Vänner i heliga Anna av Novgorods församling

Vår församling har, liksom alla församlingar, en kallelse. Och denna kallelse – vårt uppdrag i vårt vardagliga liv i världen – framträder tydligt när vi betraktar var i kyrkoåret vi just nu befinner oss. När detta skrivs, rör vi oss i tiden mellan de två festerna Gudaföderskans införande i Templet, och Kristi födelses fest.  Den unga Maria är just i begynnelsen av sitt vardande; vardandet att av fri vilja, och i ödmjuk kärlek till Gud, följa sin kallelse – att bli Gudaföderska.

Den unga Marias kallelse är också vår kallelse. I våra enskilda liv, och i vår gemenskap såsom församling, är vårt uppdrag att föda Kristus till världen. Vi gör det genom att låta våra liv genomsyras av bön, genom att samlas till liturgi, och genom praktiskt arbete och i förmedling av Guds kärlek.  Men för att vi som församling ska kunna fullfölja vår kallelse, fordras också att vi, var och en, tar vårt ekonomiska ansvar genom att bidra med gåvor och med vår årliga kyrkoavgift. Dessa inkomster utgör grunden för att vi ska kunna överleva som en ortodox kristen gemenskap: med gudstjänster, förrättningar som dop, vigsel och begravning, samt disponera de kyrkolokaler vi idag har. Vår ekonomi är tyvärr mycket svag, vilket gör oss sårbara för yttre förändringar, och förhindrar utveckling.

För att möjliggöra vår församlings fortlevnad och växt, och därmed bidra till Ortodoxins framtid i Sverige, vill kyrkofullmäktige betona vikten av att alla bidrar genom sin årliga kyrkoavgift. Fullmäktige har föreslagit denna till 1 000 kr per vuxen person, men menar att målet för avgiftens storlek bör vara att avgiften utgör 1 procent av vår bruttoinkomst. Förutom att detta är ett betydligt rättvisare sätt att gemensamt bära församlingen ekonomiskt, är det i realiteten också vårt enda sätt att överleva på längre sikt (Bankgironummer 761-4779; autogiro knyts till SEB 5319-10 501 08).

Så låt oss vila i den innerliga förtröstan som danade den unga Maria till Gudaföderska, och med tillförsikt inför framtiden leva i glädjen över att som församling få delta i Kyrkans och Guds Rikes förverkligande i tid och rum.

Stevo Dejanovic 
Kyrkofullmäktiges ordförande

Anne-Christine Lindvall
Kyrkofullmäktiges vice ordförande