Den svenska ortodoxa missionen

Heliga Anna av Novgorod ortodoxa församling (HAOF) har under ett drygt år aktivt bedrivit ett omfattande omstruktureringsarbete, i syfte att bättre kunna möta de utmaningar av mission, bildning och externa relationer, som möter en församling i tillväxt. I september 2012 anordnades en särskild församlingshelg på S:t Ignatios akademi utanför Södertälje. I samband med den speglades HAOF:s historia, analyserades dess nuvarande situation, visionerades om dess framtid. Då beslutades att tillsätta en arbetsgrupp, som skulle arbeta fram en plan för församlingens omstrukturering.
Detta arbete har förts med välsignelse av och i ständigt samråd med vår biskop, Dositej. I samband med vårt senaste samtal med biskopen, 29 augusti innevarande år, beslutade han att inrätta ett vikariat för det svenskspråkiga arbetet i östra och norra Sverige. Församlingens kyrkoherde, fader Misha Jaksic, har av biskopen utnämnts till biskopsvikarie och huvudansvarig inför biskopen för arbetet inom missionen.
Mission avser i vårt sammanhang främst organiseringen av verksamheten i församlingens olika gudstjänstorter. Tanken är att därvarande grupper ortodoxa tillhörande vår församling ska kunna bilda, till en början missionsförsamlingar, som betjänas av präster på frivillig, icke avlönad, basis. När en missionsförsamling blir ekonomiskt mogen att avlöna en präst, om så på halvtid, kan församlingen ansöka om att få bli en egen kyrkoförsamling inom den Svenska ortodoxa missionen. I dag har HAOF organiserat gudstjänstliv och verksamhet i: Linköping, Norrköping, Örebro, Stockholm och Eskilstuna. Här firas liturgi regelbundet, eller minst en gång i månaden. Liturgier firas mera sporadiskt även i Motala, Finspång, Insjön/Leksand och Uppsala. I samtliga dessa städer och orter finns behov av framtida präster, och vi behöver gemensamt, och ganska så omgående, hjälpas åt för att hitta kandidater, som skulle ställa sig villiga till prästerlig tjänstgöring, liksom den utbildning, formering och träning som krävs därtill.
Inom det all-ortodoxa samarbetet inom Stiftelsen S:t Ignatios i Tvetaberg, utanför Södertälje, har vi för första gången möjlighet att erbjuda en sammanhållen och kompetent ortodox utbildning, som motsvarar de krav som internationellt ställs på liknande utbildningar. Här kan män och kvinnor bedriva studier i ortodox teologi, på heltid eller på distans, samt leva i en miljö av ortodox spiritualitet, med dagliga böner och gudstjänster. På S:t Ignatios finns även möjligheter att utbilda kommande präster och andra tjänster inom ett ortodoxt församlingsliv. För mer information om S:t Ignatios akademi se: www.sanktignatios.orgGenom sin samverkan med Stiftelsen S:t Ignatios, med S:t Ignatios akademi och folkhögskola, kommer den Svenska ortodoxa missionen att bidra till främjandet av Ortodoxa kyrkans externa relationer. Redan finns ett etablerat all-ortodoxt samarbete, d.v.s. samarbete mellan de olika ortodoxa systerkyrkorna i Sverige i frågor som rör bildning. S:t Ignatios är även den givna platsen för möte, dialog och bildningsutbyte på både mellankristen och interreligiös basis, liksom för de ortodoxas möten och samverkan med det svenska civilsamhällets olika aktörer: myndigheter, politiker, forskare, mm. Av oumbärlig betydelse för Ortodoxa kyrkan, i en minoritetskontext som den svenska, är de internationella relationerna. Den Svenska ortodoxa missionen kommer också att främja ett internationellt samarbete. Av särskild betydelse är relationerna med den lokalkyrka som härbärgerar den Svenska ortodoxa missionen, den Serbiska Ortodoxa kyrkan.
Vår önskan är att informationen om den Svenska ortodoxa missionen sprids, främst inom det geografiska område som den omfattar och de olika gudstjänstfirande grupperna inom HAOF, men även bredare. Missionen innebär inte enbart en numerär tillväxt, utan även en utveckling av befintliga grupper av svenskspråkiga ortodoxa på olika plaster inom HAOF mot egna församlingar. Missionen syftar även till grundandet av nya församlingar på orter där det finns ortodoxa trosbekännare, men ännu ingen gudstjänstverksamhet. Ett annat synnerligen viktigt mål är att skapa de troendes aktiva delaktighet i både gudstjänstliv och församlingsbyggnad.
I bön om att Herren må vara oss behjälplig i detta, och motta dessa våra ansträngningar som ett offer på sitt himmelska altare!
I Kristus er tillgivne
fader Misha