Ortodox gudstjänsthandbok sid 16

Prästerskapet kommer ut från altaret, genom de heliga dörrarna och ställer sig vid Kristi grav. Medan troparierna sjungs beröker prästen föregången av diakonen graven, ikonostasen och hela kyrkan, såsom vanligt i morgongudstjänsten. Alla har ett tänt ljus i handen. Sedan följer Lovsångerna som består av verser från Psalm 119 och troparier.

 1. Troparion Ton 2

Den ärevördige Josef tog Din heliga Lekamen ned från träet, svepte den i en ren linneduk, beströdde den med välluktande kryddor och lade den i en ny grav.

Ära vare Fadern …

När Du nedsteg till döden, Du odödliga Liv, då nedslog Du helvetet med Ditt gudomliga ljus. Men när Du uppväckte de döda från underjorden, då ropade de himmelska makterna: O Livgivare, o Kriste vår Gud, Ära vare Dig!

Nu och alltid …

Till de myrrhabärande kvinnorna ropade ängeln, som stod vid graven, och sade: “Myrrha anstår de döda men Kristus har visat sig främmande för förstörelsen.

 1. Första avdelningen 
 2. Psalm 119 med Troparier Stichiraton 5

Första avdelningen består av 75 verser, dock sjungs endast följande:

Kör: Välsignad vare Du, Herre, lär mig Dina stadgar. Ps 119:12

Läsare: 1  Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter Herrens lag.

Kör: Du o Kriste, vårt liv, lades i graven. Änglarnas härskaror fylldes med bävan och de lovade Din ödmjukhet.

Läsare: 2  Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt. De som av allt hjärta söka honom.

Kör: O Liv, hur kan Du dö? Hur kan Du bo i graven? Dödens herravälde förringar Du och Du upprättar de döda i dödsriket.

Läsare: De som icke göra vad orätt är, utan vandra på hans vägar.

Kör: Vi prisa Dig, o Jesu Konungen, och vi ära Din grav och Ditt lidande, genom vilka Du har frälst oss från förintelsen.

Läsare: 11  Jag gömmer Ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot Dig.

Kör: O Jesu, min ljuvhet. Du frälsningens Ljus, huru kunde Du döljas i gravens dunkel, Du outsägbara och oförlikneliga tålamod.

Läsare: 72  Din muns tal är mig bättre än tusentals stycken guld och silver.

Kör: När Du Kriste, Skapare, lades i graven, då skakades dödsrikets fästen och de dödligas gravar öppnades. Ära vare Fadern … Vi lovsjunga Dig, Du Ord och allas Gud, med Fadern och Den Helige Ande, och vi ära Din Heliga grav. Nu och alltid …

Theotokion

Vi prisa Dig salig, Rena Gudaföderska, och i tro ära vi Din Sons och vår Guds tre dagar i graven.

Första tropariet upprepas:

Du O Kriste, vårt Liv, lades i graven. …

 1. Lilla ektenin

Doxologin:

Präst: Ty välsignat är Ditt namn och prisat Ditt Rike, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid …

I början på andra avdelningen beröker prästen eller diakonen gravens fyra sidor samt ikonostasen och folket.

 1. Andra avdelningen 
 2. Psalm 119 med Troparier Stichiraton 5

Kör: Det är tillbörligt att upphöja Dig, Livgivare, Du som på Korset utsträckte Dina händer och krossade fiendens makt.

Läsare: 73  Dina händer hava gjort och berett mig; giv mig förstånd, så att jag kan lära Dina bud.

Kör: Rätt är att upphöja Dig, Alltets Skapare, ty genom Ditt lidande löste Du oss till frihet från lidande och förgängelse.

Läsare: 75  Herre, jag vet att Dina domar äro rättfärdiga, och att Du har tuktat mig i trofasthet.

Kör: O Kristus, Du sov i graven den livgivande sömnen och uppväckte människosläktet ur syndens tunga sömn.

Läsare: 76  Din nåd vare min tröst, såsom Du har lovat Din tjänare.

Kör: Jag den enda bland kvinnor, som utan smärta födde Dig, min Son, sade Jungfru. Men nu känner jag outhärdbar smärta inför Ditt lidande.

Läsare: 77  Din barmhärtighet kommer över mig, så att jag får leva; ty Din lag är min lust.

Kör: Serafer fruktade med bävan när de sågo Dig, Frälsare, Den med Fadern i höjden oskiljbare, ligga där död i en grav på jorden.

Läsare: 78  På skam komma de fräcka, ty de hava gjort mig orätt utan sak; men jag vill begrunda Dina befallningar.

Kör: Vid Din korsfästelse o, Ord, rämnade templets förlåt i två delar och himmelens ljus dolde sina strålar, när Du, Solen, förnedrande gömdes i jorden.

Läsare: 79  Till mig må de vända sig, som frukta Dig, och de som känna Dina vittnesbörd.

Kör: Han som i begynnelsen med sin vilja bestämt jordens gång, sänkes nu förnedrande död ned i jorden. Bäva ni himlar vid denna syn.

Läsare: 81  Min själ trängtar efter Din frälsning, jag hoppas på Ditt ord.

Kör: Kommen, låtom oss som de myrrhabärande kvinnorna sjunga en helig klagan till den döde Kristus, så att vi likt dem må höra honom säga; “Glädjen eder!” (Matt 28:9)

Läsare: 82  Mina ögon trängta efter Ditt tal, och jag säger: “När vill Du trösta mig?”

Kör: Du o Ord, är sannerligen den myrrha som ej fattas, dock förde kvinnorna med sina kryddor myrrha till Dig, Du levande Gud, för att smörja Dig såsom en död kropp.

Läsare: 83  Ty jag är såsom en vinlägel i rök, men jag förgäter icke Dina stadgar.

Kör: Genom din begravning, o Kristus, nedslogs helvetets rike och genom Din död dödade du döden och befriade jordens barn från förstörelsen.

Läsare: 84  Huru få äro icke Din tjänares dagar! När vill Du hålla dom över mina förföljare?

Kör: Livsflödets källa, Guds Visdom, nedsteg till graven och gav liv åt alla i helvetets djup.

Läsare: 85  De fräcka gräva gropar för mig, de som icke leva efter Din lag.

Kör: För att förnya den brustna dödliga människonaturen, har jag villigt låtit mitt kött sargas av döden. O Moder, slå ej Ditt bröst av sorg.

Läsare: 86  Alla dina bud äro sanning; utan sak förföljer man mig; hjälp mig.

Kör: O Rättfärdighetens morgonstjärna, Du har nedstigit till underjorden och upprest de döda, såsom de varit sovande, och fördrivit helvetets mörker.

Läsare: 88  Behåll mig vid liv efter Din nåd, så vill jag hålla Din muns vittnesbörd.

Kör: Adam förskräcktes när Gud vandrade i paradiset, men gläder sig nu när Han nedstigit till helvetet. Då föll han, men är nu upprest.

Läsare: 89  Evinnerligen, Herre, står Ditt ord fast i himmelen.

Kör: Seende Din kropp läggas i graven, o Kristus, gav Din Moder sina tårars offer till Dig och sade; “Stå upp min Son, såsom Du förutsagt.”

Läsare: 90  Från släkte till släkte varar Din trofasthet, Du har grundat jorden, och den består.

Kör: När Josef värdigt lade Dig i en ny grav, o Frälsare, sjöng han klagande till Dig en begravningshymn värdig Gud.

Läsare: 93  Aldrig skall jag förgäta Dina befallningar, ty genom dem har Du behållit mig vid liv.

Kör: “Mitt hjärta är fruktansvärt sårat, och mitt lidande är gränslöst, när jag ser Dig, o Ord, orättvist offras” klagade Den Rena Modern.

Läsare: 95  På mig vakta de ogudaktiga för att förgöra mig; men jag aktar på dina vittnesbörd.

Kör: Nu sjunger Josef och Nikodemus begravningssånger till den döde Kristus och med dem sjunga också serafer.

Läsare: 97  Huru kär har jag icke Din lag! Hela dagen begrundar jag den.

Kör: Helvetet bävade, när det såg Dig Kristus, Livgivare, nedslå dess välde och uppväckte de från alla tider döda.

Läsare: 121  Jag övar rätt och rättfärdighet; Du skall icke överlämna mig åt mina förtryckare.

Kör: O! Simeons profetia har fullbordats, ty Ditt svärd har genomborrat mitt hjärta, Emanuel. (Luk 2:35)

Läsare: 123 Mina ögon trängta efter Din frälsning och efter Din rättfärdighets tal.

Kör: Solen såg Dig o, min Kristus, Du osynliga ljus, gömmes livlös i graven, och förlorade av fruktan sitt sken.

Läsare: 125  Jag är Din tjänare; giv mig förstånd, så att jag kan känna Dina vittnesbörd.

Kör: “O Kristus!” utropade den allrarenaste Modern, klagande när hon såg Dig som död, O Liv, förbliv ej bland de döda!”

Läsare: 127  Därför har jag Dina bud kära mer än guld, ja, mer än fint guld.

Kör: Stor och fruktansvärd är den syn vi se framför oss, o Frälsare, ty av Sin egen vilja samtyckte Livets upphov döden, på det att Han skulle ge alla liv.

Läsare: 131 Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter Dina bud.

Kör: Med våra hymner, O Kristus, och med alla troende, tillber vi nu Din korsfästelse och Din gravläggning, ty genom Din begravning är vi friade från döden. Ära vare Fadern … O Gud, utan begynnelse, Ord och Ande av samma evighet, stärk genom Din kraft vår överhet mot dess fiender. Nu och alltid …

Theotokion

Du som födde Livet, Du allraheligaste och rena Jungfru, hejda förförelserna i Kyrkan och förläna frid, Du Goda.

Första tropariet upprepas:

Det är tillbörligt att upphöja Dig, Livgivare, …

 1. Lilla ektenin

Doxologin:

Präst: Ty helig är Du vår Gud, Du som tronar på keruberna och till Dig uppsända vi lov, tillsammans med Din evige Fader och den allraheligaste och livgivande Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

 1. Tredje avdelningen 
 2. Psalm 119 med Troparier Stichiraton 3

Denna består av 48 verser. Vanligen sjungs endast följande.

Kör: Alla släkten frambära en lovsång till Din grav, min Kriste.

Läsare: 132 Vänd Dig till mig och var mig nådig, såsom rätt är mot dem som hava Ditt namn kärt.

Kör: Josef från Arimathea tar Din Lekamen ned från träet och lägger Dig i en ny grav.

Läsare: 133  Gör mina steg fasta genom Ditt tal, och låt ingen orätt varda mig övermäktig.

Kör: De myrrhabärande kvinnorna kom till Dig, min Kriste, med omtänksamt förberedd myrrha. (3 ggr)

Medan detta sjungs, strör prästen rosenblad över Kristi grav.

Läsare: 134  Förlossa mig från människors förtryck, så vill jag hålla Dina befallningar.

Kör: Kom Du hela skapelse, låt oss frambära dödshymnen till Skaparen.

Läsare: 136  Vattenbäckar rinna ned från mina ögon, därför att man icke håller Din lag.

Kör: Trefalt välsignade Josef tog vård om Kristi, Livgivarens, kropp. Livgivare, Frälsare! Ära vare Din makt, som tillintetgjort dödsriket.

Läsare: 146  Jag ropar till Dig, fräls mig, så vill jag hålla Dina vittnesbörd.

Kör: När den Allrarenaste såg Dig, o Ord, undanlagd, då grät hon i moderlig kärlek.

Läsare: 149  Hör min röst efter Din nåd; Herre, behåll mig vid liv efter Dina rätter.

Kör: Kvinnor kom med smörjelse att smörja Kristus, den Smorde.

Läsare: 150  Nära äro de som jaga efter skändlighet, de som äro långt ifrån Din lag.

Kör: Döden har Du dödat, min Gud, genom Din död i gudomlig makt.

Läsare: 160  Summan av Ditt ord är sanning, och alla Din rättfärdighets rätter vara evinnerligen.

Kör: O Du mina ögons ljus, o Du mitt ljuva Barn, hur är Du nu dold i graven?

Läsare: 161  Furstar förfölja mig utan sak, men mitt hjärta fruktar för Dina ord.

Kör: Gråt icke, min Moder! Jag lider detta för att befria Adam och Eva.

Läsare: 162  Jag fröjdar mig över Ditt tal såsom den som vinner stort byte.

Kör: Jag prisar Din gränslösa barmhärtighet, min Son, för vilken Du så lider.

Läsare: 165  Stor frid äga de som hava Din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.

Kör: De myrrhabärande kvinnorna kom till Din grav, Frälsare, och hembar Dig myrrha.

Läsare: 167  Min själ håller Dina vittnesbörd, och jag har dem storligen kära.

Kör: Skynda, o Ord, stå upp! Borttag sorgen från Henne, som i renhet födde Dig.

Läsare: 172  Min tunga sjunge om Ditt ord, ty alla Dina bud äro rättfärdiga.

Kör: Bärande Dig, o frälsare, flydde en gång Josef. En annan Josef begraver Dig nu.

Läsare: 175  Låt min själ leva, så skall hon lova Dig, och låt Dina rätter hjälpa mig.

Kör: De myrrhabärande kvinnorna lät myrrha strömma på Din grav, när de bittida om morgonen kom dit. (3 ggr)

Medan detta sjungs, bestänker prästen, enligt grekisk sed, graven och de närvarande med rosenvatten.

Läsare: 176  Om jag far vilse, så uppsök Din tjänare såsom ett förlorat får, ty jag förgäter icke Dina bud.

Kör: Genom Din Uppståndelse, giv frid åt Din kyrka och frälsning åt Ditt folk. Ära vare Fadern … Treenige Gud, Fader, Son och Helig Ande, förbarma Dig över världen, nu och alltid …

Theotokion

O Jungfru gör Dina tjänare värdiga att skåda Din Sons Uppståndelse.

 1. Den helige Johannes Damascinos Uppståndelsehymner

Kör: Välsignad vare Du Herre, lär mig Dina stadgar.

Änglaskaran förundrade sig, då den såg Dig räknad bland de döda. Dock förintade Du, Frälsare, dödens makt och uppreste med Dig Adam och befriade alla människor från dödsriket.

Välsignad vare Du, Herre, lär mig Dina stadgar!

I kvinnor, varför blandar Ni välluktande kryddor med tårar av medlidande? Så ropade den strålande ängeln i graven till myrrhabärerskorna. “Sen graven och veten, att Frälsaren är uppstånden ur graven!”

Välsignad vare Du, Herre, lär mig Dina stadgar!

Bittida om morgonen ilade myrrhabärerskorna gråtande till Din grav. Men ängeln trädde dem till mötes och sade: “Tårarnas tid är förbi! Gråten icke utan förkunnen Uppståndelsen för apostlarna!”

Välsignad vare Du, Herre, lär mig Dina stadgar!

De myrrhabärande kvinnorna klagade, då de kom med myrrha till Din grav, o Frälsare. Men ängeln talade tydligt till dem och sade: “Varför räknar Ni den Levande bland de döda? Se, såsom Gud har Han uppstått ur graven!”

Ära vare Fadern …

Vi tillbedja Fadern och hans Son och den Helige Ande, den Heliga Treenigheten i ett väsen, och vi ropa med seraferna; Helig, helig, helig är Du, Herre, nu och alltid …

Då Du födde Livgivare, o Jungfru, förlossade Du Adam från synden och skänkte Eva glädje istället för bedrövelse; och Han som tog mandom av Dig och är både Gud och människa, har till livet återupprättat dem som fallit därifrån.

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud. (3 ggr)

 1. Lilla ektenin

Doxologin:

Präst: Ty Du är Fridens Konung och våra själars Frälsare, och till Dig uppsända vi lov Fader, Son och Helig Ande. Nu och alltid …

Kör: Amen.

 1. Kathisma Ton 1

Kör: Josef utbad sig av Pilatus Din Heliga Lekamen. Han smorde den med kryddor, svepte den i en ren linneduk och lade den i en ny grav. Dit kom de myrrhabärande kvinnorna bittida om morgonen och utropade: Uppenbara Din Uppståndelse, såsom Du förutsagt, o Kriste.

Ära vare Fadern …

Uppenbara Din Uppståndelse som Du förutsagt o Kriste!

Nu och alltid …

Änglarnas kör häpnade, när den såg Dig såsom död, och lagd i en grav, Du som är i Faderns sköte: såg Dig, vilken änglarnas härskaror omgiva och lovprisa, bland de döda i dödsriket.

 1. Psalm 51

Läsare: Gud var mig nådig efter din godhet, … Se sid 22 i Triodion del I

 1. Kanon Ton 6

Irmos 1:  Honom som i forna dagar i havets böljor hade dolt den hotande tyrannen, dolde de frälstas barn i jorden. Men låt oss som jungfrurna lovsjunga Herren, ty högt är Han upphöjd.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

O Herre, min Gud, jag skall sjunga en begravningshymn till Dig. En sång till Din begravning. Ty genom Din begravning har du öppnat livets portar för mig, och genom Din död har du nedslagit död och helvete.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Alla ting ovan och alla under jorden darrade av fruktan vid Din död, då de såg Dig, o min Frälsare, på tronen i det höga och i graven därnere. Ty bortom vårt förstånd ligger du för våra ögon, ett lik dock Livets källa.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

För att fylla allt med Din härlighet, har du nedstigit till jordens innandömen; ty min person som i Adam har inte blivit gömd för Dig, men i Din kärlek till människorna blev Du lagd i graven och upprättar mig ur förgängelsen.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Irmos 3:  När skapelsen såg Dig, som fritt hängde upp jorden på vattnen, hänga på Huvudskalleplatsen, rördes den av djup förundran och ropade; “Ingen är helig utom Du o Herre.”

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Tecken och bevis har Du framställt med många händelser vid Din begravning; och nu o Härskare, både som Gud och människa har Du uppenbarat Dina fördolda hemligheter för dem som är i dödsriket vilka ropa: “Det finnes ingen helig utom Dig, o Herre!

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Du har sträckt ut dina armar och förenat det som var åtskilt; svept i en duk, o Frälsare, och lagd i grav, har Du befriat fångarna och de ropa: ‘Det finnes ingen helig utom Du, o Herre!’

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

O Du, som ingen kan omfatta, har av Din egen vilja låtit Dig inneslutas i en beseglad grav; dock har Du genom Dina krafter som Gud uppenbarat Din makt för dem som sjunger: ‘Det finnes ingen helig utom Du, o Herre, som älskar människorna.

 1. Lilla ektenin

Doxologin:

Präst: Ty Du är Fridsfurste och våra själars Frälsare och Dig hembära vi ära, Fader, Son och Helige Ande, nu och alltid …

 1. Kathisma Troparion Ton 1

Kör: Väktarna som bevakade Din grav, o Frälsare, blev såsom döda inför glansen av den synliga ängeln, som för kvinnorna förkunnade Uppståndelsen.

Vi lovsjunga Dig, som borttager förstörelsen. Vi nedfalla inför Dig, som uppstod ur graven, Dig vår ende Gud.

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Irmos 4:  Förutseende Ditt gudomliga självutgivandet på Korset utropade Habackuk i hänförelse:” Du har krossat de mäktigas styrka, o Gode, och såsom Allsmäktig har Du predikat för dem som var i dödsriket.”

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Idag har Du hållit sjunde dagen helig, den vilken Du fordom har välsignat genom att vila från dina verk. Du för allting till att vara till och gör allting nytt iakttagande sabbatsvilan, min Frälsare, och upprättar Din styrka.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Du har förvärvat segern genom Din stora styrka i Din själ skildes från Din kropp, dock har Du genom Din makt, o Ord, sönderbrutit dödens och helvetets bojor.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Helvetet fylldes med bitterhet när det mötte Dig, o Ord, ty det såg en död gudomliggjord, märkt av sår dock Allsmäktig och helvetet föll tillbaka vid denna syn.

Irmos 5 : Din gudomsuppenbarelses ljus, som icke känner någon afton och som i nåd uppgick för oss, såg Jesaja, o Kriste. Vid midnattstiden stod han upp och ropade: “De döda skola uppstå och de som äro i gravarna skola vakna och de som äro på jorden skola fröjda sig.”

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Blivande en skapelse formad av stoft, o Skapare, har Du förnyat de på jorden födda. Linnebindlarna och graven visar, o Ord, Dina hemligheter. Ty den ärevördige rådsherren fullföljer Din Faders råd som så härligt har ombildat mig i Dig.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Genom döden har Du förvandlat dödligheten och genom Din begravning förstörelsen. Med gudomlig makt har du gjort den natur av vilken Du var tagen oförgänglig. Du har tagit och förlänat det odödlighet! Ty, o Härskare, Ditt kött såg inte förstörelsen inte lämnades Din själ i helvetet såsom en främlings.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Framkommen ur en födelse utan smärta och sårad av ett spjut i Din sida, o min Skapare, har Du på ett övernaturligt sätt sovit en livgivande sömn, uppvaknat till liv från sömnen och förstörelsen genom Din allsmäktiga kraft.

Irmos 6:  Uppslukad i den stora fiskens buk men icke behållen däri blev Jona, ty han var förebilden till Ditt lidande och Ditt återlämnande ur graven.

Såsom ur ett  gemak steg han fram ur odjuret, ropande till vakterna: “I som vaken över det fåfängliga och falska, I haven övergivit den nåd, som erbjöds er. ”

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Du blev sargad dock ej skild, o Ord, från kroppen som Du antagit. Ty fastän Ditt tempel förstördes genom dina lidanden, är ändock Gudomens person och Din kropp ett: i båda är Du Guds Son, Guds Ord, både Gud och man.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Adams fall förde döden till människosläktet men ej till Gud. Ty fastän Din jordiska kropp plågades förblev dock Gudomen oberörd; Det som var förgängligt i Din mänskliga natur har Du förvandlat till oförgänglighet, och genom Din Uppståndelse har Du uppenbarat en källa till odödligt liv.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Helvetet är konung över dödliga, dock inte för evigt. Lagd i graven, mäktige Herre, har Du med Din livgivande hand söderbrutit dödens galler. För dem från alla tider sovande i gravarna har Du förkunnat verklig befrielse, o Frälsare,  Du som har blivit den förstfödde från de döda.

 1. Lilla ektenin

Doxologin:

Präst: Ty Du är Fridens Konung och våra själars Frälsare och till Dig uppsända vi lov, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

 1. Kontakion Ton 2

Han som tillstänger avgrunden ses såsom död och den Odödlige överlämnas såsom död åt graven, lindad i välluktande kryddor och linne. Kvinnor kom för att smörja Honom, bitterligen gråtande och ropande: “Detta är den högt välsignade Sabbaten på vilken Kristus, vaknad ur sömnen skall uppstå på tredje dagen.”

 1. Ikos

Han som uppehåller allt lyftes upp på korset och hela skapelsen grät när den såg Dig hänga naken på korset. Solen dolde sina strålar och stjärnorna visade inte sin glans, jorden skakade av mäktig fruktan, havet flydde och klippor rämnade och många gravar öppnades och heligas kroppar stod upp. Helvetet stönade i djupet och judarna överlade om att sprida falska rykten mot Kristi Uppståndelse. Dock ropade kvinnorna högt: ‘Detta är den mest välsignade Sabbaten på vilken Kristus vilar, men på tredje dagen skall Han uppstå igen!

Irmos 7:  Outsägliga under! Han, som i ugnen befriade de heliga ynglingarna från flammorna, lägges i en grav, död och utan anda, till frälsning för oss, som sjunga: “Återlösare och Gud! Du är välsignad!”

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Helvetet sårades i hjärtat när det mottog Honom vars sida blev stungen av spjutet; uppslukad av den gudomliga elden stönade det högt vid vår frälsning, vi som sjunger: ‘O Gud vår Befriare, välsignad vare Du!’

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Alltets Liv underkastade sig gravläggningen, enligt dödens lag, och gjorde det till uppvaknandets källa, till vår frälsning vi som sjunger: ‘O Gud vår Befriare, välsignad vare Du!’

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

I helvetet, i graven och i Eden var Kristi gudomlighet osynligt förenat med Fadern och Anden till vår frälsning vi som sjunger: ‘O Gud vår Befriare, välsignad vare Du!’

Irmos 8:  Darra och bäva, du himmel, och bäva ni jordens grundvalar! Ty se, bland de döda räknas Han, som bor i höjden, och Han lägges i en trång grav. Loven Honom, ni barn; lovsjungen Honom, ni präster, och upphöj Honom i alla evigheter, du folk!

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Ditt allrarenaste Tempel är förstört, dock upprestes det fallna tabernaklet. Han som dväljes i det höga har nedkommit till den förste Adam i helvetets djup. Honom må ni ynglingar välsigna, ni präster prisa och ni folk upphöja över allt i evighet.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Lärjungarnas mod tröt, men Josef av Arimatia var mer djärv; ty seende alltets Gud som lik och naken, bad han att få kroppen till att begrava och han ropade: ‘ Honom må ni ynglingar välsigna, ni präster prisa och ni folk upphöja över allt i evighet!’

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

O främmande under! O kärlek och oändliga fördragsamhet! Han som dväljes i höjden är beseglad underst i jorden med eget samtycke och Gud beskylls falskeligen som en bedragare. Honom må ni ynglingar välsigna, ni präster prisa och ni folk upphöja över allt i evighet!

Läsare: Låtom oss välsigna Fadern och Sonen och den Helige Ande, Herren.

Kör: Vi lovsjunga, vi välsigna, vi tillbedja Herren och tacka Dig, vår Gud!

Guds Moders hyllningen utgår.

Irmos 9:  Gråt icke, över Mig, Moder, när Du i graven ser Din Son, som du jungfruligt mottog i Ditt sköte. Ty Jag skall uppstå och förhärligas och i härlighet utan ände skall Jag såsom Gud upphöja dem, som i tro och längtan lova Dig.

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

‘O Son utan begynnelse, i ett sätt övergående naturen blev jag välsignad vid Din egendomliga födelse, ty jag besparades all befläckelse. Men nu skådar jag Dig, min Gud, som ett livlöst lik. Jag är stungen av den bittra sorgens svärd. Dock stå upp på det att jag må bli upphöjd!’

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

‘Av min egen vilja överräcker jorden mig, o Moder, dock darrar helvetets väktare när de ser mig klädd i hämndens blodbestänkta klädnad; ty såsom Gud på korset har Jag nedslagit mina fiender och Jag skall uppstå igen och upphöja dig!

Ära vare Dig o Gud, ära vare Dig!

Må skapelsen högt glädja sig, må alla födda på jorden vara glada; ty helvetet, fienden, har krossats. Ni kvinnor, kom att möta mig med välluktande kryddor; ty Jag har befriat Adam, Eva och alla deras släkten och på tredje dagen skall Jag uppstå igen!

 1. Lilla ektenin

Doxologin:

Präst: Ty Dig prisa alla himmelska krafter, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

 1. Ton 2
 2. Exapostilarion Ton 2

Seende den bortvältrade stenen gladde sig de myrrhabärande kvinnorna, ty de såg den unge mannen stående vid gravkammaren och denne sade till dem: ‘Se, Kristus är uppstånden. Säg till lärjungarna och till Petrus, att de skyndar till Galiléens berg, där skall Han uppenbara sig för dem, såsom Han förutsagt till sina vänner.

 1. Lovsångspsalmerna Ton 2

Kör: Allt vad anda har, love Herren! Loven Herren från himmelen, loven Honom i höjden. Lovsång höves Dig, o Gud! Loven Honom hans änglar. Loven Honom all Han här. Lovsång höves Dig, o Gud. Denna härlighet skall vara över alla hans fromma. Loven Honom för hans väldiga gärningar, loven Honom efter hans stora härlighet.

 1. Lovsångsstichirer Ton 2

Idag håller graven Honom, som håller skapelsen i Sin hand. En sten höljer Honom, som höljer himlarna med godhet. Livet sover och dödsriket bävar och Adam frigöres från sina bojor. Ära vare Din försyn, genom vilken Du berett oss en evig sabbatsvila, sedan allt hade fullbordats i Din allraheligaste Uppståndelse från de döda.

Loven Honom med basunklang, loven Honom med psaltare och harpa!

Vilken syn skådades icke nu! Vad är nu den innevarande ron? Evighetens Konung fullkomnar Sin försyn med Sitt lidande. Han vilar i graven och bereder oss en ny sabbatsvila. Till Honom ropa vi; “Stå upp, o Gud! Döm jorden! Ty Du regerar i evighet, Du som äger en gränslöst stor nåd.

Loven Honom med puka och dans! Loven Honom med strängaspel och pipa! 

Kommen, låtom oss skåda vårt liv vilande i graven för att giva liv åt dem som vila i gravarna! Kommen idag, låtom oss skåda vårt liv vilande i graven för att giva liv åt dem som vila i gravarna! Kommen idag, låtom oss skåda Honom från Juda, som sover, och profetiskt ropa till Honom; “Likt ett lejon har Du lagt Dig till ro. Vem ska uppväcka Dig, o Konung? Stå nu upp av Din egen kraft, Du som frivilligt utgav Dig själv för oss. Herre, ära vare Dig! Loven Honom med ljudande cymbaler! Loven Honom med klingande cymbaler! Allt vad anda har, love Herren!

 1. Ton 6

Josef utbad sig Jesu lekamen och lade den i sin egen nya grav. Honom anstod det nämligen att framträda ur graven, som ur ett brudgemak. O Du, som tillintetgjort dödens makt och öppnat paradiset för människorna, ära vare Dig!

Ära vare Fadern …

Denna dag har den store Moses profetiskt uttryckt, då han sade: “Och Gud helgade den sjunde dagen.” Detta är vilans dag. Ty på den vilade Guds Son från alla Sina verk I sin försyn ända till döden vilade Han nu i köttet. Och genom Uppståndelsen återvände Han till det Han var, skänkte Han oss det eviga livet. Ty Han ensam är god och människoälskande.

Se Paul Nordgrens vigilianoter sid 108.

Nu och alltid …

 1. Theotokion Ton 2

Högt Välsignad är Du, Gudaföderska, Jungfru, ty dödsriket har fängslats av Honom som tog mandom av Dig. Adam är återkallad och förbannelsen är hävd; Eva är befriad, döden är dödad och vi hava fått liv. Därför ropa vi lovsjungande; Välsignad vare Kristus, vår Gud, som behagat göra detta. Ära vare Dig.

 1. Stora lovsången

Präst: Ära vare Dig, som låtit oss se ljuset.

Kör: Ära vare Gud i höjden, frid på jorden och människorna en god vilja. Vi lova Dig, vi välsigna Dig, vi tillbedja Dig, vi prisa och ära Dig, vi tacka Dig för Din stora härlighet. Herre, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig. Herre, enfödde Son, Jesus Kristus, och Helige Ande. Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son, Du som borttager världens synd, förbarma Dig över oss. Du som borttager världens synder, mottag vår bön. Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma Dig över oss. Ty Du är allena helig, Du är allena Herre, Jesus Kristus, Gud Fadern till ära, amen. Varje dag vill jag välsigna Dig och prisa Ditt namn, alltid och i evighets evighet. Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd. Välsignad vare Du, Herre, våra fäders Gud, och prisat och förhärligat Ditt namn i evighet, amen. Din nåd, Herre, vare över oss, såsom vi hoppas på Dig.

Välsignad vare Du, Herre, lär mig Dina stadgar. (3 ggr)  Herre, Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Jag sade; Herre, förbarma Dig över mig, hela min själ, ty jag har syndat mot Dig, Herre, till Dig har jag tagit min tillflykt; lär mig att göra Din vilja, ty Du är min Gud. Ty hos Dig är livets källa; i Ditt ljus se vi ljus. Låt Din nåd förbliva över dem som känna Dig, som känna Dig, låt Din nåd förbliva över dem som känna Dig.

Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige förbarma Dig över oss. (3 ggr)  Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Helige Odödlige, förbarma Dig över oss. (3 ggr)

Prästerna klär sig i full prästerlig skrud. Berökning sker runt Kristi grav. 

När kören sjunger: “Helige Gud, …” lyfter prästerna upp Kristi grav. Äldste präst tar evangelieboken och ställer sig under graven. 

Så går man i procession runt kyrkan. Först kors och ljusbärare. 

Kören sjunger under tiden så många gånger det behövs “Helige Gud, …” i Ton 2, begravningsmelodin eller nedanstående hymn:

 1. Ton 6

Kör: När solen dolde sina strålar och när templets förlåt rämnade vid Frälsarens död, då gick Josef till Pilatus och bad och sade: Giv mig denne främling: giv mig denne främling, som de hatfyllda stamförvanterna dödade som en främling: giv mig denne främling som vi med förundran se främmande för döden: giv mig denne främling som kunde taga sig an de fattiga och främlingarna: giv mig denne främling, som fienderna utelämnade åt en hatisk värld: giv mig denne främling, att jag i en grav må dölja Honom, som likt en främling ej hade någon plats, där Han kunde vila sitt huvud: giv mig denne främling vars Moder utropade, när hon såg Honom död: “O, min Son och min Gud!” Om  än mitt inre söderslits och mitt hjärta plågas när jag ser Dig död, lovsjunger jag dock tröstad av Din uppståndelse.

Bevekande Pilatus med dessa ord, tog nu den ärbare Josef, Frälsarens kropp. Med fruktan svepte han honom i linnebindlar och välluktande kryddor och begravde Honom, som åt alla skänker evigt liv och stor nåd.

Processionen har tre stationer. 

 1. Första stationen

Diakon: Förbarma Dig över oss, o Gud, efter Din stora nåd. Vi bedja Dig, bönhör oss och förbarma Dig över oss.

Ytterligare bedja vi för vår Patriark … och vår Biskop … och för hela vårt brödraskap i Kristus.

Präst: Ty en barmhärtig och människoälskande Gud är Du, och Dig hembära vi ära, Fader, Son och Helig Ande. Nu och alltid …

Kör: Amen. Helige Gud, …

 1. Andra stationen

Diakon: Förbarma Dig över oss, o Gud, efter Din stora nåd. vi bedja Dig; bönhör  oss och förbarma Dig över oss.

Ytterligare bedja  vi för vår konung …. och hans hus, för regering, för all överhet och för hela vårt folk.

Präst: Ty en barmhärtig och människoälskande Gud är Du och Dig hembära vi ära Fader, Son och Helig Ande. Nu och alltid …

Kör: Amen. Helige Gud, …

 1. Tredje stationen

Diakon: Förbarma Dig över oss, o Gud, efter Din stora nåd. Vi bedja Dig: bönhör oss och förbarma Dig över oss.

Ytterligare bedja vi om nåd, frid, frälsning, beskydd samt förlåtelse och tillgift för alla synder åt Guds tjänare, alla fromma och rättrogna kristna som bo och vistas i denna stad, för kyrkotjänarna och bröderna i detta heliga tempel samt för alla dem som kommit till denna heliga gudstjänst.

Präst: Ty en barmhärtig och människoälskande Gud är Du och Dig hembära vi ära Fader, Son och Helig Ande. Nu och alltid …

Kör: Amen. Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige förbarma Dig över oss. (3 ggr)

När processionen återvänder till kyrkan, stannar prästen och de som bär Kristi grav något innanför kyrkdörrarna. De troende passera under graven, när de gå in i kyrkan. 

De kysser Evangelieboken, som prästen håller i handen. Sedan alla kommit in bärs graven fram till det tillredda bordet, bärs runt detta och läggs sedan på bordet. 

Evangelieboken läggs ovanpå graven.

Präst: Låtom oss vara uppmärksamma: Frid vare med eder alla. Vishet!

Präster och kör sjunger:

 1. Troparion Ton 2

Den ärevördige Josef tog Din heliga Lekamen ned från Träet, svepte den i en ren linneduk, beströdde den med välluktande kryddor och lade den i en ny grav.

Ära vare Fadern …,

När Du nedsteg till döden, Du odödliga Liv, då nedslog Du helvetet med Ditt gudomliga ljus. Men när Du uppväckte de döda från underjorden, då ropade de himmelska makterna: O Livgivare, o Kriste vår Gud, Ära vare Dig!

Nu och alltid …

Till de myrrhabärande kvinnorna ropade ängeln, som stod vid graven, och sade: “Myrrha anstår de döda men Kristus har visat sig främmande för förstörelsen.

 1. Troparion till Profeten Ton 2

O Kriste, Du som sammanhåller skapelsens ändar, behagade att låta Dig fängslas i graven för att frälsa människosläktet från helvetets fängelse och för att giva oss liv genom Din uppståndelse, Du odödlige Gud.

 1. Prokimenon Ton 4 

I: Stå upp, Herre! Hjälp oss och befria oss för Ditt namns härlighets skull!

II: O Herre, vi hava hört det med våra öron. Våra fäder hava förtäljt därom för oss.

 1. Hesekiel 37:1-14

Bröder! Herrens hand kom över …

 1. Prokimenon Ton 7

 I: Stå upp, Herre! Gud upplyft Din hand. Förgät icke de arma.

II: Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. Jag vill förtälja alla Dina under.

 1. Epistel 1 Kor 5:6b-8, Gal. 3:13-14 

Bröder! Det är icke välbeställt med eder berömmelse. Vet ni icke att litet surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen, så att I bliven en ny deg. Ni är ju osyrade; ty vi hava ock ett påskalamm, som är slaktat, nämligen Kristus. Låtom oss därför hålla högtid, icke med gammal surdeg, icke med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: “Förbannad är var och en som är upphängd på trä.”  Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron, skulle undfå den utlovade Anden.

 1. Halleluja Ton 5

I: Må Gud stå upp och må hans fiender vara förskingrade och må de som hata Honom fly för hans ansikte.

II: Såsom rök fördrives, så må de fördrivas av Dig; likasom vaxet smälter för eld.

II: Så må de ogudaktiga förgås för Guds ansikte men de rättfärdiga vara glada.

 1. Evangelium Matt. 27:62-66
 2. Förstärkta ektenin

Diakon: Förbarma Dig över oss … Ortodox gudstjänsthandboken sid 31

Kör: Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Präst: Ty en barmhärtig och människoälskande Gud är Du och Dig hembära vi ära, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

Diakon: Låtom  oss fullända vår morgonbön till Herren.

Hjälp oss, fräls oss, förbarma Dig över oss, …

Präst: Ty nådens, barmhärtighetens och människokärlekens Gud är Du och Dig hembära vi ära, Fader, Son och Helig Ande, nu och …

Kör: Amen.

Diakon: Vishet!

Han går genom södra dörren in i altarrummet.

Kör: Välsigna!

Präst: Han som är, vare välsignad, Kristus vår Gud,  nu och alltid …

Kör: Amen. Befästa o Gud, den heliga ortodoxa tron och de rättrogna kristna i evigheternas evigheter.

Präst: Allraheligaste Gudaföderska, fräls oss.

Kör: Ärorikare än Kerubim och utan jämförelse mer prisad än Serafim, du som orörd födde Gud, Ordet: du som är Gudaföderska, vi prisa dig!

Präst: Ära vare Dig Kriste, vår Gud! Ära vare Dig.

Kör: Ära vare Fadern …, nu och alltid …. Amen. Herre, förbarma Dig! (3 ggr) Välsigna!

Präst: Kristus, vår sanne Gud, Han som för oss människor och för vår frälsnings skull uthärdade sitt svåra lidande, det Livgivande Korset och den kroppsliga begravningen må för sin allrarenaste och heliga Moders, de heliga och ärorika apostlarnas, den heliga … (templets helgon) och den helige … (dagens helgon) och alla helgons förböner förbarma sig över oss och frälsa oss, ty Han är god och människoälskande. Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste, vår Gud, förbarma Dig över oss och fräls oss.

Kör: Amen.

Efter gudstjänsten hylla de troende den gravlagde Kristus med en kyss. 

 1. Ton 5

Kör: Kommen, låtom oss lovprisa den minnesvärde Josef, som i natten gick till Pilatus och utbad sig allas liv: “Giv mig denne främling, som icke hade någon plats, där Han kunde lägga sitt huvud! Giv mig denne främling, vilken den onde lärjungen överlämnade åt döden! Giv mig denne främling vars Moder när Hon såg Honom hänga på Korset snyftande ropade och bad i moderlig sorg: Mitt Ljus och min älskade livsfrukt! Idag går Simeons profetia i templet i uppfyllelse, ty ett svärd genomborrar mitt hjärta. Men vänd Du min sorg i glädje genom Din uppståndelse. Vi nedfalla för Ditt lidande o Kriste! (2 ggr) Vi nedfalla för Ditt lidande o Kriste, och Din heliga Uppståndelse.

Därefter läses första timmen.

 1. Första timmen
 2. Troparion Ton 2

Den ärevördige Josef tog Din heliga Lekamen ned från Träet, svepte den i en ren linneduk, beströdde den med välluktande kryddor och lade den i en ny grav.

 1. Kontakion Ton 2

Han som tillstänger avgrunden ses såsom död och den Odödlige överlämnas såsom död åt graven, lindad i välluktande kryddor och linne. Kvinnor kom för att smörja Honom, bitterligen gråtande och ropande: “Detta är den högt välsignade Sabbaten på vilken Kristus, vaknad ur sömnen skal uppstå på tredje dagen.”

 1. Timmar

1:a timmen läses i nartex liksom de övriga timmarna och

 1. Typika

Denna läses enkelt utan sång 

 1. STORA OCH HELIGA LÖRDAGEN 
  1. Aftongudstjänst med Basiliosliturgi

De kungliga dörrarna öppnas.

DiakonStån upp!  Välsigna o fader!

Präst: Välsignat vare Faderns, Sonens och Den Helige Andes Rike, nu och alltid …

Prästen gör korstecken med evangelieboken över antiminsion, som i liturgin.

Kör: Amen.

Läsare:  Kommen, låtom oss tillbedja Gud, vår Konung!  Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus själv, vår Konung och Gud! Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Honom!

Prästen beröker, föregången av diakonen, hela kyrkan. Efter berökningen stänges de heliga dörrarna.

Medan kören sjunger Ps 104 läser prästen morgonbönerna, sid 73 i Ortodox gudstjänsthandbok.

 1. Psalm 104

Läsare:  Lova Herren, min själ. Herre, min Gud, Du är hög och stor; i majestät och härlighet är Du klädd.

Kör: Lovad vare Du o, Gud.

Läsare:  Du höljer Dig i ljus såsom i en mantel, Du spänner ut himmelen såsom ett tält; Du timrar på vattnen Dina salar, molnen gör Du till Din vagn, och Du far på vindens vingar. Du gör vindar till Dina sändebud, eldslågor till Dina tjänare. Du grundade jorden på hennes fästen, så att hon icke vacklar till evig tid. Med djupet betäckte Du henne såsom med en klädnad; uppöver bergen stodo vattnen. Men för Din näpst flydde de; för ljudet av Ditt dunder hastade de undan. Berg höjde sig, och dalar sänkte sig, på den plats som Du hade bestämt för dem. En gräns satte Du, som vattnen ej fingo överskrida, så att de icke åter skulle betäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna, mellan bergen togo de sin väg.

Kör: Underbara äro Dina verk, o Herre!

Läsare:  De vattna alla markens djur, vildåsnorna släcka i dem sin törst. Vid dem bo himmelens fåglar, från trädens grenar höja de sin röst. Du vattnar bergen från dina salar, jorden mättas av den frukt Du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så framalstrar Du bröd ur jorden och vin, som gläder människans hjärta; så gör Du hennes ansikte glänsande av olja, och brödet styrker människans hjärta. Herrens träd varda ock mättade, Libanons cedrar, som han har planterat; fåglarna bygga där sina nästen, hägern gör sitt bo i cypresserna. Stenbockarna hava fått de höga bergen, klyftorna äro klippdassarnas tillflykt. Du gjorde månen till att bestämma tiderna; solen vet stunden då den skall gå ned. Du sänder mörker, och det bliver natt; då komma alla skogens djur i rörelse, de unga lejonen ryta efter rov och begära sin föda av Gud. Solen går upp, då draga de sig tillbaka och lägga sig ned i sina kulor. Människan går då ut till sin gärning och till sitt arbete intill aftonen. Huru mångfaldiga äro icke Dina verk, o Herre! Med vishet har Du gjort dem alla.

Kör: Ära vare Dig som skapat allt!

Läsare:  Jorden är full av vad Du har skapat. Se ock havet, det stora och vida: ett tallöst vimmel rör sig däri, djur både stora och små. Där gå skeppen sin väg fram, Leviatan, som Du har skapat att leka däri. Alla vänta de efter Dig, att Du skall giva dem deras mat i rätt tid. Du giver dem, då samla de in; Du upplåter din hand, då varda de mättade med goda håvor. Du fördöljer Ditt ansikte, då förskräckas de; Du tager bort deras ande, då förgås de och vända åter till sitt stoft igen. Du sänder ut Din ande, då varda de skapade, och Du förnyar jordens anlete. Herrens ära förblive evinnerligen; må Herren glädja sig över sina verk, Han som skådar på jorden, och hon bävar, Han som rör vid bergen, och de ryka. Jag vill sjunga till Herrens ära, så länge jag lever; jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till. Mitt tal behage honom väl; må jag själv få glädja mig i Herren. Men må syndare försvinna ifrån jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ.  Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Dig, o Gud! (3 ggr)

Herre, Du vårt hopp; Ära vare Dig!

Efter rysk sed sjunger man oftast endast vissa avsnitt ur Ps 104. Medan psalmen sjungs berökes hela kyrkan och prästen läser de stilla bönerna.

 1. Ekteni

Se sid 5 i Ortodox gudstjänsthandbok

Diakon: I frid låtom oss bedja …

Präst: Ty Dig tillkommer all ära, allt lov och all tillbedjan, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid …

Kör: Amen.

 1. Psalm 141 Herre jag ropar …

Sjunges enl. tonen för dagens stichirer.

 1. Ton 1

Kör: Herre, jag ropar till Dig. …

Läsare:  Sätt, o Herre, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.   Låt icke mitt hjärta vika av till något ont, till att öva ogudaktighetens gärningar tillsammans med män som göra vad orätt är; av deras läckerheter vill jag icke äta. Må den rättfärdige slå mig i kärlek och straffa mig; det är såsom olja på huvudet, och mitt huvud skall icke försmå det. Ty ännu en tid, så skall min bön uppfyllas, genom att det går dem illa: deras ledare skola störtas ned utför klippan, och man skall då höra att mina ord äro ljuvliga. Såsom när man har plöjt och ristat upp jorden, så ligga våra ben kringströdda vid dödsrikets rand. Ja, till Dig, Herre, Herre, se mina ögon; till Dig tager jag min tillflykt, förkasta icke min själ.  Bevara mig för de snaror som de lägga ut på min väg och för ogärningsmännens giller. De ogudaktiga falle i sina egna garn, medan jag går oskadd förbi.

 1. Psalm 142

Jag höjer min röst och ropar till Herren … se sid 80 i Triodion del I

 1. Stichira

Åtta stichirer med verser enl. 8-tons boken. Fyra för uppståndelsen och tre för dagen. Den första upprepas. Medan detta sjungs berökes hela kyrkan.

Vid sista stichira öppnas de heliga dörrarna och intåg med evangelieboken förrättas.

 1. Psalm 130

Kör: Ur djupen ropar jag till Dig, Herre! Herre, hör min röst. Låt Dina öron akta på mina böners ljud.

 1. Ton 1

Helige Herre, mottag våra aftonböner och förläna oss syndernas förlåtelse. Ty Du allena gav världen uppståndelse.

Om Du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock hos Dig är ju förlåtelse.

2 Vandren runt Sion, I folk, och omsluten henne! Och given i henne ära åt Honom, som uppstått från de döda. Ty Han är vår Gud, som har befriat oss från våra överträdelser.

För Ditt namns skull väntar jag efter Dig, o Herre! Min själ väntar på Ditt ord. Min själ väntar efter Herren.

3  Kommen, I folk! Låtom oss lovsjunga och nedfalla inför Kristus, prisande hans Uppståndelse från de döda. Ty Han är vår Gud, som frigjort världen från fiendens förförelse.

Från morgonväkten till natten, från morgonväkten må Israel hoppas på Herren.

4  Genom Ditt lidande, o Kriste, hava vi frigjorts från lidandet. Och genom Din Uppståndelse har Du frigjort oss från förgängelsen. Herre ära vare Dig!

Ty hos Herren är nåd och mycken förlossning finns hos Honom. Och Han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar.

 1. Ton 8

1  Idag utropar dödsriket stönande; o, att jag ej hade mottagit Honom, som föddes av Maria. Ty Han kom till mig och upplöste min makt. Han sönderbröt kopparportarna. De själar som jag förut hade hållit uppreste Han såsom Gud. Herre ära vare Ditt Kors och Din Uppståndelse!  (2 ggr)

Loven Herren alla hedningar; prisen Honom alla folk.

2  Idag utropar dödsriket stönande: min makt har sönderkrossats. Jag mottog en död såsom en av de döda. Men mot Denne förmådde jag intet. Men jag förlorar med Honom dem över vilka jag härskat. Jag har hållit de döda från begynnelsen. Men, se, denne har upprättat alla. Herre, ära vare Ditt Kors och Din uppståndelse!

Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet.

3  Idag utropar dödsriket stönande: Min makt har trampats under fötter. Herren har korsfästs och har upprest Adam. Dem som jag har härskat över, har jag berövats och dem jag slukat i min makt har jag fått utspy. Den Korsfäste har uttömt gravarna och dödens makt har förlorat sin styrka. Herre, ära vare Ditt Kors och Din uppståndelse.

 1. Ton 6

Ära vare Fadern …

  På ett hemlighetsfullt sätt har den store Mose förebådat denna dag, då han sade:  Och Gud välsignade den sjunde dagen. Denna är den välsignade sabbaten; denna är vilans dag på vilken Guds Enfödde Son vilade från alla sina verk och genom dödens ordning firade sabbat i köttet. Till det Han var återvände Han genom Uppståndelsen och gav oss det eviga livet, såsom den ende gode och människoälskande, nu och alltid …

Låtom oss prisa Maria, Jungfrun, hon som är all världens ära, hon som sköt upp ur människan och födde Härskaren, hon som är den himmelska porten. Hon är de okroppsligas lovsång och de troendes glädje. Hon har framträtt som himmel och som Gudomens tempel. Hon har nedbrutit fiendskapens skiljemur, hon har fört fram frid och öppnat Konungariket. Därför ägande detta trons ankare, äga vi såsom en oövervinnerlig Herre Honom, som hon födde. Ha nu tröst, ha tröst du Guds folk. Ty Han Den Allsmäktige skall kämpa mot fienderna.

Ingång med evangeliet.

Diakon: Detta är vishet! Låtom oss stå upprätta!

 1. Ingång 

Kör: O Jesu Kriste, stilla ljus….

Inga prokimenon läses, utan vi börjar direkt med läsningarna.

 1. Paremier
 2. 1 Mosebok 1:1-13

Läsare:   I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, …

Jona 1:1 – 4:11.

Läsare:   Och Herrens ord kom till Jona, Amittais son; han sade: …

Daniel 3:1-2

Läsare:   Konung Nebukanessar lät göra en gyllene bildstod, …

Egentligen skall läsas: 

1 1 Mos 1:1-13:

2 Jes. 60:1-16

3 2 Mos 12 1-11

4 Jona 1: – 4:11

5 Josua 5:10-16

6 2 Mos 13:20 – 15:19

7 Vish. 3:8-15

8 1 Kon 17:8-24

9 Jes 61:10 – 62:5

10 1 Mos 22:1-18

11 Jes 61:10 – 62:5

12 2 Kon 4:8-27

13 Jes 63:11-64:5

14 Jer 38:14-31

15 Daniel 3:1-23

 1. De tre ynglingarnas lovsång.

Vers 1-66

Läsaren läser verserna och kören sjunger efter varje vers:

Kör: Lovsjungen och upphöjen Herren i evighet.  

vers: Lovsjungen Herren, I alla Herrens verk, lovsjungen och upphöjen Honom i evighet.

Kör: Lovsjungen och upphöjen Herren i evighet.  

vers: Loven Herren, I Herrens änglar, och I himlar: lovsjungen och upphöjen Honom i evighet.

vers: Loven Herren alla vatten ovan himmelen, alla Herrens härskaror: lovsjungen och upphöjen Honom.

vers: Loven Herren sol och måne, I alla himmelens stjärnor.

vers: Loven Herren ljus och mörker, dagar och nätter.

vers: Loven Herren allt regn och all dagg och alla vindar.

vers: Lovsjungen Herren eld och hetta, köld och het ostanvind.

vers: Loven Herren rimfrost och snö, frost och köld.

vers: Loven Herren rimfrost och snö, ljungeldar och moln.

vers: Loven Herren jord, berg och höjder och allt det som växer därpå.

vers: Loven Herren källor, hav och floder, i havsvidunder och allt det som rör sig i vattnet.

vers: Loven Herren alla himmelens fåglar, alla vilda djur och boskapsdjur.

vers: Loven Herren, I människors barn; loven Herren, o Israel.

vers: Loven Herren, I Herrens präster, I Herrens tjänare.

vers: Loven Herren, I de rättfärdigas andar och själar, I fromme och i hjärtat ödmjuka.

vers: Loven Herren, Ananias, Asarias och Missel.

vers: Loven Herren I Apostlar, profeter och Herrens vittne.

vers: Vi välsigna Fadern, Sonen och Den Helige Ande.

Kör: Vi lovsjunga och upphöja honom i alla evigheter.

Läsare:  Nu och alltid …

Kör: Lovsjungen och upphöjen …

LäsareVi prisa, vi välsigna och vi tillbedja Herren.

Kör: Vi prisa och lovsäga Herren i alla evigheter.

 1. Lilla ektenin

Doxologin:

Präst: Ty helig är Du, vår Gud och till Dig uppsända vi lov, Fader, Son och Helig Ande. Nu och alltid

Diakon: och i evigheternas evigheter.

Kör: Amen.

 1. Trisagion

Istället för “Helige Gud…” sjungs: “Ni alla som döpts till Kristus …, ”

 1. Ps 66:4, 1

I: Alla länder skola tillbedja och lovsjunga Dig.

II: Höjen jubel till Herren, alla länder.

 1. Epistel Rom 6:3-11

Läsare: Bröder! Vet ni då icke att vi alla som hava blivit döpta till Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död?

Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv. Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi veta ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden.

 1. Halleluja

Hallelujaverser finns ej. De heliga dörrarna stängs och förhänget dras för. Prästerskapet byter från svart till vit skrud. Övriga textilier byts också från svart till vitt. Under tiden sjungs sakta och värdigt följande:

 1. Ton 7

Läsare: Stå upp o Gud, döm världen, ty med arvsrätt råder Du över alla folk. Ps 82:8

Kör: Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom. Huru länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Stå upp o Gud, döm världen, ty med arvsrätt råder Du över alla folk.

Läsare: Skaffa rätt åt den föräldralöse och den fattige, åt den betryckte och den torftige.

Kör: Stå upp o Gud, …

Läsare: Befria den arme och fattige, rädda honom från den ogudaktiges hand.

Kör: Stå upp o Gud, …

Läsare:  Men de veta intet och förstå intet; de vandra i mörkret; jordens alla grundvalar vackla.

Kör: Stå upp o Gud, …

Läsare: Jag har sagt; ni är gudar: allesammans den Högstes söner. Ni måste dock dö såsom alla människor, och Ni måste falla såsom varje furste.

Kör: Stå upp o Gud, …

 1. Evangelium Matt 28:1-20

Vidare förrättas Basiliosliturgi.

 1. Kerubhymn Ton 5

Må allt dödligt kött vara stilla och stå med fruktan och bävan och icke betänka något jordiskt. Ty Konungen över alla konungar och allas Herre kommer för att offras och givas till näring åt de troende. Före Honom träder änglarnas härskaror med alla herravälden och makter: de mångögda kerubim och de sexvingade serafim, de som höljer sina ansikten och ropar: Halleluja, halleluja, halleluja.

 1. Gudsmoderhyllning

Kanon 9:e sången Ton 6

Gråt icke över mig Moder, när du i graven ser din Son, som du jungfruligt mottog i ditt sköte. Ty Jag skall uppstå och förhärligas och i härlighet utan ände skall Jag såsom Gud upphöja dem, som i tro och längtan lova dig.

 1. Kommunionhymn Ps 78:65

Herren har vaknat upp såsom från sömnen och Han har uppstått för att frälsa oss. Halleluja, halleluja, halleluja.

Istället för “Vi hava sett det sanna ljuset…” sjungs;

 1. Ton 2

O, Barmhärtige, tänk också på oss såsom Du tänkte på rövaren i Ditt himmelska Rike.

Vid liturgins slut placeras ett bord i kyrkans mitt och på detta sätts fem bröd och vin.  (Ej olja, detta är den enda lördag under kyrkoåret då olja inte är tillåten.)

Efter ambonbönen;

Diakon: Låtom oss bedja till Herren.

Prästen välsignar bröd och vin på vanligt sätt efter vigilians texter, men utelämnar hänvisningen till oljan. Efter detta sjunger kören på vanligt sätt: “Lovat vare Herrens namn …,” 3 ggr och slutet av liturgin.

 

Slutvälsignelsen är densamma som på söndagar; “Må Han som är uppstånden från de döda, …”

Efter mottagande av antidoron tar de troende också del av det välsignade brödet och vinet.

 1. Midnattsgudstjänst

Inleder påskmorgongudstjänsten enl. följande:

Präst: Välsignad vare vår Gud. Städse, nu och alltid …

Kör: Amen.

Läsare: Himmelske Konung, … Trisagion: Helige Gud, …  Fader vår … Se sid 3 i Triodion del I.

Läsare: Herre, förbarma Dig!. (12 ggr)

Ära vare Fadern …, nu och alltid …

Kommen, låtom oss tillbedja … Se sid 3 i Triodion del I.

 1. Psalm 51

Gud var mig nådig efter Din godhet  …  Se sid 22 i Triodion del I

Stora lördagens kanon läses av prästen vid graven. 

 1. Kanon Ton 6

Irmos 1:  Honom som i forna dagar i havets böljor …  Se sid 121

Efter denna bärs gravbilden in i altarrummet.

Läsare: Helige Gud …, Fader vår…, Se sid 3 i Triodion del I.

 1. Troparion Ton 2   

När Du nedsteg till döden, Du odödliga Liv, då nedslog Du helvetet med Ditt gudomliga ljus. Men när Du uppväckte de döda från underjorden , då ropade de himmelska makterna: O Livgivare, o Kriste vår Gud, ära vare Dig!

Präst: Förbarma Dig över oss … Ära vare Dig Kristus vår Gud … Slutvälsignelse: Den från döden uppståndne Kristus …,

Kör: Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

TRIODION DEL IV 1

Innehåller:

Lördagen före Palmsöndagen t o m Stora lördagens midnattsgudstjänst 1

Lasaroslördagen

Aftongudstjänsten på fredagskväll 2

10 stichira från Triodion Ton 8 2

Stora sena kvällsgudstjänsten 4

Midnattsgudstjänst 10

MORGONGUDSTJÄNST 10

LITURGIN 18

PALMSÖNDAGEN

VIGILIA

STORA AFTONGUDSTJÄNSTEN PÅ LÖRDAGSKVÄLL 20

MORGONGUDSTJÄNST 24

Välsignelse av palmkvistar 26

Liturgin Palmsöndagen 32

Aftongudstjänst på Palmsöndagens afton 34

Lilla sena kvällsgudstjänsten 35

Stora heliga veckan

STORA OCH HELIGA MÅNDAGEN 36

Morgongudstjänst 36

Timmarna sid 40

Stora sena kvällsgudstjänsten 43

STORA OCH HELIGA TISDAGEN 46

Morgongudstjänst 46

TIMMARNA 50

Typika 51

Aftongudstjänst 51

Stora sena kvällsgudstjänsten 52

STORA OCH HELIGA ONSDAGEN 54

Morgongudstjänst 54

Kanon Ton 2 55

TIMMARNA 58

Typika 60

Aftongudstjänst 61

Stora onsdagens lilla sena kvällsgudstjänst 62

STORA OCH HELIGA TORSDAGEN 65

Timmarna 70

Typika 72

Aftongudstjänst med Basiliosliturgi 72

Lilla sena kvällsgudstjänsten 77

Tresångskanon av Andreas av Kreta Ton 8 77

STORA OCH HELIGA FREDAGEN 79

Morgongudstjänsten 79

Första evangelieläsningen 81

FÖRSTA EVANGELIET: Joh 13:31-18:1 81

Andra evangelieläsningen 82

II:a evangeliet: JOH. 18:1-28 82

Tredje evangelieläsningen 84

III:e evangeliet: MATT 26:57-75 84

Fjärde evangelieläsningen 85

IV:e evangeliet: JOH. 18:28-19:16 85

Femte evangelieläsningen 87

V:e evangeliet: MATT 27:3-32 87

Sjätte evangelieläsningen 88

VI:e evangeliet: MARK 15:16-32 88

Sjunde evangelieläsningen 89

VII:e evangeliet: MATT 27:33-54 89

Åttonde evangelieläsningen 89

VIII: evangeliet: LUK. 23:32-49 89

Nionde evangelieläsningen 90

IX:e evangeliet: JOH. 19:25-37 90

Tionde evangelieläsningen 91

X:e evangeliet: MARK. 15:43-16:47 91

Elfte evangelieläsningen 92

XI:e evangeliet: JOH. 19:38-42 92

Tolfte evangelieläsningen 92

XII:e evangeliet: MATT. 27:62- 27:66 92

STORA FREDAGENS  KUNGLIGA TIMMAR 93

Typika 104

Aftongudstjänst på stora fredagen 105

Lilla sena kvällsgudstjänsten 110

Morgongudstjänst 114

på den stora och heliga lördagen 114

Sorgeropen 114

Timmar 130

Typika 130

STORA OCH HELIGA LÖRDAGEN 130

Aftongudstjänst med Basiliosliturgi 130

Midnattsgudstjänst 137

Troparion Ton 2 137